7/4/54

การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

สิทธิการรักษาพยาบาลที่ผ่านการตรวจสอบจากงานเวชระเบียนแล้ว สามารถใช้สิทธิได้เลย โดยไม่ต้องตรวจสอบซ้ำ คือ
- สิทธิ์บัตรทอง ในเขต
- สิทธิ์บัตรทอง นอกเขต
- สิทธิ์บัตรทอง ต่างจังหวัด
- สิทธิ์ประกันสังคม รพ.ราชบุรี
- สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้
- สิทธิ์ข้าราชการเบิกจ่ายตรง
- สิทธิ์ข้าราชการท้องถิ่น
- สิทธิ์รัฐวิสาหกิจ