12/4/54

มาตรฐานการจัดเรียงแบบฟอร์มเวชระเบียนผู้ป่วยใน โรงพยาบาลราชบุรี

ส่วนที่ 1. Admitting &Identification Section: (มีหรือไม่มีก็ได้)
1) Diagnosis Summary Index
2) Admission and Discharge Record
ส่วนที่ 2. Clinical Medical Section:
2) Referring Letter Sheet
3) Informed Consent
4) History Record
5) Physical Examination Record
7) Consultation Report
8) Physician’s Orders
9) Anesthetic Record
10) Operative Report
11) Labour record
12) Pathology Special Report
13) Pathology/X-rays Report Sheet (on this should be attached):
13.1 Laboratory Report
13.2 Hematology Report
13.3 X-rays Report
13.4 Blood Transfusion Report
14) Electrocardiogram Report
15) Electroencephalogram Report
16) Other Special Clinical Reports
ส่วนที่ 3. Paramedical Section:
1) Physiotherapy Sheet
2) Occupational Therapy Sheet
3) Speech Therapy Sheet
4) Social Work Report
5) Other Paramedical Reports
ส่วนที่ 4. Nursing Section:
1) Nurses’ Notes
2) Graphic Record
3) Fluid Balance Summary
4) Diabetic Chart
5) บันทึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
ส่วนที่ 5. Discharge/Death Section:
1) Discharge’s Form
2) Autopsy Report and Consent for autopsy
ส่วนที่ 6. เอกสารอื่น เช่น
หลักฐานค่าใช้จ่าย (ถ้ามี),
เอกสารแสดงสิทธิ์ (ถ้ามี)