7/4/54

ประชุมคณะกรรมการเวชระเบียน ครั้งที่ 3/2554

ขอเรียนเชิญคณะกรรมเวชระเบียนทุกท่าน ร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพ