7/4/54

การขอใบรับรองแพทย์

1.การขอใบรับรองแพทย์ย้อนหลัง เช่น รับรองว่าเจ็บป่วยจริง ,รับรองว่าเคยนอนโรงพยาบาลฯลฯให้พบแพทย์เจ้าของไข้ในวันที่แพทย์ออกตรวจ
2. การขอสำเนาใบรับรองแพทย์ การแก้ไขใบรับรองแพทย์ ให้ติดต่อหน่วยที่ออกใบรับรองแพทย์ฉบับนั้น ๆ
3. การประทับตราโรงพยาบาล ในใบรับรองแพทย์ ให้ประทับตราที่หน่วยคัดกรอง 2 หรืองานธุรการ
งานเวชระเบียน รับดำเนินการเฉพาะ
1.การขอใบรับรองแพทย์ของบริษัทประกันชีวิต (ต้องมีใบCLAIM ของประกันชีวิต)
2.การขอสำเนาเวชระเบียน ทุกกรณี