7/4/54

การลงทะเบียนผู้ป่วยออนไลน์ หมายถึง

  • การให้บริการเวชระเบียนล่วงหน้า เช่น ทำบัตรใหม่, ค้นบัตรเก่า ,ลงทะเบียนตรวจ ,ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ,พิมพ์ใบสั่งยา โดยเจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมเวชระเบียนไว้ให้ท่านล่วงหน้า ซึ่งท่านสามารถระบุวันที่ต้องการมาพบแพทย์ได้
  • อ่านเพิ่มเติม>>