7/4/54

เวชระเบียน:ปัญหาทางประกันภัยที่น่าสนใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย และบริษัทประกันภัย ในทางนิตินัยนั้นมีความซับซ้อนอย่างมาก โดยเฉพาะความซับซ้อนของระบบประกันภัยที่นับวันจะมีมากขึ้น และการที่บริษัทประกันภัยต้องการทราบข้อมูลในเวชระเบียนก็มีเหตุผล อย่างไรก็ตามก็อาจเกิดผลในทางลบกับผู้ป่วยได้กรณีที่มีบุคคลอื่นได้ทราบถึงประวัติของผู้ป่วยเช่นเดียวกัน
อ่านเพิ่มเติม>>