20/3/54

ยังไม่เปิดบริการ

1.ใช้เฉพาะกรณีไม่เร่งด่วน :ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะไม่ฉุกเฉินเท่านั้น

2.ใช้งานผ่าน ระบบ Internet

3.ลงทะเบียนล่วงหน้า1 วัน ก่อนเวลา 15.30 น.

4.มิใช่การจองคิวเพื่อจัดลำดับการเข้าพบแพทย์ (วันที่มาตรวจต้องรับบัตรคิว)

5.ท่านสามารถตรวจสอบคลินิกเฉพาะทางที่เปิดบริการและสามารถระบุวันที่ต้องการมาพบแพทย์ได้

6.ท่านสามารถเข้ารับการรักษาได้ตามวันเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องติดต่อห้องบัตร

7. จนท.ฯ จะตรวจสอบสิทธิ์/พิมพ์ใบสั่งยา/ค้น OPD Card เตรียมไว้ให้ท่านล่วงหน้า

8.ในวันที่ท่านมาตรวจ กรุณานำใบ Refer พร้อมบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน มาแสดงที่หน่วยทะเบียน Refer

9.หากเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ท่านสามารถรับการตรวจรักษาได้ตามปกติ แต่สิทธิการรักษาจะเป็น"ชำระเงินเอง"