27/11/54

18 file มีอะไรบ้าง

1. anc.txt = เก็บรายละเอียดการให้บริการฝากครรภ์
2. appoint.txt= เก็บรายละเอียดการนัดมารับบริการครั้งต่อไปของบุคคลที่มารับบริการ
3. card.txt = เก็บการมีหลักประกันสุขภาพของบุคคล
4. chronic.txt=เก็บประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของบุคคล
5. death.txt = เก็บรายละเอียดการเสียชีวิตของบุคคล
6. diag.txt = เก็บรายละเอียดการวินิจฉัยโรคของบุคคลที่มารับบริการทุกคน
ึ7. drug.txt = เก็บรายระเอียดการใช้เวชภัณฑ์แก่ผู้มารับบริการ
8. epi.txt = เก็บรายละเอียดการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
9. fp.txt = เก็บรายละเอียดการให้บริการวางแผนครอบครัว
10. home.txt = เก็บรายละเีอียดหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบ
11. mch.txt = เก็บรายละเอียดประวัติการตั้งครรภ์ การคลอด และการดูแลมารดาหลังคลอด
12. nutri.txt = เก็บรายละเอียดภาวะโภชนาการของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ทุกคนในเขตรับผิดชอบ
13.person.txt = เก็บรายละเอียดข้อมูลบุคคล
14. pp.txt = เก็บรายละเอียดการให้บริการดูแลเด็กหลังคลอด
15. proced.txt = เก็บรายละเอียดการให้บริการหัตถการแก่ผู้ที่มารับบริการ
16. service.txt = เก็บรายละเอียดการมารับบริการของบุคคลทุกคนทั้งที่อาศัยอยู่ในเขต และที่มาจากนอกเขตรับบริการ
17. surveil.txt = เก็บรายละเอียดของข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังจากบุคคลที่มารับบริการ
18. women.txt = ข้อมูลหญิงวัยเจริญพันธ์์ุ ที่แต่งงานแล้วอยู่กินกับสามี อายุระหว่าง 15-45 ปี

26/11/54

บัตรทองผู้พิการ (ท.74)

บัตรทองสำหรับผู้พิการ (ท.74)
บัตรทองผู้พิการ  คือ บัตรทองที่ระบุสิทธิย่อย  ท74XXXXXXXX  หรือบัตรทองที่ระบุ     ท00XXXXXXXX (ผู้พิการซึ่งเป็นบัตรทองแบบเก่า)  จะได้รับสิทธิเพิ่มเติมสำหรับผู้พิการ  ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้วย

ข้อดี ของบัตรทองผู้พิการ (ท.74)1.  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีใบส่งต่อ
2.  สามารถเข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งในและนอกหน่วยบริการของรัฐอีกทั้งยังได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยตามประเภทพิการ
สิทธิของผู้พิการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า         1. สิทธิประโยชน์หลัก  ได้แก่  บริการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์  หมายความรวมถึง  บริการส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมโรค  การป้องกันโรค  การตรวจ  การวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล  โดยสามารถรับบริการได้ที่  สถานีอนามัย  ศูนย์บริการสาธารณสุข  โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
         2.  สิทธิเฉพาะสำหรับผู้พิการ  ได้แก่  สิทธิได้รับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งในและนอกหน่วยบริการ  ได้แก่  กายภาพบำบัด  กิจกรรมบำบัด  การฟื้นฟูการได้ยิน  การฟื้นฟูการเห็น  การรับอุปกรณ์เครื่องช่วยตามประเภทความพิการ  และการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบอื่นๆ

บัตรทองคนพิการ  ใช้หลักฐานอะไรบ้าง-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ (เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี  ใช้สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด)
-  สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้พิการมีชื่ออยู่
-  สมุดประจำตัวผู้พิการหรือเอกสารรับรองความพิการจากหน่วยบริการ
-  กรณีพักอาศัยอยู่จริงไม่ตรงตามทะเบียนบ้านให้เพิ่มเติมสำเนาทะเบียนบ้านที่ไปพักอาศัย ซึ่งมีลายมือชื่อเจ้าของบ้านหรือหนังสือรับรองของผู้นำชุมชนรับรองว่าได้พักอาศัยอยู่จริง

กรณีมีบัตรทองเดิมอยู่แล้ว  จำเป็นต้องทำบัตรทองผู้พิการใหม่หรือไม่
            ผู้พิการที่มีบัตรทองอยู่เดิมแล้ว  ที่ไม่ได้ระบุสิทธิย่อย ท.74  ควรเข้ารับการตรวจประเมินความพิการ  ณ  หน่วยบริการของรัฐ  เพื่อให้ออกเอกสารรับรองความพิการและนำมาประกอบการลงทะเบียนทำบัตรทองผู้พิการ  เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพิ่มเติม
บัตรทองผู้พิการ (ท.74)
บัตรทองสำหรับผู้พิการ (ท.74)
บัตรทองผู้พิการ  คือ บัตรทองที่ระบุสิทธิย่อย  ท74XXXXXXXX  หรือบัตรทองที่ระบุ     ท00XXXXXXXX (ผู้พิการซึ่งเป็นบัตรทองแบบเก่า)  จะได้รับสิทธิเพิ่มเติมสำหรับผู้พิการ  ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้วย

ข้อดี ของบัตรทองผู้พิการ (ท.74)1.  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีใบส่งต่อ
2.  สามารถเข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งในและนอกหน่วยบริการของรัฐอีกทั้งยังได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยตามประเภทพิการ
สิทธิของผู้พิการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า         1. สิทธิประโยชน์หลัก  ได้แก่  บริการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์  หมายความรวมถึง  บริการส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมโรค  การป้องกันโรค  การตรวจ  การวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล  โดยสามารถรับบริการได้ที่  สถานีอนามัย  ศูนย์บริการสาธารณสุข  โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
         2.  สิทธิเฉพาะสำหรับผู้พิการ  ได้แก่  สิทธิได้รับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งในและนอกหน่วยบริการ  ได้แก่  กายภาพบำบัด  กิจกรรมบำบัด  การฟื้นฟูการได้ยิน  การฟื้นฟูการเห็น  การรับอุปกรณ์เครื่องช่วยตามประเภทความพิการ  และการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบอื่นๆ

บัตรทองคนพิการ  ใช้หลักฐานอะไรบ้าง-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ (เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี  ใช้สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด)
-  สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้พิการมีชื่ออยู่
-  สมุดประจำตัวผู้พิการหรือเอกสารรับรองความพิการจากหน่วยบริการ
-  กรณีพักอาศัยอยู่จริงไม่ตรงตามทะเบียนบ้านให้เพิ่มเติมสำเนาทะเบียนบ้านที่ไปพักอาศัย ซึ่งมีลายมือชื่อเจ้าของบ้านหรือหนังสือรับรองของผู้นำชุมชนรับรองว่าได้พักอาศัยอยู่จริง

กรณีมีบัตรทองเดิมอยู่แล้ว  จำเป็นต้องทำบัตรทองผู้พิการใหม่หรือไม่
            ผู้พิการที่มีบัตรทองอยู่เดิมแล้ว  ที่ไม่ได้ระบุสิทธิย่อย ท.74  ควรเข้ารับการตรวจประเมินความพิการ  ณ  หน่วยบริการของรัฐ  เพื่อให้ออกเอกสารรับรองความพิการและนำมาประกอบการลงทะเบียนทำบัตรทองผู้พิการ  เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพิ่มเติม
http://www.jvkorat.go.th/newsite/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=11

12/4/54

มาตรฐานการจัดเรียงแบบฟอร์มเวชระเบียนผู้ป่วยใน โรงพยาบาลราชบุรี

ส่วนที่ 1. Admitting &Identification Section: (มีหรือไม่มีก็ได้)
1) Diagnosis Summary Index
2) Admission and Discharge Record
ส่วนที่ 2. Clinical Medical Section:
2) Referring Letter Sheet
3) Informed Consent
4) History Record
5) Physical Examination Record
7) Consultation Report
8) Physician’s Orders
9) Anesthetic Record
10) Operative Report
11) Labour record
12) Pathology Special Report
13) Pathology/X-rays Report Sheet (on this should be attached):
13.1 Laboratory Report
13.2 Hematology Report
13.3 X-rays Report
13.4 Blood Transfusion Report
14) Electrocardiogram Report
15) Electroencephalogram Report
16) Other Special Clinical Reports
ส่วนที่ 3. Paramedical Section:
1) Physiotherapy Sheet
2) Occupational Therapy Sheet
3) Speech Therapy Sheet
4) Social Work Report
5) Other Paramedical Reports
ส่วนที่ 4. Nursing Section:
1) Nurses’ Notes
2) Graphic Record
3) Fluid Balance Summary
4) Diabetic Chart
5) บันทึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
ส่วนที่ 5. Discharge/Death Section:
1) Discharge’s Form
2) Autopsy Report and Consent for autopsy
ส่วนที่ 6. เอกสารอื่น เช่น
หลักฐานค่าใช้จ่าย (ถ้ามี),
เอกสารแสดงสิทธิ์ (ถ้ามี)

10/4/54

ศัพท์ HA


 
3C – PDSA
หลักคิดพื้นฐานของการพัฒนาซึ่ง HA นำแนวคิดของ  MBNQA/TQA มาสร้างเป็น model ที่เข้าใจง่าย 3C เป็นเรื่องของการคิดและวางแผน PDSA เป็นเรื่องของการลงมือทำ  C ทั้งสามได้แก่ (1)  Core  values &  concepts  (2) criteria  (3) context  PDSA หมายถึง  plan-do-study-act
3P
แก่นของการพัฒนาง่าย ๆ ซึ่งสามารถใช้ได้กับการพัฒนาทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับงานประจำไปถึงการบริการองค์กร  P  ทั้งสามได้แก่  purpose – process – performance  เป็นการนำหลักคิด        3C – PDSA   มาใช้ให้ง่ายขึ้นโดยใช้  purpose  เป็นผลสรุปของ 3C  และ process  กับ performance  ก็คือ PDSA นั่นเอง
4 domains
พื้นที่ของการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ (1) หน่วยบริการหรือหน่วยงาน (2) กลุ่มผู้ป่วย (3) ระบบงาน (4) องค์กร  การแบ่งพื้นที่เช่นนี้ทำให้สามารถตรวจสอบความครอบคลุมของการพัฒนาได้ง่าย  วางแผนจัดการเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน  ใช้เครื่องมือและเส้นทางการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับพื้นที่แต่ละประเภท
ADE
Adverse  drug  events  ภาวะไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
Appreciation
การชื่นชมยกย่อง  การให้คุณค่า  การรับรู้สิ่งดีที่สุดในผู้คนหรือในโลกที่อยู่รอบตัวเรา  การยืนยันจุดแข็ง  ความสำเร็จ  และศักยภาพที่ผ่านมาและที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  การสำเหนียกในสิ่งต่าง ๆ ที่ให้ชีวิตชีวาแก่ระบบที่มีชีวิต  เป็นวิธีการที่มีความสำคัญมากทั้งในการทำงานร่วมกันและการประเมินโดยใช้พลังงานของการมองด้านบวกแทนที่จะเป็นการมองด้านลบหรือปัญหา
Build-in quality
คุณภาพที่ฝังอยู่ในระบบ  เป็นการออกแบบที่เอื้อให้ทุกคนสามารถทำงานได้โดยมีโอกาสผิดพลาดน้อยที่สุด
C3THER
เครื่องเตือนใจในการทบทวนดูแลที่ข้างเตียงผู้ป่วยว่าควรนึกถึงประเด็นอะไรบ้างประกอบด้วย        care,  communication,  continuity,  human  resource,  environment & equipment,  medical  record  ทั้งนี้ผู้ป่วยแต่ละรายอาจจะมีจุดเน้นของการทบทวนที่แตกต่างกัน
Clinical  tracer
การตามรอยทางคลินิก  เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  โดยมีการตามรอยหรือทบทวนในสี่ประเด็น  ได้แก่ (1) กระบวนการดูแลผู้ป่วย  (2) ผลงานที่เกิดขึ้น  (3) กระบวนการพัฒนาคุณภาพ  (4) การเชื่อมต่อกับระบบที่เกี่ยวข้อง  การตามรอยนี้จะทำให้เห็นวิธีการปฏิบัติที่ดีหรือโอกาสพัฒนา  เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทีมดูแลผู้ป่วย
Clinical  tracer
Highlight
สรุปประเด็นสำคัญจากการตามรอยทางคลินิก  เป็นการสรุปผลการตามรอยทางคลินิกในประเด็นที่มีความสำคัญสูง  ความยาวประมาณครึ่งหน้าถึงหนึ่งหน้า  เพื่อนำเสนอเป็นภาคผนวกประกอบรายงานการประเมินตนเองที่จะส่งให้ผู้เยี่ยมสำรวจและคณะกรรมการรับรองได้ศึกษา
CQI
Continuous  Quality  Improvement  การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  อาจจะหมายถึงโครงการพัฒนาแต่ละโครงการ หรือแนวคิดการพัฒนาที่พยายามหาโอกาสพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่มีปัญหาก็ตาม  ซึ่งจะส่งผลให้มีการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายขึ้นเป็นลำดับ ไม่ใช่เป้าหมายที่คงที่
Gap  analysis
การวิเคราะห์ความแตกต่าง  หมายถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อแนะนำทางวิชาการกับสิ่งที่ปฏิบัติจริง  ซึ่งจะนำมาสู่การลดความแตกต่างดังกล่าว  เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการส่งเสริมการนำข้อมูลวิชาการมาสู่การปฏิบัติ
HA
Hospital/healthcare  accreditation  การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล/สถานพยาบาล เป็นการรับรองว่าโรงพยาบาล/สถานพยาบาลได้ปฏิบัติตามมาตรฐานเชิงระบบซึ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  ซึ่งโรงพยาบาล/สถานพยาบาลจะต้องมีการเตรียมตัวด้วยการประเมินและพัฒนาตนเอง รวมทั้งยินดีที่จะให้มีการเยี่ยมสำรวจจากภายนอก
HPH
Health  promoting  hospital  โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ  หมายถึง โรงพยาบาลที่นำแนวคิดและมาตรฐานเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพมาสู่การปฏิบัติ ในความหมายเฉพาะ  อาจหมายถึงโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
Humanized
Healthcare
บริการสุขภาพที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์  บริการที่เคารพในคุณค่า  ศักดิ์ศรีและศักยภาพของผู้ป่วย  ด้วยความรักในเพื่อนมนุษย์ นำไปสู่สุขภาวะของบุคคล  ครอบครัวชุมชน  เข้าถึงความจริง  ความดี  ความงาม ก้าวสู่อิสรภาพ เชื่อมโยงมนุษย์และสรรพสิ่ง
KM
Knowledge  management  การจัดการความรู้
Lean
ลีน  แนวคิดการบริหารงานที่มุ่งขจัดความสูญเปล่าทุกด้าน  เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ผู้รับผลงานต้องการ
Organization
โครงร่างองค์กร  ภาพรวมขององค์กร  เป็นสิ่งที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดำเนินการขององค์กร  รวมถึงความท้าทายสำคัญที่องค์กรเผชิญอยู่
R2R
Routine  to  Research  การวิจัยจากงานประจำ  เป็นการนำปัญหาจากการปฏิบัติงานประจำมาหาคำตอบด้วยกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพ  มีเป้าหมายเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงการทำงาน
Risk
ความเสี่ยง  โอกาสที่จะเกิดอันตราย ความสูญเสียหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
Service  profile
โครงร่างหน่วยงาน/หน่วยบริการ  เป็นข้อมูลสำคัญที่แสดงภาพรวมของหน่วยงาน/หน่วยบริการ  ครอบคลุมบริบท  เป้าหมาย  กระบวนการ  และผลการดำเนินการ
SIMPLE
เป็นหมวดหมู่ของ Patient  Safety  Goals  ซึ่งย่อมาจาก safe  surgery,  infection  control,  medication safety,  patient  care  process,  line/tubing/catheter,  emergency  response  การจัดหมวดหมู่ดังนี้ทำให้สามารถรองรับประเด็นใหม่ ๆ ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
SPA
Standards-Practice-Assessment  เป็นคู่มือการนำมาตรฐาน HA ไปสู่การปฏิบัติขยายความให้เห็นถึงขั้นตอนและวิธีการที่ควรปฏิบัติ และประเด็นบทเรียนสำคัญที่ควรสรุปในรายงานการประเมินตนเอง
Tracer
การตามรอย  เป็นการติดตามสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เคลื่อนไปในระบบ  เพื่อเรียนรู้คุณภาพของงานในจุดต่าง ๆ ที่สิ่งนั้นเคลื่อนไป
Trigger  tool
เครื่องมือส่งสัญญาณ  หมายถึง  เหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เราฉุกใจคิดว่าอาจจะมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น  นำมาใช้เพื่อการทบทวนเวชระเบียนหาเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
Spiritual
จิตวิญญาณ  เป็นเรื่องของความมีจิตใจสูง  ไม่เห็นแก่ตัว  ความเชื่อในสิ่งยึดเหนี่ยว  การสำนึกรู้ภายใน  คุณค่า  อุดมคติ  และพลังชีวิต
จิตปัญญา  การรู้จิตของตนเองแล้วเกิดปัญญา เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ  เรียนรู้ด้วยหัวใจ ใช้ใจเรียน  ใช้สติเรียน  เน้นการพัฒนาด้านใน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสรรพสิ่ง  ลดอคติ  เกิดความรัก  ความเมตตา  อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ มีจิตสำนึกต่อส่วนร่วม  สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างสมดุล  เข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวของทั้งหมด  เข้าถึงความจริง  ความดี ความงาม  เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวเอง
CAR เทคนิค
C =  CASE หรือ SITUATOIN ผู้ป่วย หรือ สถานการณ์ ที่เกิดขึ้น ที่ต้องมีการทบทวน หรือชื่น    ชมยินดี
A = ACTION คือ เราได้กระทำการใดๆต่อสถานการณ์ หรือในรายผู้ป่วยนั้นๆได้รับการดูแลอย่างไร
R= RESPONS คือ ผลลัพธ์ หรือผลกระทบจากการกระทำ หรือ การดูแลผู้ป่วยรายนั้น จากเราหรือจากทีม
SBAR
S = Situation สถานการณ์การของผู้ป่วย ณ. เวลานั้นๆ( อาการสำคัญ, V/S , N/S )
B = Background ประวัติของผู้ป่วย โรคที่เป็นอยู่ ยาที่ใช้อยู่ ประวัติครอบครัว ครอบคลุมแบบองค์รวม
A = Assessment การประเมิน หลังให้การรักษา หรือการพยาบาล
R  = Recommendation การบันทึกเพิ่มเติม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม7/4/54

การขอใบรับรองแพทย์

1.การขอใบรับรองแพทย์ย้อนหลัง เช่น รับรองว่าเจ็บป่วยจริง ,รับรองว่าเคยนอนโรงพยาบาลฯลฯให้พบแพทย์เจ้าของไข้ในวันที่แพทย์ออกตรวจ
2. การขอสำเนาใบรับรองแพทย์ การแก้ไขใบรับรองแพทย์ ให้ติดต่อหน่วยที่ออกใบรับรองแพทย์ฉบับนั้น ๆ
3. การประทับตราโรงพยาบาล ในใบรับรองแพทย์ ให้ประทับตราที่หน่วยคัดกรอง 2 หรืองานธุรการ
งานเวชระเบียน รับดำเนินการเฉพาะ
1.การขอใบรับรองแพทย์ของบริษัทประกันชีวิต (ต้องมีใบCLAIM ของประกันชีวิต)
2.การขอสำเนาเวชระเบียน ทุกกรณี

ค่าธรรมเนียมการเขียนใบรับรองแพทย์

เรื่องค่าธรรมเนียมการเขียนใบรับรองแพทย์ดังกล่าว ถูกกำหนดไว้ครับในระเบียบของแพทยสภาเลย ว่าแพทย์เรียกเก็บได้ เพราะ ไม่ได้เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ ที่จะทำให้ผู้ป่วยหาย แต่จะเขียนเพื่อทำให้สัญญาระหว่าง ผู้เอาประกันและบริษัทประกันสมบูรณ์ และเรียกค่าตอบแทนต่าง ๆ ( ซึ่งอาจไม่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ) ก็มีเช่น หยุดกี่วัน ต้องรักษานานเท่าใด ทำงานไม่ได้กี่วัน ผู้รับประโยชน์ คือ ผู้เอาประกันนั่นเอง ซึ่งถ้ามีการเคลมกันเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล บริษัทประกัน ก็สามารถเอาเวชระเบียนและบันทึกทางการเงิน ของโรงพยาบาลไปตรวจสอบ แล้วจ่ายได้เลย

ปัญหาไม่ใช่แค่นั้น เนื่องจากบริษัทประกัน ต้องให้แพทย์ให้ความเห็นหยุมหยิม เยอะแยะมาก เพื่อที่จะจับผิดว่าการรักษาครั้งนั้น มีความผิดปกติใด ๆ หรือไม่ เช่น ไม่เจ็บจริงหรือเปล่า มีการตรวจหรือรักษาใดที่ไม่จำเป็นหรือเปล่า ซึ่งถ้าแพทย์เขียนมีพิรุธ แพทย์คนนั้น ต้องรับผิด แต่คนไข้ คนนั้น ไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องรับผิด ถ้าไปบังคับหมอให้เขียนโกงบริษัทให้

ดังนั้น การเขียนนี้ ต้องมีค่าธรรมเนียมเหมือนการบริการ อย่างหนึ่ง โดยไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลใด ๆ และไม่มีการกำหนดในระเบียบโรงพยาบาลหรือระเบียบทางรัฐบาลใดๆ ให้แพทย์ต้องเขียน และแพทย์ไม่เขียนก็ไม่มีความผิดใด ๆ ดังนั้นผู้ป่วยต้องมาขอให้แพทย์เขียน เหมือนมาขอความเห็นผู้เชี่ยวชาญครับ ไม่ใช่บริการพื้นฐาน
 http://www.cmu2807.com/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=33

คลินิคพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
 update 11.06.2020

การแจ้งเกิด

เมื่อมีคนเกิดต้องแจ้งชื่อคนเกิดให้ถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อบุคคล พร้อมกับการแจ้งการเกิด

1. คนเกิดในบ้าน
ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้าน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด
2. คนเกิดนอกบ้าน
ให้บิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด ในกรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนด ให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเกิด


เอกสารที่ใช้
1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)


ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนบ้าน และลงรายการในสูติบัตรแล้วเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน แล้วมอบสูติบัตรตอนที่ 1 และสำเนาทะเบียนบ้านคืนให้กับ ผู้แจ้ง
สถานที่
ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต

ระบบขอสำเนาเวชระเบียนออนไลน์ หมายถึง

 • การขอสำเนาเวชระเบียนล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การรักษาต่อเนื่อง การพิจารณาของบริษัทประกันชีวิต ฯลฯ ซึ่งเดิม ผู้รับบริการบางท่านไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในวันเดียว  อาจจะเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น หลักฐานในการขอไม่ครบถ้วน  ไม่มีสิทธิขอ ฯลฯ ทำให้ท่านต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ระบบนี้ งานเวชระเบียนคาดหวังว่าจะสามารถ อำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลารอคอย และเพิ่มระดับความพึงพอใจ ให้ท่านได้

การลงทะเบียนผู้ป่วยออนไลน์ หมายถึง

 • การให้บริการเวชระเบียนล่วงหน้า เช่น ทำบัตรใหม่, ค้นบัตรเก่า ,ลงทะเบียนตรวจ ,ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ,พิมพ์ใบสั่งยา โดยเจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมเวชระเบียนไว้ให้ท่านล่วงหน้า ซึ่งท่านสามารถระบุวันที่ต้องการมาพบแพทย์ได้
 • อ่านเพิ่มเติม>>

  ชมเชยการทำงานของ รพ. ศูนย์จังหวัดราชบุรี

  วันนี้ขอเล่าและชมเชยการทำงานของ รพ. ศูนย์จังหวัดราชบุรีนะคะ ก้อยพาแม่ไปหาหมอหลายที่รวมทั้งตัวก้อยเอง รพ. มีระบบการทำงานที่ดีมาก ๆ  ใช้ IT มาช่วยแต่ก็ใช้สัญลักษณ์หรือวิธีการที่ให้ชาวบ้านเข้าใจการทำงานได้ เป็นอย่างไรมาดูกันนะคะ   พี่ ๆ เพื่อน ๆ สมช. อาจจะนึกไม่ออกว่า รพ. นี้อยู่ไหน ก็ รพ. นี้แหละคะที่ชาวกระเหรี่ยงมาจี้หมอกับพยาบาลเมื่อสิบกว่าปีก่อน จนดังไปทั่วประเทศ ตอนนี้ รพ. ก็ให้การรักษากะเหรี่ยง พม่า นะคะ และเจ้าหน้าที่ก็บริการเค้าเหมือนเป็นคนไทยคนหนึ่งเลยคะ...

  อ่านเพิ่มเติม>>

  เวชระเบียน:ปัญหาทางประกันภัยที่น่าสนใจ

  ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย และบริษัทประกันภัย ในทางนิตินัยนั้นมีความซับซ้อนอย่างมาก โดยเฉพาะความซับซ้อนของระบบประกันภัยที่นับวันจะมีมากขึ้น และการที่บริษัทประกันภัยต้องการทราบข้อมูลในเวชระเบียนก็มีเหตุผล อย่างไรก็ตามก็อาจเกิดผลในทางลบกับผู้ป่วยได้กรณีที่มีบุคคลอื่นได้ทราบถึงประวัติของผู้ป่วยเช่นเดียวกัน
  อ่านเพิ่มเติม>>

  การขอสำเนาเวชระเบียนออนไลน์ หมายถึง

  การขอสำเนาเวชระเบียนล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การรักษาต่อเนื่อง การพิจารณาของบริษัทประกันชีวิต ฯลฯ ซึ่งเดิม ผู้รับบริการบางท่านไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในวันเดียว  อาจจะเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น หลักฐานในการขอไม่ครบถ้วน  ไม่มีสิทธิขอ ฯลฯ ทำให้ท่านต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  อ่านเพิ่มเติม>>

  ประชุมคณะกรรมการเวชระเบียน ครั้งที่ 3/2554

  ขอเรียนเชิญคณะกรรมเวชระเบียนทุกท่าน ร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพ

  หน่วยทะเบียน Refer เริ่มดำเนินการ 1 เมษายน 2554

  ขั้นตอนดำเนินงาน(เฉพาะ Refer In เวลา07.30-16.30 น.)
  1.ผู้ป่วย รับบัตรคิวพร้อมนำบัตรประชาชน และใบ Refer  ติดต่อที่เคาน์เตอร์ห้องบัตรช่อง 1-6 เพื่อทำบัตรใหม่ ,ค้นบัตรเก่า ,ตรวจสอบสิทธิการรักษาจาก Website, พิมพ์ใบสั่งยา
  2.Scan ใบ Refer และลงทะเบียนรับ Refer ในโปรแกรม HOSxP ที่หน่วยทะเบียน Refer (เคาน์เตอร์ห้องบัตร ช่องบริการที่ 7)
  3.ส่งผู้ป่วยไปที่จุดคัดกรองต่างๆ พร้อม ใบสั่งยา ,สำเนาใบ Refer,สำเนาบัตรประชาชน ,ใบพิมพ์สิทธิ์จาก Website และ ใบ Refer

  ทดสอบระบบลงทะเบียน Refer

  งานเวชระเบียน ได้รับมอบหมายงานใหม่เพิ่มขึ้น ระบบลงทะเบียน Referวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสดวกให้แก่ผู้รับบริการที่มีหนังสือส่งตัวให้มารับการรักษาพยาบาลที่ รพ.ราชบุรี เพื่อลดขั้นตอน ลดจุดบริการ โดยที่ท่านสามารถดำเนินการแล้วเสร็จที่งานเวชระเบียน ในบริการต่าง ๆ เช่น ทำบัตรใหม่ ค้นบัตรเก่า ลงทะเบียนส่งตรวจ ตรวจสอบสิทธิการรักษา พิมพ์ใบสั่งยา ลงทะเบียน Refer การรับรองสิทธิฯ ในระยะแรกอาจจะบกพร่องบ้าง เช่น ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ความล่าช้า โดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้(1เมย.54) ด้วยจำนวนผู้รับบริการที่มากกว่าวันนี้ การสำเนาเอกสารต่าง ๆ ซึ่งอุปกรณ์ยังมีไม่เพียงพอ(กำลังอยู่ระหว่างการจัดหา)

  การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

  สิทธิการรักษาพยาบาลที่ผ่านการตรวจสอบจากงานเวชระเบียนแล้ว สามารถใช้สิทธิได้เลย โดยไม่ต้องตรวจสอบซ้ำ คือ
  - สิทธิ์บัตรทอง ในเขต
  - สิทธิ์บัตรทอง นอกเขต
  - สิทธิ์บัตรทอง ต่างจังหวัด
  - สิทธิ์ประกันสังคม รพ.ราชบุรี
  - สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้
  - สิทธิ์ข้าราชการเบิกจ่ายตรง
  - สิทธิ์ข้าราชการท้องถิ่น
  - สิทธิ์รัฐวิสาหกิจ

  บริการเวชระเบียน ที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน

  กรุณาใช้ ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอกออนไลน์

  6/4/54

  การแสดงหลักฐานยืนยันตัวบุคคลเพื่อการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล

  บัตรประชาชน:รักษาฟรี


  มะเร็งปากมดลูก


  มะเร็งลำใส้


  ยกเลิกบัตรทอง


  ลด หวาน มัน เค็ม


  เกลือเสริมไอโอดีน


  โรคหลอดเลือดหัวใจ


  โรคเบาหวาน

  ใครกลัวตาย

  คำย่อทางการแพทย์

  รหัสเหล่านี้  รวบรวมโดย นักศึกษาฝึกงานเวชระเบียน หลาย ๆ รุ่น กรุณาตรวจสอบรหัสก่อนนำไปใช้
  หากต้องการเพิ่มเติม หรือแก้ไขรหัส ท่านสามารถส่งขัอความผ่านระบบ ติ-ชมออนไลน์

  A Effluvium Anagen Effluvium DX L 651
  A/T Autologous Blood Transfusion OP 99.02
  AA (MED) Aplastic Anemia DX D 619
  AA (SKIN) Alopecia Areata DX L 63.9
  AA(SURG) Aortic Aneurysm DX I 71.9
  AAA Aneurysm of abdominal aorta DX I 71.4
  AAA Abdominal Aortic Aneurysm DX I 71.4
  AACG Acute angle closure glaucoma (angle-closure) DX H 40.2
  AB Asthma bronchitis DX J 45.9
  ABC Airway brething circulation -
  ABC Aneurysmal Bone Cyst DX M 85.5
  ABG Analysis Blood Gas 905
  ABL Allowance Blood Loss DX R 58
  ABO Incompatibility (fetus-newborn) DX P 55.1
  ABP Angle blade plate IN -
  AC Anterior Chamber (eye) OR -
  AC JOINT Acromioclavicular Joint OR -
  ACA occlusion Anterior Communicating Artery Occlusion DX I 668
  ACD Allergy Contact Dermatitis DX L 239
  ACEI กลุ่มยาความดัน
  ACG Angle Closure Glaucoma DX H 40.2
  ACH Adrenal Cortical Hormone
  ACL Anterior catilage ligment -
  ACL Anterior Cruciate Ligament DX
  ACL การผ่าตัดฝังเลนซ์ 9902
  ACLS Advanced Cardiac Life Support OR -
  ACS Acute colonary syndrome
  ACOA Anterior Communicating Artery Hemorrhage I 602
  ACTH Adrenocorticotropic Hormone
  AD Auris Dextra (Right Ear) DX
  AD Alzheimer’s Disease DX G 309
  ADH Antidiuretic Hormone DX E 22.2
  ADPKD Autosamal Dorminant Polycystic Kidney Disease DX N 289
  ADU Acute duodenal ulcer DX K 26.3
  AE FOLD Aryepiglottic Fold DX
  AEC Auite Contact Dermatitis DX L 30.9
  AF Atrial fibrillation DX I 48
  AF Atrial Fibillation ,Auricular Fibillation DX I 49
  AF Leakage Amniotic Fluid Leakage DX O 429
  AFGX Air Fluid Gas Exchange
  AFI Acute Fever infection DX R509
  AFP Acute fastic paralysis DX
  AGA Appropriate for Gestation Age
  AGE Acute gastroenteritis DX A 09
  AGN Acute glomerulonephrittis DX N 00.9
  AGNS Acute glomerulonephritis syndrome DX N 00.9
  AHA Acquired hemolytic anemia DX D 59.9
  AHC Acute hemorrhagic conjunctiva DX H 11.3
  AHD Aortic heart disease DX I 35.9
  AHD Arteriosclerotic heart disease DX I 25.1
  AHF Acute hemorrhagic fever (Thailand) DX A 91
  AHF Arthropod-borne Hemorrhagic Fever DX A 94
  AHF Arthropod-Borne Hemorrhagic Fever DX A 94
  AHL Acute histiocytic leukemia DX C 93.9
  AHP Antepatum hemorrhage DX O 46.9
  AI Aortic insufficiency DX I 35.1
  AI (nose) Antral Irrigation OP 2200
  AI&AS Aortic Stenosis with Insufficiency DX I 352
  AI&stenosis Aortic Stenosis with Insufficiency DX I 352
  AID Artificial Insemination By Donor OP 6992
  AIDS Acquired immuno deficiency syndrome DX B 24
  AIH Artificial Insemination By Husband
  AIHA Autoimmune hemolytic anemia DX D 59.1
  AILD Angio immunoblastic lymphoadenopathy DX C 47.7
  AILD Angio Immunoblastic LymphoproliferatibveDisorder DX D 82.3
  AION Anterior ischemic optic neuropathy H 47.0
  AIP Argon Iridoplasty OP 1239
  AK Above Knee OP
  AK Amputation Above-Knee Amputation OP 8417
  ALI Argon Laser Iridotomy or iridectomy OP 1241
  ALIP Argon Laser Iridoplasty OP 1241
  ALL Acute lymphoblastic leukemia DX C 91.0
  ALP Argon Laser Photocoagulation OP 1424
  ALPRP Argon Laser Panretinal Photocoagulation OP
  ALS Amyotrophic Lateral Sclerosis DX G 122
  ALT Argon Laser Trabeculoplasty OP 1259
  AM Prosthesis Austin Moore Prosthesis OP
  AMC Aging Macula Degeneration OP H 35.5
  AMC Arthrogryposis Multiplex Congenital DX Q 743
  AMD Aging Macula Degeneration DX H 353
  AMD congenital Aging Macula Degeneration Congenital DX H 355
  AMI Acute myocardial infarction DX I 21.9
  AML Acute Myelocytic Leukmia DX C 92.0
  AMM Agnogenic myeloid metaplasia DX D 73.1
  AMML Acute Myelomonocytic Leukemia DX C 92.5
  AMMOL Acute myelomonocytic leukemia DX C 92.5
  AMOL Acute Monocytic Leukemia DX C 93.0
  ANC Antenatal Care Z348
  ANLL Acute Nonlymphocytic Leukemia DX C 95.0
  ANUG Acute Necrotizing Ulcerative Gingivits DX A 69.1
  AOM Acute Otitis Media DX H 669
  AP Repair Antero-Posterior Repair (Cystocele and Rectocele) OP 7050
  A-P RESECTION Abdominoperineal resection OP 485
  APC Atrial Premature Contraction DX I 49.1
  APCD Acquired prothrombin-complete deficiency DX D 68.4
  APCD Aequired Prothromlin Defieiency DX D 68.4
  APDE Acquired Platelet Dysfunction Eosinophilia DX D 721
  APH Antipatum hemorrhage (complication delivery) DX O 67.9
  APH Antepartum Hemorrhage DX O 46.9
  API Argon Laser Peripherall Iridectomy OP 1214
  API Argon Laser Peripheral iridotomy OP 1212
  APL Acute promyelocytic leukemia DX C 92.4
  APLD Automated Percutaneous Lumbar Discectomy OP 7769
  A-PMP Argon Panmacular Photocoagulation OP
  A-PMP Argon Panmacular Photocoagulation (destruction) OP 1423
  APN Acute Pyelonephritis N 10
  APR Abdominal – Peritoneal Resection with rectum OP 485
  A-PRP Argon Panretinal Photocoagulation OP
  A-PRP Argon Panretinal Photocoagulation (destruction) OP 1423
  AR Aortic regurgitation DX I 35.1
  AR Alleraic rhinitis J 30.4
  ARA Acute Rheumatoid Arthritis DX M 06.9
  ARC Aids Related Complex DX B 24
  ARDS (adult) Acute respiratory distress syndrome DX J 80
  ARDS (newborn) Acute respiratory distress syndrome DX P 22.9
  ARF Acute renal failure DX N 17.9
  ARI Acute Respiratory Infection DX J 22
  ARM Artificial Rupture Of Membrane OP 7309
  ARM Artificial Rupture Of Membrane DX P011
  ARM Artificial Rupture of Membrane DX O 755
  ARMD Age-related Macula Degeneration DX H 353
  ARN (Eye) ตามัว -
  AS Aortic stenosis (nonrheumatic) DX I 35.0
  AS Aortic Stenosis with Insufficiency DX I 350
  AS with AR Aortic stenosis with aortic regurgitation DX I 35.2
  AS (ortho) Ankylosing Spondylitis DX M 456
  AS Congenital Aortic Stenosis Congenital Q 230
  AS&MS Aortic and Mitral Stenosis DX I 08.0
  ASA Acetysalicylic acid DR
  ASA Aminosalicylic DR
  ASCVD Aterio sclerosis cardiovascular disease DX I 516
  ASCVD Arteriosclerotic Cardiovascular Disease DX I 25.0
  ASCVD Arteriosclerotic Cerebrovascular Disease DX I 672
  ASD Atrial Septal Defect DX Q 21.1
  ASD Atrial Septal Defect DX I510,Q211
  ASDP Atrial Septal Defct-primum DX I 51.0
  ASDP Atrial Septal Defect-Primum DX Q 212
  ASHD Arteriosclerotic Heart Disease DX I 25.1
  ASL Aortic and Mitral Stenosis DX I 08.0
  ASL Absent Lid Fold DX Q 103
  ASMI Acute Stenosis mitral insufficiency DX I 05.2
  ASO Arteriosclerosis (occlusive) DX I 70.9
  ASO Arteriosclerotic (Occlusive) DX I 729
  ASVD Arterioscerotic vacular disease DX I 70.9
  ATL Adult T-cells Leukemia/lymphoma DX C 91.8
  ATL Adult T-cells Leukemia/Lymphoma C 915
  ATN Acute Tubular Necrosis DX N 17.0
  ATR Trans Abdominal Tubal Resection OP 6651
  AUB Abnormal Uterine Bleeding OP N 93.9
  AV Arteriovenous Fistula DX I 77.0
  AV Block Arterioventricular Block DX I 443
  AV Fistula Arteriovenous Fistula DX I 770
  AVF Ateriovenous fistula OP *39.27
  AVF Arteriovenous Fistula DX I 77.0
  AVH Acute Viral Hepatitis DX B199
  AVM Arteriovenous Malformation DX Q 27.3
  AVM Arteriovenous Malformation DX Q 282
  AVN Avascular necrosis of bone DX M 87.9
  AVN Avascular Necrosis DX M 87.8
  AVN Avascular Necrosis of Bone DX M 879
  AVR Aortic Valve Replacement OP 3522
  BA&FACH Breech Assisting with Forceps After coming Head OP 7253
  BB Both Bone OR
  BBA Born Before Admission DX
  BCC Basal Cell Carcinoma DX
  BCC Basal Cell Carcinoma -
  BDR Background diabetic retinopathy E14.3+,H36.0*
  BDR Background Diabetic Retinopathy DX E 14.3
  BDR Backgrund Diabetic Retinopathy H 360
  BE Bacterial endocarditis I 33.0
  BE Both Eyes OR
  BE Bacteria Endocarditis I 330
  BEC Biofilm Elimenating Concentration DR
  BFF Banking Fold Flap OP
  BFF Banking Fold Flap -
  BG Bone Graft OP 78
  BG Bone Graft 7800
  BGND Bilateral Groin Node Dissection OP
  BGND Bilateral Groin Node Dissection 4054
  BI,BII Billroth I,Billroth II(Partial Gastrectomy) OP 43.89
  B-I,B-II Billroth I,Billroth II (Partail Gastrectomy) 436,437
  BIH Benign intracranial hypertention G 93.2
  BILAT Bilateral OR
  Bilat,SO Bilateral Salpingo-Oophorectomy 6561
  BILAT.SO Bilateral Salpingo-oophorectomy OP
  BK Bullosa keratitis H 16.8
  BK Below Knee OR
  BK AMPUTATION Below Knee Amputation OP
  BK Amputation Below – Knee Amputation 8415
  BL Borderline lepromatous leprosy A 30.4
  BL TX Blood Transfusion OP
  BL Tx Blood Transfusion 9903
  BLL Bilateral Lower Lid OR
  BLS Basic Life Support OR
  BLS Basic Life Support -
  BM Bone Marrow OR
  BMRR Bilateral Muscle Rectus Recession OP
  BMRR Bilateral Muscle Rectus Recession 8372
  BNLD Block nasal lacrimal duct H 04.5
  BOH Bad obstetric history Z 87.5
  BOT Base of toung -
  BP Bullous Pemphigoid L 120
  BPD Bronchopulmonary disease J 98.4
  BPD Bronchopulmonary Dysplasia DX P 27.1
  BPD Bronchopulmonary Dysplasia P 271
  BPF Broncho pelural fistula J 86.0
  BPH Benign prostate hypertrophy N 40
  BPH Benig Prostate Hypertrophy DX N 40
  BPH Benign Prostate Hypertrophy N 40
  BPI Brachial plexus injury S 14.3
  BPI Brachial Plexus Injury DX S 14.3
  BPI Branchial Plexus Injury S 143
  BPPV Benign paronysmal H 811
  BPPV Benign Paroxysmal Vertigo H 811
  BPT Brackial Plexus Trauma DX
  BPT Branch Plexus Trauma S 143
  BRUFEN Ibuprofen -
  BRVO Branch retinal vein occlusion H 34.8
  BRVO Branch Retinal Vein Occlusion DX H 34.8
  BRVO Branch Retinal Vein Occlusion H 348
  BSI Brain Stem Infarction DX
  BSI Brain Stem Infarction (เปิดที่ Thrombosis Brain Stem) I 669
  BSO Bilateral Salpingo-oophorectomy OP 65.61
  BSO Bilateral Salpingo – Oophorectomy 6561
  BSO Bilateral Simple Orchiectomy 6241
  BSSO Bilateral saggital oplit osleotomy -
  B-T SHUNT Blalock-taussig Shunt OP
  B-T Shunt Blalock –Taussing Shunt -
  BTL Borderline tuberculoid leprosy A 30.2
  BUN Blood urea nitrogen -
  BUOCOPAN Hyoscine -
  BUTC Both Upper Tarsal Conjunctiva OR
  BVC Bird’s volume control -
  BVO Branch Vein Occlusion DX
  BVO Branch Vein Occlusion I 829
  BX Biopsy OP
  BZPS Benzodiazepines DR
  C/S Cesarean section 741
  C/S Culture and Sensitivity -
  C/S (OBS) Caesarean Section OP 74.99
  CA Cancer,Carcinoma DX
  CA Aneursyn Carotid Artery Aneutsyn I 720
  Ca. CBD Carcinama common bile duct C 24.0
  CABG Coronary Artery Bypass Graft OP
  CABG Aneurysmectomy Coronary Artery Bypass Graft Aneurysmectomy 3732
  CACG Chronic angleclosure glaucoma H 40.2
  CAD K 047
  CAD Coronary artery disease I 251
  CAD Cardiovascular Arteriosclerotic Disease DX I 25.0
  Cafagot ชื่อสามัญทางยา Ergotamine
  CAH Chronic active hepatitis K 73.2
  CAH Chronic Active Hr(syoyod) DX L 73.2
  CAH Chronic Active Heptitis K 732
  CAHD Coronary (Artery) Heart Disease -
  CAO Carotic Artery Occlusion DX I 65.2
  CAPD ล้างไต
  CAPD Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Z492,5498
  CB Ciliary Body OR
  CBD Common Bile Buct OR
  CBD STONE Common bile duct stone K 80.5
  CBI
  CBN Contraction of Bladder Neck DX N 32.0
  CC Common cold J 00
  CC FISTULA Corotid Cavernous Fistula DX
  CC fistula Carotid Cavenous Fistula I 770
  CCF Carotid-cavenous fistula H 05.2
  CCHD Cyanotic congenital heart disease Q 249
  CCHD Congenital Cyanotic Heart Disease Q 249
  CCL Complete Cleft Lip DX Q 36.9
  CCM Congestive cardiomyopathy I 42.9
  CCP Complete Cleft Palate DX Q 359
  CCT Cyclocryotherapy OP 1272
  CDC Conjunctivo-dacryo-cystostomy OP
  CDC Conjunctivo –Dacryo – Cystostomy O 982
  CDCR Conjunctivo-dacryo-cystorhinostomy OP
  CDCR Conjunctivo – Dacryo – Cystorhinostomy O 982
  CDH Conginital dislocation hip Q 65.2
  CDH Congenital Dislocation of Hip DX Q 65.2
  CDH Congenital Dislocation of Hip Q 652
  CGN Chronic glomerulonephritis N 03.9
  CGN Chronic Glomerulonephritis DX N 03
  CGN Chronic Glomerulonephritis N 03
  CH.CA. Cholangiole carcinoma C 22.1
  CHA Chronic Hepatitis Active DX K 73.2
  CHA Chronic Hepatitis Active K 732
  CHB Complete heart block -
  CHD Congenital heart disease Q 24.9
  CHD Coronary heart disease I 251
  CHD Congenital Heart disease DX Q 24.9
  CHD Congenital Heart Disease Q 249
  CHD Congestive Heart Disease I 500
  CHD (ortho) Congenital Hip Dislocation Q 652
  CHD (ORTHOPEDICS) Congenital Hip Dislocation DX Q 65.2
  CHDL Congenital Heart Disease of Left Q 249
  Chemg=Methrotrenate
  CHF Congestive heart failure I 50.0
  CHF Congestive Heart Failure DX I 50.0
  CHF Congestive Heart Failure I 500
  CHL Conductive hearing loss H 91.9
  CHL Conductive Hearing Lost DX
  CHL Chronic Hear Loss H 902
  CHR Chronic DX
  CHS Chronic Habitual Snorers DX
  CHS Chronic Habitual Snorers R 065
  CHT Chronic hypertropic of tonsillitis J 35.1
  CHT (ENT) Chronic Hypertrophic Tonsillitis DX I 35.0
  CHT (ENT) Chronic Hypertrophic Tonsillitis J 350
  CHT (OBS) Chronic Hypertension DX
  CHT (OBS) Chronic Hypertention of Pregnancy O 16
  CICA Clean Intermitten Catheterization of Bladder (Assisatant) OP 5794
  CICS Clean Intermitten Catheterization of Bladder(Self) OP 5794
  CIDP Chronic inflamating demyelinatase polyneutopathy DX G 618
  CIDP Chronic Inflammation Demyelinated Polyneuropathy G629,D898
  CIN Cervical intrarmthelial neoplasia DX N 87
  CIN Grade II Cervical Intraepithelial Neoplasia Grade II D 069
  CIS Carcinoma in Situ (of Cervix) DX D 06.9
  CKC Cervix Knife Conization 672
  CL FIT Contact Lens Fit OP 9532
  CLL Collateral Ligament OR
  CLL Chronic Lymphocytic Leukemia DX C 91.1
  CLN (DEFORMITY) Cleft Lip & Nose Deformity DX
  CLN (deformity) Cleft Lip & Nose Deformity Q380,Q309
  Closure Stump เปิด Revision of Amputation Stump 843
  CMA Closed Mitral Valvotomy OP
  CMC Closed Mitral Commissurotomy OP
  CMC Closed Mitral Commissurotomy 3502
  CME Central macular edema H 35.5
  CME Cyst Macular Edema DX
  CME Cyst Macular Edema H 358
  CML Chronic myeloid leukemia C 92.1
  CML Chronic Myelocytic Leukemia DX C 92.1
  CML Chronic Myelocytic Leukemia C 921
  CMV Closed Mitral Valvotomy 3502
  CMVR Cytomegalovirus retinopathy H 35.7
  CNAG Chronic narrow angle glaucoma H 40.2
  CNS Central Nervoous System OR
  CNS INFECT Central nervous system infect G 98
  CO ARREST Cardiac pulmonary Arrest DX
  COAG Chronic open angle glaucoma H 40.1
  COLD Chronic obstuction lung disease J 44.9
  Cold well lucoperation 2239
  COM Chronic otitis media H 66.9
  COM Chronic Otitis Media DX H 66.9
  COM Chronic Otitis Media H 669
  COM Chronic Osteomyelitis M 866
  Combined Operation Combined ECCE (1359) & Trabeculectomy (1264) -
  COPD Chronic obstructed pulmonary disease J 44.9
  COPD Chronic Opstrcutive Pulmonary Disease DX J 44.9
  COPD Chronic Obstructive pulmonary Disease J 449
  CP Cerebral palsy G 80.9
  CP Clef Palate DX
  CP Cerebral Palsy DX G 80.9
  CP Cleft palate Q 359
  CP Cerebral palsy G 809
  CP ANGLE Cerebello Pontine Angle OR
  CP Arrest Cardio-Pulmonary Arrest I 469
  CPA Cerebello pontine angle G 93.8
  CPB Cardiopulmonary Bypass OP
  CPB Cardio – Pulmonary Bypass -
  CPD Cephalopelvic disproportion O 33.9,O654
  CPD Cephalo-pelvic Disproportion DX O 33.9
  CPD Cephalo-Pelvic Disproportion O 339
  CPE Cardio Pulmonary Edema DX
  CPE Cardio-Pulmonary Edema I 500
  CPH Chronic Persistant Hepatitis DX K 73.0
  CPH Chronic Persistant Hepatitis K 730
  CPM Central Pontine Myelitis DX G 37.2
  CPM Central Pontine Myelitis G 373
  CPM (ออร์โธ) 9365
  CPPD M 119
  CPR Cardio pulmonary arrest I 46.9
  CPR Cardiopulmonary Resuscitate OP 98.6
  CPR Cardia Pulmonary regurgitation I 371
  CPR Cardio-Pulmonary Resuscitate 9960
  CR Conjunctivo-rhinostomy DX 9.82
  CR Conjunctivo-Rhinostomy O 982
  CRA Cardiorespiratory arrest I 46.9
  CRA Cardio Respiratory Arrest DX J 46.9
  CRA Cardio Respiratory Arrest I 469
  CRA (EYE) Central Retinal Artery OR
  CRA OCCLUSION Central Retinal Artery Occlusion DX H 34.1
  CRA Occlusion Central Retinal Artery Occlusion H 342
  CRAO Central retinal artery occlusion H 34.1
  CRAO Central Retinal Artery Occlusion DX H 34.1
  CRAO Central Retinal Artery Occlusion H 342
  CRD Conjunctivo-rhino-ductoplasty OP
  CRD Conjunctivo-Rhino-Ductoplasty 1049
  CRF Chronic renal failure N 18.9
  CRF Chronic Renal Failure OR N 18.9
  CRF Chronic Retinal Failure N 189
  CRV (EYE) Central Retinal Vein DX
  CRV (eye),CRVO Central Retinal vein Occlusion H 348
  CRVO Central retinal vein occlusion H 34.8
  CRVO Central Retinal Vein Occlusion OP
  Cryo PPT.Tx Cryoprecipitate Transfusion 9906
  CRYOPPT.TX Cryoprecipitate Transfusion OP
  CryoRx ,CryoTx Cryotherapy -
  CRYORX,CRYOTX Cryotherapy OP
  CS Caesarean Section 7499
  CSC Central serous corio retinopathy H 35.7
  CSF Cerebro-spinal Fluid OR
  CSM Cerebrospinal meningitis หรือ spinal cerebral meningitis G 03.9,A 03.9+,G01*
  CSM C-spondylosis with myelopathy M 47.1
  CSM Cervicalopondylolic myopathy
  CSMR Central Serous Retinopathy -
  CSOM Chronic suppurative otitis media H 66.3
  CSR Central serous retinopathy H 35.7
  CSR Central Serous Retinopathy DX H 35.7
  CSR Central Serous Retinopathy H 357
  CSTN Cystic Single Thyroid Nodule E 041
  CT Computer Tomography OP
  CT Computer Tomography 8838
  CT. Computerized termography *88.38
  CTS Carpal tunnel syndrome G 56.0
  CTS Carpal Tunnel Syndrome DX G 56.0
  CTS Carpal Tunnel Syndrome G 560
  CTVF Computeruzed timography visaul file 8882
  Currettage *6902
  CVA Cerebrovascular accident I 64
  CVA Cerebro Bascular Accident DX I 64
  CVA Cerebrovascular Accident I 64
  CVA-MCA Middle Cerebral Artery Accident DX
  CVA-MCA Middle Cerebral Artery Accident I 679
  CVD Cerebrovascular disease I 67.9
  CVD Cardio Vascular Disease DX I 51.6
  CVD Cardiovascular Disease I 516
  CVI Cerebrovascular insufficiency I 67.8
  CVP Central venous pressure 187.8
  CVS Cardiovascular System DX
  CVS Cardiovascular System I 516
  CVT Cerebral vertebra trantsient I 82.9
  CWL Cul-Wel-Luc -
  CX Cervix OR
  CXR Chest X-ray OP
  CXR Chest X-ray 8744
  CycloCryo Tx Cyclo-Cryotherapy 1272
  CYCLOCRYOTX Cyclocryotherapy OP
  D&C Dilatation and Curettage (Uterus) OP 69.09
  D&C Dilatation+curettage uterine *69.09
  D&C Dilatation and Curetage (Uterus) 6905
  D/L Direct Laryngoscopy OP
  D/L Direct Laryngoscopy 3142
  D/L MICRO Direct Laryngoscopy with Microsurgery OP
  D/L Micro Direct Laryngoscopy with Microsurgical 903
  DAS Diacetoxyscirpenol OP 4.02
  DASP Disseminated Actinic Superficial Porakeatosis L 110
  DCL Decompressive laminectory *03.09
  DCM Dilated cardiomyopathy I 42.0
  DCP Dynamic Compression Plate DR
  DCP Dynamic Compression plate -
  DCR Dacryocystitis (chronic H 04.4) H 04.3
  DCR Dacryo-cystorhinostomy OP
  DCR Dacryo-Cysto-Rhinostomy O 981
  DCX Dacryo-cystorhinostom OP
  Dcx Dacryo-Cystectomy -
  DDX Differential Diagnosis OP
  DDX Differential Diagnosis -
  DFIU Dead fetus inteauterine (rate),ให้ดูอายุครรภ์ด้วย O 36.4,O021
  DFIU,DFU Dead Fetus in Utero DX O 36.4
  DFIU,DFU Dead Fetus in Utero O 364
  DH Dermatitis herpetiformis L 13.0
  DHF Dendue hemorrage fever A 91
  DHF Dengue Hemorrhagic Fever DX A 91
  DHF Dengue Hemorrhagic Fever A 91
  DHS Dynamic hip serew *7935
  DHS Dynamic Hip Screw DX
  DHS Dynamic Hip Screw -
  DI Diabetic insipidus E 23.2
  DI Diabetes Insipidus OP E 23.2
  DI Diabetes Insipidus E 232
  DIC Disseminated intravascular coagulation D 65
  DIC Disseminated Intravascular Coagulation DX D 65
  DIC Disseminated Intravascular Coagulation D 65
  DIC (fetus) Disseminated intravascular coagulatin(fetus) P 60
  Digitalis(หัวใจ) T 460,Y 520
  DIH Direct Inguinal Hernia DX K 40.9
  DIH Direct Inquinal Hernia K 409
  Dilentn Phenytoin
  DIP Digitorum Interphalangeal Joint DX
  DISH Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis M 481
  DJ Stent Double J Stent 9762
  DJ Stent Remove Double J Stent Remove 598
  DJD Degenerration joint disease (multiple) M 15.9
  DJD Degeneration Joint Disease M 241
  DKA Diabetic ketoacidosis E 14.1
  DKA Diabetic Ketoacidosis OR
  DKA Diabetic Ketoacidosis E 141
  DLE Discoid iupus erythematosus L 93.0
  DLE Discoid Lupus Erythematosus DX L 93.0
  DLE Discoid Lupus Erythematosus L 930
  DLS (ZIELKE) Dorso Lateral Spondylodesis (Zielke) DX
  DLS (Zielke) Dorso Lateral Spondylodesis (Zielke) -
  DM Diabetic mellitus E 14.9
  DM Diabetes Mellitus OP E 14
  DM Diabetic Mellitus E 149
  DMPA Depot Medroxy Progesterone Acetate DR
  DMS Disseminated meloidosis A 24.4
  DN Diabeitc Nephopathy DX E 11.2
  DNS Deviation nasal septum J 34.2
  DNS Deflected (deviated) Nasal Septum DX J 34.2
  DNS Deflected (Deviated) Nasal Septum J 342
  DOA Dead on Arrival DX
  DOA Dead on Arrival ,Dead on Admit -
  DOE Dyuspnea on Exertion DX
  DOE Dyspnea on Exertion -
  DOE ใน Pul TB อาการของคนไข้ TB
  DOT Dead on Table DX
  DOT Dead on Table -
  DP Distal plalang -
  DP Distal Phalanx OR
  DP FLAP Deltopectoral Flap (Ear) OP
  DP Flap Deltopectoral Flap (Ear) -
  DPL Diagnotic peritoneal Lavage 5499
  DPT. Diptheria A 36.9
  DR Diabetic retinopathy H 14.3+,H 36.0*
  DR Diabetic retinopathy E 14.4
  DR Diabetic Retinopathy DX E 11.3,H 36.0
  DR Diabetic Retinopathy H 360
  DR.DS. Disease of respirotory system -
  Dramanine effect Dimenhydrinote T 450,Y 430
  DROV Double right outlet vintricle Q 201
  DRUJ dislocation Distal radioulnar joint S 630
  DSA Digital Substraction Angiogram OP
  DSA Digital Substraction Angiogram -
  DSR Dysthrophy sympathic reflex M 89.0
  DSS Dengue shock syndrome A 91
  DSS Dengue Shock Syndrome DX
  DSS Dengue Shock Syndrome -
  DT Delirium Tremens DX F 10.4
  DT Delirium Tremens F 104
  DTA Deep Transverse Arrest of Head DX O 64.0
  DTA Deep Transverse Arrest of Head -
  DU Duodenal ulcer K 26.9
  DU Duodenal Ulcer (Bleeding K 26.4) DX K 26.9
  DU Duodenal Ulcer K 269
  DUB Dysfunctional uterine bleeding N 93.8
  DUB Dysfunction Uterine Bleeding DX N 93.8
  DUB Dysfunction Uterine Bleeding N 938
  DUP Duodenal ulcer perforation K 26.5
  DVT Deep vein thrombosis I 80.2
  DVT Deep Vein Thrombosis DX I 80.2
  DVT Deep Vein Thrombosis I 802
  EAC External auditory canal -
  EAC External Auditory Canal OR
  EAM External Auditory Meatus DX
  EAM External Auditory Meatus -
  Early with retention D.F.I.U. Early with retention dead fetus intrauterine O 02.1
  EBL Estimated Blood Loss DX
  EBL Estimated Blood Loss R 58
  EBV Estimated Blood Volume DX
  EC Electric cu -
  ECCE Extracapsular Cataract Extraction OP 13.59
  ECCE Extracapsular cataract extraction *13.59
  ECCE Extracapsular Cataract Extraction 1359
  ECCE WITH IOL Extracapsular cataract extraction *13.71,*13.59
  ECCE WITH PI Extracapsular cataract extraction *13.59
  ECD Endocardial cushion defect Q 21.2
  ECG Electroculogram -
  ECLE Extracapsular Lens Extraction OP 13.19
  ECLE Extracapsular Lens Extraction -
  ECT Electro Convulsive Therapy 9427
  ED Erectile Disorder (Male) F 522
  EDC Extensor digitalis comminuated -
  EDC Extensot Digitorum Communis (Muscle) OR
  EDH Epidural hemorrhage (traumatic) S 06.4
  EDM Extensor Digiti Minimi (Muscle) OR
  EEA End to End Anastomosis OP
  EEA End to End Anastomosis -
  EEC External Ear Canal OR
  EED Erythema Elevatum Diutinum DX
  EED Erythema Elevatum Diutinum L 951
  EF External fixtation -
  EG Esophagogastric OR
  EGD -
  EHL Extenoor hollusis longus S 961
  EHL Extensor Hallucis Longus (Muscle) OR
  EIC Multiple Epidermal Inclusion Cyst (Multiple) -
  EKC Epidermic keratoconjunctivitis B 30.0+,H 19.2*
  EKC Epidermo Kerato Conjunctivitis DX
  EKC Epidermo-Kerato Conjunctivitis B300,H192
  EKG Electrocardiography *89.52
  EM Erythema multifonne L 51.9
  EMF Endomyocardial fibrosis I 42.3
  EMF Endomyocardial Fibrosis DX I 42.3
  EMF Endomyocardial Fibrosis I 423
  EMG Electromyography OP
  EMG Electromyography -
  EN Erythema Nodosum L 52
  En Bloc Resection Alveolar Process and Palate (En Bloc) resection 2732
  ENL Erythema nodusum leprosy A 30.5
  ENL Erythema Nodular Leprosy A 305
  EOG Electroculogram OP
  EP Esophoria DX H 50.5
  EPL Extensor Pollices Longus (Muscle) OR
  EPS Extrapyramidal cushion defect G 25.9
  EPV Estimated Blood Volume -
  ERCP Endoscopic retrogade cholangiopancretography OP 5110
  ERCP Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (Annulation of Pancreatic Duct)
  ERD Exudative Retinal Detachment DX
  ERD Exudative Retinal Detachment H 332
  ERG Electro Retinography OP
  ERG Electro – Retinography -
  ERM Eye Rapid Movement -
  ESRD End-stage renal disease N 18.0
  ESRD End Stage Renal Disease DX N 18.0
  ESRD End Stage Renal Disease N 180
  ESS Endoscopic Sinus Surgery OP
  ESS Endoscopic Sinus Surgery -
  EST ElectroShock Therapy 9427
  EST ElectroShock Therapy (Subconvulsive) 9426
  ESWL Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy 9851 , 9852
  ET Ectropion (congenital Q 10.1) H 02.1
  ET Essential Throbosis , Thrombocytosis D 752
  ET (ENT) Eustachian Tybe OR
  ET (EYE) Esotropia DX H 50.0
  ET (EYE) Esotropia H 500
  ET TUBE Endotrachal Tube IN 96.04
  Et.dysfuntion Eustachian dyafunction H 69.3
  ETA Elongtion of Tendon of Achilles OP
  ETA Elongation of Tendon of Achilles -
  ETP Extensor Tendon Phalanx OR
  ETP Examination Under Anesthesis -
  ETT Electrotonic Therapy 9427
  EUA Examination under Anesthesia OP
  EUG Examination under General Anesthesia OP
  EUG Examination Under Generation Anesthesia -
  EUI Endoscopic urethral incision *58.0
  Euthyroid Nontonic goitre E 049
  Euthyroid (Sick) Euthyroid Syndrome E 078
  EV Esophagus Varix I 859
  EWSL Extracorporeal shockwave lithotripsy 9851
  F/C Funtional Curet OR 69.59
  F/E Forcepsextraction OP
  F/E Forceps Extraction -
  F/S Frozen Section OP
  F/S Frozen Section -
  FACH Forceps Application TP Aftercoming Head OP
  FACH Forcep Application to Aftercoming Head -
  Failure to thrive ถ้าไม่ใช่จาก HTV R 628
  FB Foreign body -
  FB Foreign Body DX
  FB Foreign Body -
  FBA Fibroadenoma DX
  FC Febrile convulsion R 56.0
  FCD Fibrocystic Disease DX E 84.9
  FCD Fibrocystic Disease E 849
  FCU Flexors Carpi Ulnaris (Muscle) OR
  FDP Flexors Delayed Profundus (Muscle) OR 83.29
  FDS Flexors Digiitorum Sublimis (Muscle) OR 82.42
  FE Forceps extraction -
  FEM Frontoethmoidal Meningocele DX
  FEM Frontoethmoidal Meningocele Q 059
  FEME Frontoethmoidal Meningoencephalocele DX
  FEME Frontoethmoidal Meningoencepphalocele Q 019
  FESS Frontal sinuscatomy 2242
  FESS Functional endoscopic sinus surgery -
  FESS Fenestration of Senicirculars Canals with Graft Skin 2061
  FFA Fund Fluorescein Angiography OP
  FFA Fundus Fluorescein Angiography -
  FFP Frest forger plasma 9907
  FFP Fresh Frozen Plasma DX
  FFP Fresh Frozen plasma -
  FGX,FGXC Fluid Gas Exchange OP
  FGX,FGXC Fluid Gas Exchange -
  FIA Fistula in Ano DX
  FIA Fistula in Anus K 603
  FIV Feline Immunodeficiency Virus DX
  FIV Feline Immunodeficiency Virus -
  Flu Influenza J 11
  FM Fetal Movement (Decreased) DX
  FM Fetal Movement (Decreased) -
  FML Fetal movement loss O 36.8
  FNA Fine niddle aspiration -
  FNA Fine Needle Aspiration OP
  FNA Fine Needle Aspiration -
  FNB Fine Needle Aspiration Biopsy OP
  FNB Fine Needle Aspiration Biopsy -
  FND Funtional Neck Dissection OP
  FND Functional Neck dissection -
  FOB Fiberroptic Bronchoscope OP
  FOB Fiberoptic Bronchoscope -
  FOL Fiber optic laryugoscope -
  FOL Fiberoptic Laryngoscope OP
  FOL Fiberoptic Laryngoscope -
  FPD Fetopelvic Disproportion DX
  FPD Fetopelvic Disproportion O 335
  FPL Flexor Phalanx Lengthening OP
  FPL Flexor Pollicis Longus (Muscle) OR
  FPL Flexor Phalang Lengthening -
  FSGC Focal Segment Glomerulosclerosis Progression to
  FSS Frontal Sinusectomy 2242
  FTS Fetal Tranfusion Syndrome DX
  FTS Fetal Transfusion Syndrome (Mather) O 430
  FTSG Full Thickness Skin Graft OP
  FTT Failure to thrive R 62.8
  FTX Full Thickness Procedure (Filtery Operation) OP
  FTX Full Thickness Procedure (Filtery Operation) -
  FULL Full Thickness Skin Graft -
  FUO Fever unknown origin R 50.9
  FUO Fever of Unknown Origin DX R 50.9
  FUO+A8 Fever of Unknown origin R 509
  FX Fracture DX
  FX,# Fracture -
  FX. Fracture -
  G1P0 Gravity one and parality zero -
  G6PD Deficiency glucose-6-phosphate dehydrogenase D 55.0
  GA Genekal Anesthesia OP
  GA Gout Arthritis M 100
  GA General Anesthesis -
  GA (OBS) Gestation Age DX
  GA (OBS) Gestation Age -
  GAD Generlized anxiety disorder F 41.1
  Galearji’s Fx distal Raduis and dislocation of Distal
  GB Gall Bladder OR
  GBS Guillain barre syndrome G 61.0
  GC Gonorrhea DX A 54.9
  GC Gonorrhea A 549
  GC(unspecified) Gonococcus A 54.9
  GCI Giant Cell Tumor DX
  GCT Giant Cell Tmor -
  GDM Gestational Diabetis Mellitus O 24.9
  GDM Gestation Diabetes Mellitus DX O 24.4
  GDM Gestational Diabetes Mellitus O 249
  GER Gastroesophageal Reflux DX K 21.9
  GER Gastro-esophageal Reflex K 219
  GERD Gastroesophageal relflex disease with oesophagitis K 21.0
  GERD Gastroesophageal relflex disease w/o oesophagitis K 21.9
  GERD Gastro-esophageal reflun disease K 219
  GI Gastro Intestinal (Tract) OR
  GI. Bleed Gastrointestinal bleeding K 92.2
  GI. Hemorrhage Gastrointestinal hemarrhage K 92.2
  GID Gender identity disorder F 64.2
  GID Gastrointestinal disease K 92.9
  GIFT Gamete Inter Follopain Tube Transfer OP
  GIFT Gamate Inter Follopial Tube Transfer -
  GIH Gastro-tntestinal Hemorrhage DX K 92.2
  GIH Gastro-intestinal Hemorrhage K 922
  GISM Gastrointestinal Single Meal -
  GMG Generlized Myasthenia Gravis DX
  GMG Generlized Myasthenia Gravis G 700
  GMT Geometric Mean Titers DX
  GMT Geometric Mean Tites -
  GN Glomerulonephritis N 05.9
  GN Glomerulonepheritis DX N 05
  GN Glomerulonephritis N 05
  GO Gnathostomiasis B 83.1
  GPC Giant papillary conjunctivitis H 10.9
  GPC Goniophotocoagulation OP
  GPC Goniophotocoagulation -
  GPI General Paresis of Insane DX A 52.1
  GPI General Paresis of Insane A 521
  GS Gall stone K 80.2
  GS Gall Stone DX
  GS Gallstone K 802
  GSW Gun shot wound -
  GSW Gun Shot Wound DX
  GSW Gun Shot Wound -
  GTD Gestational trophoblastic disease O 01.9
  GTN Gestational trophoblastic neoplasia O 01.9
  GTT ABNORMAL Abnormal Glucose Tolerance Test DX
  GTT Abnormal Abnormal Glucose Tolerance Test -
  GU Genito-Urinary-Tract -
  GU Gastric ulcer (ไม่ระบุ acute,chronic,hemorrhage) K 25.9
  GU Gastric Ulcer DX
  GU Gastric Ulcer -
  GU INFECTION Genito-Urinary Tract Infection DX
  GU Infection Genito-Urinary Tract Infection -
  GVH Graft-Versus-Host Disease T 860
  H/T Homologous Blood Transefusion DX
  H/T Hemologous Blood Transfusion -
  HAS Hemolytic uremic syndrome D 593
  Hb E Hemoglobin E. D 58.2
  Hb H Hemoglobin H D 56.0
  Hb. H diseases
  HBV Hepatitis B Virus DX B 18.1
  HBV Hepatitis B Virus -
  HCC Hepatocellular Carcinoma DX
  HCC Hepatocellular Carcinoma C 220
  HCL Hairy Cell Leukemia C 914
  HCM Hypertrophic Cardiomyopathy I 422
  HCVD Hypertensive Cardio Vascular Disease DX
  HCVD Hypertensive Cardio Vascular Disease -
  HD Heart disease I 51.9
  HDP Hypertensive Disorder in Pregnancy DX
  HDP Hypertensive Disorder in pregnancy -
  HF Heart failure I 50.9
  HFMD Hand foot and mouth disease B 084
  HG High Glycemic DX
  HG High Glycemic -
  HIS Hypertonic Saline Injection OP
  HIS Hypertonic Saline Injection -
  HIV Human immunodeficiency virus B 24
  HIV Human Immunodeficiency Virus DX
  HIV Human Immunodeficiency Virus B 24
  HIV with other disease Human immunodeficiency virus B 23.8
  HL Histrocytic lymphoma C 83.3
  HL Hearing loss -
  HLP Hyperlipidemia E 78.5
  HMD Hyaline membrane disease P 22.0
  HMD Hyaline Membrane Disease DX
  HMD Hyaline Membrane Disease -
  HMR Hystiocytic Medullary Reticulosis DX
  HMR Hystiocytic Medullary Reticulosis -
  HND Herniated Disc (Intervetebral Disc) DX
  HND Herniated Disc (Intervetebral Disc) -
  HNL M 512
  HNP Herniated nucleus pulposus M 511
  HNP Herniated Nucleus Pulposus DX M 51.2
  HNP Hernia Nucleus Pulposus (displace Intervetebral Disk) M 512
  HPL Hyperlipidemia DX E 78.5
  HR Hemorrhagic Retinopathy DX
  HPV Human papilloma virus DX B977
  HSH Disease -
  HSK Herpes simplex keratitis B 00.5+,
  HSP Henoch-Schonlein Purpura D 69.0
  HSV Herpes simplex visceral B 00.8
  HSV Herpes Simplex Virus DX
  HSV Highly Selective Vagotomy OP
  HSV Highly Selective Vagotomy -
  HT Hypertension I 10
  HT Hypertension DX I 10
  HTLV.III Human T-lymphotropic Virus Type III DX
  HTN Hypertension Nephritis N 12
  HTO High Tibial Osteotomy OP
  HTO High Tibial Osteotomy -
  HUS Hemolytic uremic syndrome D 59.3
  HW Hookworm B 76.9
  HX History of… DX
  HZO Herpes zoster ophthalamic B 02.3+,H 19.1*
  I&C Incision and Curettage OP
  I&C Incision and Curettage -
  I&D Incision&drainage *86.04
  I&D , I/D Incision and Drain -
  I&D.I/D Incision and Crain OP 86.04
  IA Intra Arteriaal Chemotherapy OP
  IA Intra-Arterial Chemotherapy -
  IAC Interna Auditory Canal OR
  IAHS Infection-Associated Hemophagocytic Syndrome D 762
  IBS Irritable bowel syndrome K 58.9
  IBS Irritable bowel syndrome K 589
  IBS Irritable Bowel Syndrome DX K 58.9
  IBS Irritable Bowel Syndrome K 589
  ICA Incomplete abortion O 06.4
  ICA Internal Carotid Artery OR
  ICBG Illiac creast bone graft -
  ICCE Intracapsular Cataract Extraction OP 13.19
  ICCE Intracapsular Cataract Extraction 1359
  ICCL Incomplete cleft lip Q 36.9
  ICCP Incomplete cleft palate Q 35.9
  ICD Incision chest drainage *34.01
  ICD Intercostal Drainage OP 34.09,34.04
  ICD Insertion of Intercostal Catheter for Drianage 3404
  ICH Intracranial (nontraumatic) hemorrhage I 62.9
  ICH Intracearebral Hemorrhage DX I 61.9
  ICH Intercerebral Hemorrhage -
  ICL Incomplete Cleft Lip Q 379
  ICLE Incomplete Cleft Lip DX
  ICLE Intracapsular Lens Extraction -
  ICP Intracranial pressure G 93.2
  ICP Increase intracranial pressure G 932
  ICP Intracapsular Lens Extraction OP 13.19
  ICP Incomplete Cleft Palate DX
  ICP Incomplete Cleft Palate Q 359
  ICP Increased Intracranial Pressure -
  ID Increased Intracranial Pressure DX G 93.2
  ID abscess Incision drainage abscess *86.04
  IDA Iron deficiency anemia D 50.9
  IDDM Insulin dependent diabetes mellitus E 10.9
  IDDM Insulin Dependent Diabetes Mellitus OR E 10
  IDDM Insulin Dependent Diabetes Mellitus E 109
  IDL Indirect Laryngoscopy DX
  IDL Infat of Diabetic Mother OP
  IDL Indirect Laryngoscope -
  IDM Infant of Diabetes Mother -
  IE Infectious Endocarditis I 33.0
  IFG Impaired Fasting Glucose R 730
  IH Infection hepatitis B 15.9
  IH Infectious Hepatitis DX B 15.9
  IH Infectious Hepatitis B 159
  IHD Ischemic heart disease I 25.9
  IHD Ischemic Heart Disease DX I 25.9
  IHD Ischemic Heart Disease I 259
  IHSS Idiopathic hypertrophic subaortic stenosis I 42.1
  IHSS Idiopathic Hypertrophic Subaortic Stenosis I 421
  IICP Increase intracranial pressure G 93.2
  IIH Indirect inquinal hernia K 40.9
  IIH Indirect Inguinal Hernia DX K 40.9,50.02
  IIH Indirect Inguinal Hernia K 409
  IJV Internal Jugular Vien OR
  IK Interstitial keratitis H 16.3
  IM Infectious Mononeucleosis (NEC) B 27.9
  IMA Inferoir Mesenteric Artery OR
  IMF Intermaxillary (Mandible) Fixation OP 76.73
  IMF Intermaxillary (Mandible) Fixation (Close) 7673
  INR Internormalized Ratio -
  IO (EYE) Inferior Oblique Muscle OR
  IOC Intra operative cholangiogram 8753
  IOFB Intraocular Foreign Body DX S 05.5
  IOFB Intraocular Foreign Body -
  IOL Insertion of intraoccular lens *13.71
  IOL Intraocular Len (Implantation) OP 16.61
  IOL Intraocular Lens (Implantation) 1371
  IOP Intraocular Pressure DX H 40.0
  IOP Intraocular Pressure -
  IP Iridoplasty OP
  IP Iridoplast -
  IPPB Intermittent Positive Pressure Breathing OP
  IPPB Intermittent Postive Pressure Breathing 9391
  IR ล้างรากฟัน -
  IR Inferior Rectus OR
  IRDS Idiopathic cardiorespiratory distress,
  IRDS Idiopathic Respiratory Distress Syndrome DX
  IRDS Idiopathic Respiratory Disease Syndrome -
  ITP Idiopathic thrombocytopenia purpura D 69.3
  ITP Idiopathic thrombocytopenia Purpura DX D 69.3
  ITP Idiopathic Thrombocytopenia Purpura D 693
  ITR ทำหมันเปียก+แห้ง OP M 63.70,
  IUCD Intrauterine contraceptive device Z 97.5
  IUCD,IUD Intra-Uterine Contraceptive Device -
  IUCD.IUD Intra Utering Contraceptive Device OP
  IUGR Intrauterine growth retardation P 05.9, 0365
  IUGR Intrauterine Growth Retardation DX
  IUGR Intrauterine Growth Retardation O 365
  IVC Inferior vena cava -
  IVO Inferior vena cava obstruction I 87.1
  IVP Intravenous pyelogram *87.73
  IVP Intravenous Pyelography OP 55.81
  IVP Intraveneous Pyelography -
  J.R.A. Juvenile rheumatoid arthritis M 08.0
  JOAG Juvenile Open Angle Glaucoma DX 87.73
  JOAG Juvenile Open Angle Glaucoma -
  JRA Juvenile Riumatoid Arthritis DX
  JRA Juvenile Rheumation Arthritis M 069
  K (EYE) Keratitis DX
  K (EYE) Keratitis H 169
  KCS Kerato conjunctivitis sicca M 35.0+,
  KCS Keratoconjunctivitis Sicca DX
  KCS Keratoconjunctivitits Sicca -
  KLP Krypton Red Laser Photocoagulation OP
  KLP Klypion Red Laser Photocoagulation -
  KM SYNDROME Kimmelstiel-wilson Syndrome DX
  KP Keratosis Pilaris -
  KUB Kidney ureter bladder -
  KW Syndrome Kimmistiel-Wilson Syndrome -
  LA Local Anesihsia OP
  LA Local Anesthesia -
  LAD Left Axis Deviation DX
  LAE Left atrial enlargement -
  LAE Left Atrial Enlargement DX
  LAE Left Atrial Enlargement -
  LAFB Left anterior fascicular block I 444
  LAHB Left anterior hemiblock I 44.4
  LASER Ligt Amplification By Stimulated Emission of Radiation OP
  LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation -
  LAT Lateral OR
  LAV Lymphadenopathy-associated Virus DX
  LAV Lymphadenopathy-Associated Virus -
  LAVH 6851
  LBBB Left bundle branch block I 44.7
  LBP Low back pain M 54.5
  LBW Low birth weight P 07.1
  LC Laparoscopy Cholecystomy 5122
  LCA Left Carotid Artery Angiography OP
  LCA Left Corotid Artery Angiography -
  LCV Leukocyto Clostic Vasculits OR L 95.9
  LCV Leukocytoclastic Vasculitis -
  LD FLAP Latissimus Dorsi Flap OP
  LD Flap Latissimus Dorsi Flap -
  LDH Lumbar disc hernia M 51.2
  LE Lupus erythematosus -
  L-FRP Laser Panretinal Photocoagulation OP
  LG Low Glycemic DX
  LG Low Glycemic -
  LGA Light gestational age P 05.0
  LGV Lymphogranuloma venereum A 55
  L-H.N.P. Lumbar herniated nucleus pulposus M 51.2
  LHT Left Hypertropia DX
  LHT Left Hypertropia -
  LIO (EYE) Left Inferior Oblique OR
  LIP Lupus idiopathic purpura D 69.3
  LIP Laser Iridoplasty OP
  LIP Laser Iridoplasty 1241
  LIT Laser Iridotomy or Iridectomy OP
  LIT Laser Iridotomy or Iriectomy 1241
  LL Leprosy lepromatous A 30.5
  LLC Long Leg Cast OP 79.06
  LLC Long Leg Cast 7933
  LLD Leg Llength Discrepancy DX Tibia 78.37,Femur 78.35
  LLD Leg Length Discrepancy -
  LLF Left Little Finger OR
  LLL (EYE) Left Lower Lid OR
  LLL (LUNG) Left Lower Lobe (Lung) OR
  LMF Left Middle Finger DX
  LMF Left Middle Finger -
  LMG Lethal Midline Granuloma M 312
  LN Lymph Node OR
  LOP Left occiput position O 32.4
  LP Labor false pain O 47.9
  LP Lumbar Puncture OP 3.31
  LP Lumbar Puncture -
  LPI Laser Peripheral Iridectomy or Iridotomy OP
  LPI Laser Peripheral Iridectomy or Iridotomy -
  L-PRF Laser Panretinal Photocoagulation -
  LR (EYE) Lateral Rectus OR
  LRD Living Related Related Donor (Renal Transplant) DX
  LRD Living Related Donor (Renal Transplant) -
  LRTI Lower respiratory tract infection J 22
  LS&A Lichen Sclerosis eb Atrophic L 900
  LSC Lichen simplex chronicus L 28.0
  LSC Lichen Simplex Chronicus DX
  LSC Lichen Simplex Chronicus L 280
  L-spondylolisthesis Lumbar spondylolisthesis M 43.1
  L-spondylosis Lumbar spondylosis M 47.8
  LTC Lower Tarsal Conjunctival OR
  LTP Laser Trabeculoplasty OP
  LTP Laser Trabeculoplasty -
  LTP (คนไข้ H.I.V.) Lymphoid Interstitial P B 221
  LTR Laparoscopic Tubal Resection OP
  LTR Laparoscopic Tubal Resection -
  LTS Lower Urinary Tract Stone DX
  LTS Lower Urinary Tract Stone -
  LUL (EYE) Left Upper Lid OR
  LUL (LUNG) Left Upper Lobe (Lung) OR
  LUTC Left Upper Tarsal Conjunctival OR
  LVA Left Ventricular Artery OR
  LVF Left ventricular failure I 50.1
  LVH Left ventricular hypertrophy I 51.7
  LVH Left Ventricular Hypertrophy DX I 51.7
  LVH Left Ventricular Hypertrophy I 517
  MARSA Methicillin and Aminoglycosids Resistant Staph Aureus DX
  MARSA Methicillin and Aminoglycoside Resistant Staph Aureus
  MAS Meconium aspiration syndromes P 24.0
  MAS Meconium Aspiration Symdrome DX P 24.0
  MAS Meconium Aspiration Syndrome -
  MB Mass Breast DX
  MB Mass Breast N 63
  MBB Mass Both Breast DX
  MBB Mass Both Breast N 63
  MC Mild conjunctivitis H 10.9
  MC Metacarpal (Bone) OR
  MC (EYE) Mature Cataract DX
  MC (EYE) Mature Cataract H 269
  MCA Mycolacterial avum complex -
  MCA Middle Cerebral Artery OR
  MCL Medial collateral ligament -
  MCL Medial Colljateral Ligament OR 83.4
  MCLS Mucocutaneous Lymph Node Syndrome M 303
  MCN Musculocutaneous OR
  MCP Metearpophalangeal -
  MCP Metacarpal Phalanx OR
  MCTD Mixed connective tissue disease M 35.1
  MCTD Mixed Connective Tissue Disease DX M 35.9
  MCTD Mixed Connective Tissue Disease M 368
  MCTS Medial carpal tunnel syndrome G 56.0
  MDR Multiple drug resistant -
  MDS Medulary dysplastic syndrome D 759
  MDS Myelodysplastic Syndrome DX D 46.9
  MDS Myelodysplastic Syndrome D 469
  ME Middle Ear OR
  MEF Medial OR
  MEF Middle Ear Fistula DX
  MEF Middle Ear Fistula -
  MEH Malignant Fibrous Histiocytoma DX
  MEN Multiple Enocrine Neoplasia DX
  MEN Multiple Endocrine Neoplasia -
  MFH Malignant Fibrous Histiocytoma -
  MG Myasthenia gravis G 70.0
  MG Myasthenia Gravis DX G 70.0
  MG Myasthenia Gravis G 700
  MH Malignant Hyperthermia DX
  MH Malignant Hypertherma -
  MI Myocardial infarction (acute) I 21.9
  MI Mitral Insufficiency DX I 34.0
  MI Myocardial Infarction DX I 21.9
  MI Mitral Insufficiency I 340
  MI Myocarial Infarction -
  ML Malignant lymphoma (NOS) C 85.9
  MLB Mass Left Breast DX
  MLB Mass Left Breast N 63
  MM Multiple myeloma (=Kahler’s disease) C 90.0
  MM Multiple Myeloma DX
  MM Multiple Myeloma C 900
  MND Modified Neck Dissection OP
  MND Medial Nerve Disorder G 561
  MND Modified Neck Dissection -
  MNG Multi nodular goiter E 04.2
  MNG Multinodular Goiter E 042
  MODS Multiple Organ Dysfunction Syndrome -
  MPA Main Pulmonary Arterry OR
  MPS Myofacial pain Syndrome M609,M791
  MR Mitral regurgitation I 05.1
  MR Mitral Regurgitaion DX I 34.0
  MR Menstrual Regulation OP
  MR Muscle Rectus OR
  MR Mittral Regurition I 340
  MR Menstrual Regulation -
  MRB Mass Right Breast DX
  MRB Mass Right Breast N 63
  MRD Modified Robbins Device IN
  MRM Modified Radical Mastectomy OP 85.43
  MRM Modified Radial Mastectomy -
  MRSA Methicillin Resistant Staph Aureus DX B 956
  MRSA Methicllin Resistant Staph Aureus -
  MS Mitral stenosis I 05.0
  MS Multiple Sclerosis DX
  MS Mitral Stenosis DX
  MS Multiple Sclerosis
  MS Mitral Stenosis
  MS+MR Mital stenosis C regurgitation I 05.2
  MSC Mature Senile Cataract DX I 05.0
  MSC Mature Senile Cataract
  MSUD Maple Syrup Urine Disease DX
  MSUD Maple Syrup Urine Disease -
  MTD Mandibular temporal disorder M 25.9
  MTD Metastatic Trophoblastic Disease DX
  MTD Metastatic Trophoblastic Disease -
  MTP Metatarsal Phalanx OR
  MVP Mitral Valve Prolapse
  MVR Mitral Valve Replacement OP
  MVR Mitral Valve Replacement -
  NAD Non abnormority defect R 78.9
  NAM Nocturnal Apnea Monitoring OP
  NAM Nocturnal Apnea Monitoring -
  NCA Neurocirculatory asthenia F 45.3
  NCA Neurocirculatory Asthenia F 453
  NCD Neurocirculatory disorder F 45.3
  NEC Necrotizing Enterocolitis DX
  newborn syndrome P 22.0
  NFL Nerve Fiber Layer OR
  NGU Non Gonococcal Urethritis N 34.1
  NH Nocturnal Hypoxia DX
  NH Nocturnal Hypoxia
  NHL Non-hodgkin’s Lymphoma DX C 85.9
  NIDDM Non insulin dependence diabetes mellitus E 11.9
  NL Nasolacrimal OR
  NL Normal Labor -
  NLD Nasolacrimal Duct OR
  NLDO Naso-Lacrimal Duct Obstruction H 045
  NLF Nasolabial Fold OR
  NP Narrow Plate -
  NPC Nasopharynx Carcinoma DX
  NPH Normal Pressure Hydrocephalus DX
  NPO Noctunal Pulse Oximetry OP
  NPO Nothing by Mouth DX
  NPO Nocturnal Pulse Oximetry -
  NS Nephritic syndrome DX N 05.9
  NS (ตา) Nuclear senile sclerosis H 25.1
  NSD Non specific dermatitis L 30.9
  NST Nonstress test 7535
  NTG Normal tension glaucoma H 40.9
  NTM TB Non tuberculin mycobacterial -
  NUD Non ulcer dyspepsia K 30
  NVD Neovascularization of the Disc (Retina) -
  NVE Neovascularization Elsewhere DX
  NVE Neovascularization Elsewhere -
  NVG Neovascular senile sclerosis H 40.9
  NVG Neovascularization Glaucoma DX
  NVG Neovascularization Glaucoma H 164
  NVVD Neovascularization of The Disc (Retina) DX
  O Oophorectomy OP 65.3
  O Oolporectomy -
  O&D Open and Drain OP
  O&D Open and Drain -
  OA Osteoarthritis M 19.9
  OA Occiput Anterior OR
  OA Osteoarthrosis,Osteoarthritis DX M 19.9
  OA Osteoarthrosis , Osteoarthrisis M 199
  OA (knee)(primary) Osteoarthritis knee (คนไทยใช้ M 170) M 17.9(M170)
  OA of Knee Osteoarthrosis ,Osteoarthrisis of Knee M 179
  OAC Oro-Antral Communication (เกิดโพรงหลังถอนฟัน) T818,Y836
  OBS Organic brain syndrome F 06.9
  OC ในคนไข้ HIV ใช้ Oral candidiasis B204
  OCT การตรวจสภาพเด็กหลังจากให้ ออกซีโตซิน -
  OD (Durg) Overdose DX
  OD Oculus Dexter (Right Eye) OR
  OD Overdose (drug) -
  ODM Oculodermal Melanocytosis DX
  ODM Oculodermal Melanocytosis -
  OE Otitis Externa DX
  OE Otitis Externa H 609
  OI Opportunistic infectin(การติดเชื้อฉวยโอกาส) -
  old M.I. Old myocardial infarction I 25.2
  OLT Orthotopic Liver Transplant OP
  OLT Orthotopic Liver Transplant -
  OM Otitis media H 66.9
  OM Otitis Media DX
  OM Otitis Media -
  OME
  ONF Oronasal Fistula DX
  ONF Oronasal Fistula -
  OPLL Ossified Positerior Longitudinal Ligament DX
  OPLL Ossified Posterior Longitudinal Ligament -
  OPP
  OPP
  OPP Occipitoposterior persistent DX O 64.0
  OPP Occipitoposterior Persistant -
  ORIF Open reduction and internal fixation 79.1
  ORIF Open Reduction with Internal Fixation OP 79.3
  ORIF Open Reduction with Internal Fixation -
  ORN Osteo-Radionecrosis of Mandible K 102
  OS Oculus Sinister (Lee Eye) OR
  OSAS Obstruction Sinus Accessory Syndrome J 348
  OVT Ovarian tumer D 39.1
  P Alba Pityriasis Alba L 305
  PA Pityriasis alba L 30.5
  PA BANDING Pulmonary Artery Bandig OP
  PA Banding Pulmonary Artery Banding -
  PAC Premature atrium contraction I 49.1
  PAC Premature Atrial Contractions DX I 49.1
  PAC Premature Atrial Contraction I 491
  PACG Primary angle closure glaucoma H 40.2
  PAT Paroxysmal atrial tachycardia I 47.1
  PAT Paroxysmal Atrial Tachycardia DX
  PAT Paroxysmal Atrail Tachycardia -
  PBD Prolong Bladder Distension -
  PBO prolong Bladder Distension DX
  PC Posterior Chamber OR
  PCL Posterior Cruciate Ligament OR 81.45
  PCM Protein caloric malnutrition E 46
  PCM Protein Calorie Malnutriton DX E 46
  PCM Protein Calorie Malnutrition -
  PCN Percutaneous Nephrostomy *5503
  PCN Percutaneous Nephrostomy OP
  PCN Percutaneous Nephrostomy -
  PCNL Percutaneous Nephrolithotomy OP
  PCNL Percutaneous Nephrolithotomy -
  PCO Posterior capsular opaque H 26.9
  PCO Posterior Capsular Opacity H 179
  PCOA Posterior Communicate Artery Hemorrhage I 603
  PCOD Polycystic ovarian disease E 28.2
  PCP Pneumocystic carinii pneumonia B 20.6
  PCR Polymerase Chain Reaction DX
  PCR Polymerase Chain Reaction -
  PD Peritoneal dialysis 5498
  PDA Patent ductus arteriosus Q 25.0
  PDA Patent Ductus Arteriosus DX Q 25.0
  PDA Patent Dustus Arteriosus Q 250
  PDR Proliferative diabetic retinopathy H 36.0
  PDR Proliferative Diabtic Retinapathy DX
  PDR Proliferative Diabetes Retinopathy H 360
  PDR Photocoagulation Destruction Retinal 1425
  PDR Laser Photocoagulation Destruction Retinal Laser 1424
  PE
  PE Polyethelene IN
  PE Physical Exam OP
  PE Physical Examination -
  PE TUBE Pressure Equalizing Tube IN
  PEC Persistent Fetal Circulation DX
  PEK Punctate epidermic keratitis H 16.9
  PEK. Parenchymatous Keratitis H 16.3
  PEM Protein energy malnutrition E 46
  PEM Protein Energy Malnutrition DX
  PEM Protein Energy Malnutrition E 46
  PERCUT Percutaneous OR
  Permanent Colostomy
  PET Pre-eclamptic toxaemia of pregnancy O 14.9
  PET Pre-eclampsia Toxemia of Pregnancy DX
  PET Pre-Eclampsia Toxemia of Pregnancy -
  PFC Persistant Fetal Circution -
  PFO Patent Foramen Ovele DX
  PFO Patent Foramen Ovale -
  PFT Pulmonary Function Test 9215
  PGA Polyglandular Autoimmune -
  PGL Persistent Generalized Lymphadenopathy DX
  PGL Persistant Generalized Lymphadenopathy -
  PGS Penicilling Sodium DR
  PGV Proximal Gastic Vagotomy OP
  PGV Proximal Gastric Vagotomy -
  Phenobarbital
  PHG Perforate Hemorrhage Gastric K 259
  PHT Portal hypertension K 76.6
  PHT Pulmonary Hypertension DX
  PHT Pulmonary Hypertension -
  PI Peripheral Iridotomy or Iridectomy OP 12.14
  PI Peripheral Iridotomy or Iridectomy -
  PI ,PPI Propylaris peripheral iridectomy 1214
  PID Pelvic inflammation disease N 73.9
  PID Pelvic Inflammatory Disease DX N 73.9(Female)
  PID Pelvic Inflammation Disease N 739
  PID (Ortho) Prolapsed Interventebral Disc -
  PID (ORTHO.) Prolappsed Intervertebral Disc DX
  PIH Prolapse internal hemorrhoid I 84.1
  PIH Pregnancy Induced Hypertension DX 16
  PIH Pregnancy Induced Hypertension -
  PIN Posterior Interosseous Nerve OR
  PIP Proximal Inter Phalangeal OR
  PKP Penetrating Keratoplasty OP
  PKP Penetrating Keratoplasty -
  PL (ORTHOPEDICS) Palmaris Longug (Muscle) OR
  PL FUSION Posterior Lateral (Spinal) Fusion OP
  PL Fusion Posterior Lateral (Spinal) Fusion -
  Plasil ชื่อยา Metoclopramide
  PLC Pityriasis lichenoides chronic L 41.1
  PLC Pityriasis Lichenoides Chronica L 411
  PLD Prematube Labour Pain DX O 60
  PLDI Prolapsed Inter Vertebral Disc DX
  PLF Posterior Lumbar Fusion -
  PLID Prolapsed Interventebral Disc -
  PLP Premature Labour Pain -
  PM RELEASE Posterior Media Release OP
  PM Release Posterior Medial Release -
  PMF Pan-macular Photocoagulation OP
  PML Pan-macular Laser OP
  PML Pan-Macular Laser -
  PMLE Polymorphous Light (sun) Eruption L 564
  PMP Pan-Macular Photocoagulation -
  PMR Posterior Medial Release OP
  PMR Physical Medicine and Rehabilitation OP
  PMR Physical Medicine and Rehabilitation -
  PMS Premature Menopause Syndrome E 283
  PMV Prolapse mitral valve syndrome I 34.1
  PND Paroxysmal Nocturnal Dyspnea DX
  PND Paroxysmal Nocturnal Dyspnea R 060
  PNH Paroxymal nucturmal haemogolbinuria D 595
  PNH Paroxysmal noctural haemohlobinevia D 595
  PNH Paroxysmal Nocturnal Hemoglobonuria DX
  PNH Paroxymal Noctunal Hemoglobinuria D 595
  PNH Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria -
  PNS Pansinusitis J 32.4
  PO Post Operative (Status) DX
  PO,S/P Post Operation (status) -
  POAG Primary open angle glaucoma H 401
  POAG Primary Open Angle Glaucoma DX H 40.1
  POAG Primary Open Angle Glaucoma H 401
  PostoperationTAH,BSC Chemo Hormone Postoperation TAH $ BSO Z 907
  PPE Perpuric puritic eruption B 20.8
  PPH Postpartum Hemorrhage DX O 72.1
  PPH Postpartum Hemorrhage -
  PPHN Peristent pulmonary Hypertension of Neworn DX
  PPHN Persistant Pulmonary Hypertension of Newborn -
  PPI Post partum infection O 85
  PPI Prophylactic Peripheral Iridectomy OP
  PPI Prophylactic Peripheral Iridectomy -
  PPL Pars Plana Lensectomy OP
  PPL Pars Planna Lensectomy -
  PPN Perifheral Parenteral Nutrition 9915
  PPS Plaster of Paris Splint OP
  PPS Plaster of Paris Splint -
  PPV Pheripheral vertigo H 81.3
  PPV Pars Plana Vitrectomy OP
  PPV Pars Planna Vitrectomy -
  PR Pityriasis rosea L 42
  PR Perrectum Examination OP
  PR Perrectum Examination -
  PR (SKIN) Pityriasis Rosea DX
  PR (Skin) Pityriasis Rosea -
  PRC Packd Red Cell (Whole Blood Transfusion) OP 99.04
  PRC Packed Red Cell (Whole Blood Transfusion) -
  PRC (EYE) Panretinal Cryopexy OP
  PRC (Eye) Panretinal Cryopexy -
  PROM Premature rupture of membrane O 42.9
  PROM Premature Rupture of Membrane DX O 429
  PROM Premature Rupture of Menbrane -
  PRP Pityriasis rubra pilaris L 44.0
  PRP Panretinal Photocoagulation OP
  PRP Panretinal Photocoagulation -
  PS Pulmonary stenosis Q 25.6
  PS Pulmonary Vulvular Stenosis DX
  PS Pulmonary Vulvular Stenosis I 370
  PSA Polyglandular Autoimmune DX
  PSA Prostatic Specific Ag -
  PSC Posterior subcapsular cataract H 250
  PSC Posterior Subcapsular Cataract DX
  PSC Posterior Subcapsular Cataract -
  PSD Psychosomatic disorder F 459
  PSS Progressive systemic sclerosis M 34.0
  PSS Progressive Systemic Sclerosis DX M 34.0
  PSS Progressive Systemic Sclerosis M 340
  PSVT Paroxysmal supraventricular tachycardia I 47.1
  PT Physical therapy 93.39
  PTB Pulmonary Tuberculosis DX
  PTB Pulmonary Tuberculosis A 162
  PTBD Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage OP
  PTBD Percutaneous Transhepatic Billary Drainage -
  PTC Percutaneous Transhepatic Cholangiogram OP
  PTC Percutaneous Transhepatic Cholaniogram -
  PTCA Angioplasty
  PTCD Percutaneous Transhepatic Cholangiogram
  PTCD Percutaneous Transhepatic Cholangiogram and Drainage
  PTMC
  PU Peptic ulcer K 27.9
  PU Peptic Ulcer DX
  PU Polyurethane IN
  PU Peptic Ulcer K 279
  PUD Peptic Ulcer Disease K 279
  PUO Pyrexia of unknown origin R 50.9
  PUP Peptic Ulcer with Perforate -
  PUPPP Pruritic Urticarial Papules and Plazae of
  PUPPP Prueitic Urticarial Papules and Plazae of Pregnancy -
  PUV Posterior Urethra Valve DX
  PUV Posterior Urethra Valve -
  PV Per Vagina (Examination) OP
  PV Per Vaginal (Examination) -
  PVC
  PVC Premature ventricular contaction I 493
  PVC Prematube Ventricular Contraction DX I 49.3
  PVC Premature Ventricular Contraction I 493
  PVD Posterior vitreous detachement H 43.9
  PVR Proliferative vitero retinopathy H 35.2
  PVR Proliferative Vitreoretinopathy DX
  PVR Proliferative Vitreo-Retinopathy -
  PVT Paroxysmal Ventricular Tachyca DX
  PVT Paroxysmal Ventricular Tachycardia -
  PZA
  R/O Rule Out DX
  R/O Rule Out -
  RA Rheumatoid arthritis M 06.9
  RA Rhematoid Arthritis DX
  RA Rotation Advancement (Flap,Graft) OP
  RA Rheumatoid Arthritis M 069
  RA Rotation Advancement (Flap,Graft) -
  RAD Reaction Airway Disease J 989
  RBA Fibroadenoma -
  RBBB Right bundle branch block I 45.1
  RBBB Right Bunble Branch Block DX I 48.4
  RBBB Right Bundle Branch Block I 451
  RC Renal calculi N 20.0
  RC Renal Calculus DX N 20.0
  RC Renal Calculus N 200
  RCCA Right Common Carotid Artery OR
  RD Retinal detachment H 33.2
  RD Retinal Detachment DX H 33.2
  RD Radivac Drain IN
  RD Retinal Detachment H 332
  RDS -
  RET Right esotropia H 50.0
  RFFF Radial Forearm Free Flap OP
  RFFF Radial Forearm Free Flap -
  RHD Rheumatic heart disease I 09.9
  RHD Rheumatic Heart Disease -
  RHD Rheumatic Heart Disease DX I 09.9
  RHT Right Hypertropia DX
  RHT Right Hypertropia -
  RICA Right Internal Carotid Artery OR
  RIF Right Index Finger OR
  RIND Reversible ischemic neurological deficiency I 67.8
  RIND Rosrisible neurocopcol defficiency I 64
  RIO Right Inferior Obligue OR
  RIO Rectus Inter Ocular OR
  RLF Right Little Finger OR
  RLF Retrolental Fibroplasia DX
  RLF Retrolental Fibroplasia -
  RLL (EYE) Right Lower Lid OR
  RLL (LUNG) Right Lower Lobe (Lung) OR
  RLR Right Lateral Rectus OR
  RLT Right Little Toe OR
  RMC Right Middle Capal OR
  RMF Right Middle Finger OR
  RMR (EYE) Right Medial Rectus (Muscle) OR
  RMT Right Middle Toe OR
  RND Radical Neck Dissection OP
  RND Radial Neck Dissection -
  ROMG Restricted ocular My Asthenia Graavis DX
  ROMG Restricted Ocular Myasthenia Gravis -
  ROP Retinopathy distress syndrome H 35.1
  ROP Retinopathy of Prematurity DX H 35.1
  ROP Retinopathy of Prematurity H 351
  RP Retinitis pigmentosa H 35.5
  RP Retrograds Pyelography OP 87.74
  RP Retrograde Pyelography -
  RP (EYE) Retinitis Pigmentosa DX
  RP (EYE) Retinitis Pigmentosa -
  RPA Right Prlmonary Artery OR
  RPED Retinal Pigment Epithelium Detachment DX
  RPED Retinal Pigment Epithelium Detachment H 357
  RPGN Rapidly progressive glomorular nephritis N 01.9
  RPGN Rapidly Progressive Glomerulonephritis DX N 01.9
  RPGN Rapidly Progressive Glomerulonephritis N 019
  RPLND Retroperitoneal LN Direction 5500
  RRD Retina rhegmatogenous detachment H 33.0
  RRD Rhegmatogenous Retinal Detachment DX
  RRD Retinal Rhegmatogenous Detachment H 330
  RRD Rhegmatogenous Retinal Detachment H 330
  RRF Right Ring Finger OR
  RS/RC Resection and Recession (Eye Muscle) OP
  RS/RC Resection and Recession (Eye Muscle) -
  RSD -
  RSO Right Superior Oblinque (Muscle) OR
  RTA Renal tubolar acidosis N 25.8
  RTA Renal Tubular Acidosis DX
  RTA Renal Tubular Acidosis N 258
  RU JOINT Radio Ulnar Joint OR
  RUL Right Upper Lobe (Lung) OR
  RUL (EYE) Right Upper Lid (Eyelid) OR
  RUQ Right Upper Quadrant OR
  RUTC Right Upper Tarsal Conjunctiva OR
  RV Right Ventricle OR
  RV FISTULA Recto-vaginal Fistula DX
  RV Fistular Rectovaginal Fistular N 823
  RVHD Rheumatic vault heart disease I 09.9
  RVO Relaxation of vaginal orific N 81.8
  RVO Relaxation of Vaginal Outlet DX
  RVO Retinal Vein Occlusion DX
  RVO Relaxation of Vaginal Outlet N 818
  RVO Retinal Vein Occlusion H 348
  RVOT Right ventricular outflour tach
  RVOT Right Ventricular Outflow Tract OR
  RVR Right valvular regurgitation I 38
  RVR Rapid Ventricular Response R 000
  RX Treatment OP
  RX Treatment -
  S/P Status Post DX
  S/P Status Postoperation -
  SAC Short Arm Cast OP 93.53
  SAC Short Arm Cast -
  SAH Subarachnoidal haemorrhage I 60.9
  SAH Subarachnoid Hemorrhage DX
  SAH Subarachnoid Hemorrhage I609,S066
  SB Scleral Buckiling OP
  SB Scleral Bucking -
  SBE Subacute Bacterial Endocardits DX I 33.0
  SBP Spontaneous bactorial peritonitis K 65.9
  SBP Subacute Bacterial Peritonits DX K 65.9
  SBP Subacute Bacterial Peritonitis K 650
  SC Senile cataract H 25.9
  SC Subcutaneous OR
  SC Sunile Cataract DX
  SC Senile Cataract H 259
  SCBE Senile Cataract Both Eyes DX
  SCBE Senile Cataract Both Eye H 259
  SCC Squamous Cell Carcinoma DX
  SCC Squamous Cell Carcinoma M 80703
  SCM (ORTHO) Sternocleidomastoid OR
  Scrubing burn 8628
  SCS Sacrococcygeal Spondylosis M 478
  SCS Spinal canal stenosis M 4806
  SDH Subdural hematoma S 06.6
  SDPE Serous Detachent of (Retinal) Pigment Epithelium DX
  SDRD Serous Detachment of Sensory Retina DX
  SF6 Sulfur Hexafluoride DX
  SGA Small for gestational age P 05.1
  SH VIRUS Serum Hepatitis Virus DX B 169
  SHL Sensorineural Hearing Loss DX
  SI Stress Incontinence DX N 393
  SIADH Syndrome of inappropriate antidiuratic hormone E 22.2
  SIADH Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone DX
  SIADH Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone E 222
  SIDS Sudden Infant Dead Syndrome DX
  SIDS Sudden Infant Dead Syndrome -
  SIV Siminan Immunodeficiency Virus DX
  SIV Simian Imunodefficiency Virus -
  SJS Steven johnson syndrome L 51.1
  SLE Systemic lupus erythematosus M 32.9
  SLE Systemmic Lupus Erythematosus DX M 32.9
  SLE Systemic Lupus Erythematosus M 329
  SLK Superior Limbic Keratoconjuntivitis DX
  SLK Superior Limbic Keratoconjunctivitis H 162
  SLS Short Long Slab -
  SMA (OCCLUSION) Superior Mesenteric Artery (Cocclusion) DX
  SMA (occlusion) Superior Mesenteric Artery (Occlusion) K 550
  SMD Senile Macular Degeneration DX
  SMD Senile Maccular Degeneration H 353
  SMDA Sublabial Midfacial Degloving Approach OP
  SMDA Sublabial Midfacial Degloving Approach -
  SMR Submucosal Resection OP
  SMR Submucosal Resection -
  SNHL Sensorineural hearing loss H 90.5
  SNHL Shnsorineural Hearing Loss DX
  SNHL,SNL Sensorineural Hearing Loss H 905
  SNSA Sero negative spondyloarthropathy M 12.8
  SNSA Seronegative Spondyloarthropathy DX
  SNSA Seronegative Spondyloarthopathy M 479
  SO
  SO (EYE) Superior Oblique (Eye) OR
  SO (GYN) Salpingo-oophoretomy OP 65.4
  SO (Gyn) Salpingo-Oophorectomy 654
  SO. Bilateral salpingo-oophorectomy *65.61
  SOL Space Occupied Lesion DX
  SOL Space Occupied Lesion -
  SOM Supperative otitis media H 66.4
  SOM Serous Otitis Media DX
  SOM Serous Otitis Medial H 659
  SPC Suprapubic Cystostomy OP
  SPC Suprapubic Cystostomy -
  SPDE Serous Detachment of (retnal) Pigment Epithelium H 357
  SPK Superficial punctate keratitis H 16.1
  SPK Superficial Punctate Keratitis H 161
  SPL Suprapubic Catheterization 5719
  SPPE Subacute Sclerosing Panencephalitis -
  SPRD Serous Detachment of Sensory Retinal H 332
  SPSA Sulphasalazine DR
  SRD Serous Retinal Detachment DX H 33.2
  SRD Serous Retina Detachment -
  SRF Subretinal Fluid OR
  SRM Spontaneous Rupture of Membrane DX
  SRM Spontaneous Rupture of Menbrane -
  SRN Subretinal Neovascularization DX
  SRN Subretinal Neovascularization -
  SRNVM Subretinal neovascularization membrane H 35.0
  SSB Tube Sengstaken – Blakemore Tube 9606
  SSPE Subacute Sclerosing Panencephalitis DX
  SSS Sick sinus syndrome I 49.5
  SSS Sick Sinus Syndrome DX
  SSS Sick Sinus Syndrome -
  ST Esotropia DX
  ST Estropia -
  STA Superficial Temporal Artery OR
  STAH Subtotal Abdominal Hysterectomy OP
  STAH Subtotal Abdominal Hysterectomy -
  STD Sexual transmitted disease (=V.D.) A 64
  STN Single Thyroid Nodule E 041
  Stone Dislodge Stone Dislodge 560
  STR Soft tissue release 83,138,319
  STSG 86,668,663
  STSG Split Thickness Skin Graft OP 86.69
  STSG Split Thickness Skin Graft 8669
  SUBCUT Subcutaneous OR
  SUDS Sudden Unexplained Death Syndrome DX
  SUDS Sudden Unexplain Death Syndrome -
  SUI Stress Urinary Incontinence DX
  SUI Stress Urinary Incontinence -
  SUP Superficial DX
  SVC Superior vena cava compression I 87.1
  SVC Superior Vena Cave OR
  SVD Spontaneous Vaginal Delivery OP
  SVD Spontaneous Vaginal Hysterectomy -
  SVT Supraventricular tachycardia I 47.1
  SVT Supraventricular Tachycardia DX I 47.1
  SVT Supraventricular Tachycardia I 472
  T Effluvium Telogen Effluvium L 650
  T/P Tympanoplasty 194
  TA Tricuspid Atresia -
  TA Tricuspid Atresia DX
  TA Tricuspid Atresia -
  TA (ENT) Tonsillectomy with Adeoidectomy OP
  TA (ENT) Tonsillectomy and Adenoidectomy -
  TA (ORTHO) Tendo Achilles OR
  TA (Ortho) Tendo Achilles -
  TAE Transarterial (Chmo) Emboliztion OP
  TAE Transarterial (Chemo) Embolization -
  TAH Total abdominal hysterectomy *684
  TAH Total Abdominal Hysterectomy OP 68.4
  TAH Total Abdominal Hysterectomy 684
  TAL Tendo Achilles Lengthening OR
  TAL Tendo Achilles Lengthening 7830
  TALC Transpupillary Argon Laser
  TALC Transpupillary Argon Laser Cryclophotocoagulation -
  TAO Thromboangitis obliterans I 731
  TAO Thrombo-angiitis Obliterans DX I 70.2
  TAO Thrombo-Angitis Obliterans I 731
  TAPVR Toat Anomalous Pulmonary Vein Return DX
  TAPVR Total Anomalous Pulmonary Vein Rectum -
  TB Tuberculosis (Pulmonary) A 162
  TB , TBC Tuberculosis DX
  TB,Tbc Tuberculosis -
  TBB Tracheo brushing biopsy 3144
  TBB Tracheo brushing biopsy -
  TBW Tension Band Wiring OP
  TBW Tension Band Wiring -
  TCAS Tricyclic Antidepressants DR
  TCI Transient cerebral ischemia G 459
  TE Teflon IN
  TE FISTULA Tracheo-esophageal Fistula DX
  TE Fistula Tracheo-Esophageal Fistula -
  TE INSERTION Tissue Expander Insertion OP
  TE Insertion Tissue Expander Insertion -
  TE PLACEMENT Tissue Expander Placement OP
  TE Placement Tissue Expander Placement -
  TEN Toxic epidemal necrolysis L 512
  TEN Toxic Epidermal Necrolysis DX L 51.2
  TEN Toxic Epidermal Necrolysis -
  TEV Talipes equinovarus Q 660
  TEV Talipes Equiovarus DX Q 66.0
  TEV Talipes Equinovarus -
  TFL Tensor Fascia Lata (Muscle) OR
  TGV Transposition of great vessels Q 203
  TGV Transposition of Great Vessels DX Q 20.3
  TGV Transposition of Great Vessels -
  THA Total hip arthroplasty -
  THA Tension Headache DX G 44.2
  THA Total Hip Arthroplasty OP
  THA Total Hip Arthroplast 8159
  THA,TH Tension Headach G 442
  THF Thal Himorrhagic Fever DX A 91
  THF Thai Hemorrhage -
  THR Total Hip Replacement OP 81.59
  THR Total Hip Replacement -
  TI Tricuspid insufficienay I 071
  TI Tricuspid Insufficiency DX I 07.1
  TI Tricuspid Insufficiency I 071
  TIA Transient ischaemic attack G 459
  TIA Transient Ischemic Attack DX G45.9
  TIA Transient Ischemic Attack G 459
  TIB COLL LIG Tibial Collateral Ligament OR
  TIB Coll Lig Tibial Cpllateral Ligament -
  TKA Total Knee Arthroplasty OP
  TKA Total Knee Arthroplasty -
  TKR Total Knee Replacement OP
  TKR Total Knee Replacement -
  TL Tinea lepiothrix A 488
  TL Tubal Ligation (Female Sterilization) OP
  TL Tubal Ligament (Female Sterilization) -
  TLE Temperal Lobe Epilepsy G 402
  TLL Translimbal Lenectomy OP
  TLL Translimbal Lensectomy -
  TM Temporomandibular -
  T-Mastoidectomy Tympanoplasty and Mastoidectomy -
  T-MASTOIDECTOOMY Tympanoplasty and Mastoidectomy OP
  TMED Telangiectasia maculasis eruptiva pustule I 781
  TMJ Tempero-mandibular Joint OR
  TMJ Tempero – Mandibular Joint -
  TO ABSCESS Tubo-ovarian Abscess DX N 70.9
  TOA Tubo ovarian abscess N 709
  TOA Tubo-Ovarian Abscess -
  TOCE Transhepatic only chemotherapy embolization -
  TOCE Transarterial Oily Chemo Embolization OP
  TOCE Transarterial Oily Chemo Embolization -
  TOF Tetralogy of fallot Q 213
  TOF Tetralogy of Follot DX Q 21.3
  TOF Tubal-ovarian Abscess DX N 70.9
  TOF Tetralogy of Follot Q 213
  TOF CORRECTION Tetralogy of Fallot (Total) Correction OP
  TOF Correction Tetralogy of Fallot (total) Correction -
  TOP Termination of Pregnancy OP
  TOP Terminal of Pregnancy -
  TORP Total Ossicular Chain Replacement Prosthesis OP
  TORP Total Ossicular Chain Replacement Prosthesis -
  TP Tibialis Posterior OR
  T-PLASTY Tym Panoplasty OP 19.4
  T-Plasty Tympanoplasty 194
  TPN Total Parenteral Nutrition OP
  TPN Total Parenteral Nutrition -
  TR Total tubal sterization lubes *66.32
  TR Tricuspid Regurgitation DX I 07.1
  TR Tubal Resection, Tubal Ligation Z 30.2 OP 66.39
  TR Tricuspid Regurgitation I 071
  TR Tubal Resection -
  TRD Tractional Retinal Detachment DX H 33.4
  TRD Trational Retinal Detachment H 334
  Tripathy ในคนไข้เบาหวาน คือ มี Comjlicatia 3 อย่าง 1. ไต 2. ตา 3. Nerve
  Triple Operation ECCE(1359)&IOL(1371)&Trabeculotomy(1264) -
  TSP Tropical Spastic Paraparesis DX G 04.1
  TSP Tropical Spastic Paraparesis -
  TTA Tenotomy Tendo Achilles OP
  TTH,TTNB Transitory Tachypnea of newborn DX P 22.1
  TTN,TTNB Transitory Tachypnea of Newborn -
  TTNA/B Transthoracic Needle Aspiration and Biopsy 3326
  TTNB Transistory tachypnea of newbron P 221
  TUF Trans-urethral Fulguration (Bladder) OP
  TUF Trans-Urethral Fulguration (Bladder) -
  TUI BN Transurethral Incision Bladder Neck OP
  TUI BN Trans-Urethral Incision Bladder Neck -
  TUL Transurethra Lithotripsy OP
  TUL Trans-Urethral Lithotripsy -
  TUR Trans-urethral Resection (of Prostate Gland) OP 60.2
  TUR Trans-Urethral Resection (of Prostate Gland) -
  TUR Trans-Urethral Resection Posterior Urethral Valve -
  TURB Transurethral Resection of Bladder OP
  TUR-B Transurethral resection of bladder *5749
  TUR-B Trans-Urethral Resection of Bladder -
  TUR-BT Trans-Urethral Bladder Tissue 5749
  TUR-Bx Trans-Urethral Biopsy of Bladder 5733
  TUR-P Trans-urethral Resection of Prostate Gland OP 60.29
  TUR-PUV Transurethral Resection Posterior Urethra Valve OP
  TV Trichomoniasis vagina N 771
  TV Tinea versicolor B 360
  TV Truncal Vagotomy OP 44.01
  TVA Tricuspid Valve Annuloplasty OP
  TVC Trans Vocal Cord OP
  TVP Tricuspid Valvuloplasty OP
  TVP Tricuspid Valvuloplasty -
  TVR Tricuspid Valve Replacement OP
  TVR Tricuspid Valve Replacement -
  TX Transfusion OP
  TX Trabeculectomy OP
  Tx Transfusion -
  TX Trabeculectomy -
  U/S Ultrasound,Ultrasonic Scan OP
  U/S Ultrasound , Ultrasound Scan -
  UC Ureteric calculi N 201
  UC Ureter Calculus DX N 20.1
  UC Ureter Calculus N 201
  UCL Ulnar collateral ligament -
  UE Upper Extremity OR
  UGI Upper Gastrointestinal Trct OR
  UGIH Upper gastro-intestional hemorrhage K 922
  UPJ Ureteropelvic jonction -
  UPJ Uretero Pelvic Juntion OR
  UPJO Ureteropelvis Junction Occlusion N 135
  UPP Uvulopalatopharyngoplasty OP
  UPP Urethral Pressure Profile 8925
  UPP Uvulopalapharyngoplasty -
  URI Upper respiratory tract infection J 069
  URI Upper Respiratory Tract Infection DX J 06.9
  URI Upper Respiratory Tract Infection J 069
  URS Ureterorenoscopy OR 5504
  USI Urine Stress Incontinence DX N 39.3
  UTC Upper Tarsal Conjunctiva OR
  UTC CAUTERY Upper Trasal Conjunctiva Cautery OP
  UTC Cautery Upper Tarsal Conjunctiva Cautery -
  UTI Urinary Tract Infection DX N 39.0
  UTS (Upper) Urinary Tract Stone DX
  UV keratitis Uveokeratitis H 209
  UV FISTULA Urethro-vaginal Fistula DX
  UV Fistula Urethro-Vaginal Fistula -
  UVJ (STONE) Ureterovesical Junction (Stone) DX
  UVJ (stone) Ureterovesical Junction (Stone) -
  UVPP Uvulopharyngopalatoplasty OP
  UVPP Uvulophayngopalatoplasty -
  V – P Shunt Ventriculo – Peritoneal Shunt O 231
  V LOSS Vitreous Loss DX
  V Loss Vitreous Loss -
  V/E Vacuum Extraction OP
  V/E Vacuum Extraction -
  VAG.HYST Vaginal Hysterectomy OP
  VBAC Vagina ; Birth after Cesarean Section -
  VBI Vertebro Basilar Insufficiency DX I 87.2
  VBI Vertebro Basilar Insufficiency G 450
  VBS Vertebro-basilar artery syndrome G 450
  VC Vesical calculi N 210
  VC Vesicsl Calculus DX N 21.0
  VC Vesical Calculus N 210
  VCG Reflex Vesicouretheric Reflex +B344 -
  VD Veneral disease A 64
  VD Venerela Diseases DX A 64
  VD Venereal Disease -
  VDS Ventral Derotational Spondylosis DX
  VDS Ventral Derotation Spondylosis -
  VE Vacuum Extraction -
  VEAC Vaginal Birth After Cesarean Section DX
  VF Ventricular fibrillation I 490
  VF Vacuum Extraction OP
  VF Ventricular Fibrillation DX I 49.0
  VF Ventricular Fibrillation I 490
  VFA Visual Field Anakysis OP
  VFA Visual Field Analysis -
  VH Vitreous hemorrhage H 431
  VH Ventricular Hypertrophy DX I 51.7
  VH Ventricular Hypertrophy -
  VH (EYE) Vitreors Hemorrhage DX H 43.1
  VH (Eye) Vitreous Hemorrhage -
  VHD Valvular heart disease I 38
  V-Hyst Vaginal Hysterectomy -
  Vit,HE Vitreous Hemorrhage -
  VIT.HE. Vitreous Hemorrhage DX H 43.1
  V-K-H SYNDROME Vogt-koyanaki-Harada Syndrome DX
  V-K-H Syndrome Vogt-Koyanaki-Harada Syndrome (Eye) -
  VMR Vasomotor rhinitis J 300
  Voltaren Diclofenac -
  V-P SHUNT Ventraicculo-peritoneal Shunt OP
  VSD Ventricular septal defect Q 210
  VSD Ventricular Septal Defect DX Q 21.0
  VSD Ventricular Septal Defect -
  VSR Venous Stasis Type (Crov) DX I 87.8
  VSR Venous Stasis Type (CRVO) -
  VT Ventricular tachycardia I 472
  VT Vagotomy Truncal OP
  VT Ventricular Tachycardia DX I 47.2
  VT Ventricular Tachycardia -
  VT Vagotomy Truncal -
  VUR Vesicoureteral reflux N 137
  VV Varicose Veins DX I 83.9
  VV Varicose Vein -
  VV FISTULA Vesixo-vaginal Fistula DX
  VV Fistula Vesico-Vaginal Fistula -
  VV-fistula Vesicovaginal fistula N 820
  WARI Wheezing associated respiratory infection -
  WC whooping cough A 379
  Wound Gape Wound Gape (Dehiscence) ผ่าตัด 1152 T 813
  WPW Walff-parkinson-white (syndrome) I 456
  WPW Wolff-parkinson-white Syndrome DX G 20
  WPW Wolff-Parkinson-White Syndrome I 456
  XP Exophoria DX H 50.5
  XT Exotropia DX H 50.1
  COW MILK ALLERGY K522
  ขอบคุณ: นักศึกษาฝึกงานเวชระเบียน