7/4/54

การขอสำเนาเวชระเบียนออนไลน์ หมายถึง

การขอสำเนาเวชระเบียนล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การรักษาต่อเนื่อง การพิจารณาของบริษัทประกันชีวิต ฯลฯ ซึ่งเดิม ผู้รับบริการบางท่านไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในวันเดียว  อาจจะเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น หลักฐานในการขอไม่ครบถ้วน  ไม่มีสิทธิขอ ฯลฯ ทำให้ท่านต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
อ่านเพิ่มเติม>>