6/4/54

คำย่อทางการแพทย์

รหัสเหล่านี้  รวบรวมโดย นักศึกษาฝึกงานเวชระเบียน หลาย ๆ รุ่น กรุณาตรวจสอบรหัสก่อนนำไปใช้
หากต้องการเพิ่มเติม หรือแก้ไขรหัส ท่านสามารถส่งขัอความผ่านระบบ ติ-ชมออนไลน์

A Effluvium Anagen Effluvium DX L 651
A/T Autologous Blood Transfusion OP 99.02
AA (MED) Aplastic Anemia DX D 619
AA (SKIN) Alopecia Areata DX L 63.9
AA(SURG) Aortic Aneurysm DX I 71.9
AAA Aneurysm of abdominal aorta DX I 71.4
AAA Abdominal Aortic Aneurysm DX I 71.4
AACG Acute angle closure glaucoma (angle-closure) DX H 40.2
AB Asthma bronchitis DX J 45.9
ABC Airway brething circulation -
ABC Aneurysmal Bone Cyst DX M 85.5
ABG Analysis Blood Gas 905
ABL Allowance Blood Loss DX R 58
ABO Incompatibility (fetus-newborn) DX P 55.1
ABP Angle blade plate IN -
AC Anterior Chamber (eye) OR -
AC JOINT Acromioclavicular Joint OR -
ACA occlusion Anterior Communicating Artery Occlusion DX I 668
ACD Allergy Contact Dermatitis DX L 239
ACEI กลุ่มยาความดัน
ACG Angle Closure Glaucoma DX H 40.2
ACH Adrenal Cortical Hormone
ACL Anterior catilage ligment -
ACL Anterior Cruciate Ligament DX
ACL การผ่าตัดฝังเลนซ์ 9902
ACLS Advanced Cardiac Life Support OR -
ACS Acute colonary syndrome
ACOA Anterior Communicating Artery Hemorrhage I 602
ACTH Adrenocorticotropic Hormone
AD Auris Dextra (Right Ear) DX
AD Alzheimer’s Disease DX G 309
ADH Antidiuretic Hormone DX E 22.2
ADPKD Autosamal Dorminant Polycystic Kidney Disease DX N 289
ADU Acute duodenal ulcer DX K 26.3
AE FOLD Aryepiglottic Fold DX
AEC Auite Contact Dermatitis DX L 30.9
AF Atrial fibrillation DX I 48
AF Atrial Fibillation ,Auricular Fibillation DX I 49
AF Leakage Amniotic Fluid Leakage DX O 429
AFGX Air Fluid Gas Exchange
AFI Acute Fever infection DX R509
AFP Acute fastic paralysis DX
AGA Appropriate for Gestation Age
AGE Acute gastroenteritis DX A 09
AGN Acute glomerulonephrittis DX N 00.9
AGNS Acute glomerulonephritis syndrome DX N 00.9
AHA Acquired hemolytic anemia DX D 59.9
AHC Acute hemorrhagic conjunctiva DX H 11.3
AHD Aortic heart disease DX I 35.9
AHD Arteriosclerotic heart disease DX I 25.1
AHF Acute hemorrhagic fever (Thailand) DX A 91
AHF Arthropod-borne Hemorrhagic Fever DX A 94
AHF Arthropod-Borne Hemorrhagic Fever DX A 94
AHL Acute histiocytic leukemia DX C 93.9
AHP Antepatum hemorrhage DX O 46.9
AI Aortic insufficiency DX I 35.1
AI (nose) Antral Irrigation OP 2200
AI&AS Aortic Stenosis with Insufficiency DX I 352
AI&stenosis Aortic Stenosis with Insufficiency DX I 352
AID Artificial Insemination By Donor OP 6992
AIDS Acquired immuno deficiency syndrome DX B 24
AIH Artificial Insemination By Husband
AIHA Autoimmune hemolytic anemia DX D 59.1
AILD Angio immunoblastic lymphoadenopathy DX C 47.7
AILD Angio Immunoblastic LymphoproliferatibveDisorder DX D 82.3
AION Anterior ischemic optic neuropathy H 47.0
AIP Argon Iridoplasty OP 1239
AK Above Knee OP
AK Amputation Above-Knee Amputation OP 8417
ALI Argon Laser Iridotomy or iridectomy OP 1241
ALIP Argon Laser Iridoplasty OP 1241
ALL Acute lymphoblastic leukemia DX C 91.0
ALP Argon Laser Photocoagulation OP 1424
ALPRP Argon Laser Panretinal Photocoagulation OP
ALS Amyotrophic Lateral Sclerosis DX G 122
ALT Argon Laser Trabeculoplasty OP 1259
AM Prosthesis Austin Moore Prosthesis OP
AMC Aging Macula Degeneration OP H 35.5
AMC Arthrogryposis Multiplex Congenital DX Q 743
AMD Aging Macula Degeneration DX H 353
AMD congenital Aging Macula Degeneration Congenital DX H 355
AMI Acute myocardial infarction DX I 21.9
AML Acute Myelocytic Leukmia DX C 92.0
AMM Agnogenic myeloid metaplasia DX D 73.1
AMML Acute Myelomonocytic Leukemia DX C 92.5
AMMOL Acute myelomonocytic leukemia DX C 92.5
AMOL Acute Monocytic Leukemia DX C 93.0
ANC Antenatal Care Z348
ANLL Acute Nonlymphocytic Leukemia DX C 95.0
ANUG Acute Necrotizing Ulcerative Gingivits DX A 69.1
AOM Acute Otitis Media DX H 669
AP Repair Antero-Posterior Repair (Cystocele and Rectocele) OP 7050
A-P RESECTION Abdominoperineal resection OP 485
APC Atrial Premature Contraction DX I 49.1
APCD Acquired prothrombin-complete deficiency DX D 68.4
APCD Aequired Prothromlin Defieiency DX D 68.4
APDE Acquired Platelet Dysfunction Eosinophilia DX D 721
APH Antipatum hemorrhage (complication delivery) DX O 67.9
APH Antepartum Hemorrhage DX O 46.9
API Argon Laser Peripherall Iridectomy OP 1214
API Argon Laser Peripheral iridotomy OP 1212
APL Acute promyelocytic leukemia DX C 92.4
APLD Automated Percutaneous Lumbar Discectomy OP 7769
A-PMP Argon Panmacular Photocoagulation OP
A-PMP Argon Panmacular Photocoagulation (destruction) OP 1423
APN Acute Pyelonephritis N 10
APR Abdominal – Peritoneal Resection with rectum OP 485
A-PRP Argon Panretinal Photocoagulation OP
A-PRP Argon Panretinal Photocoagulation (destruction) OP 1423
AR Aortic regurgitation DX I 35.1
AR Alleraic rhinitis J 30.4
ARA Acute Rheumatoid Arthritis DX M 06.9
ARC Aids Related Complex DX B 24
ARDS (adult) Acute respiratory distress syndrome DX J 80
ARDS (newborn) Acute respiratory distress syndrome DX P 22.9
ARF Acute renal failure DX N 17.9
ARI Acute Respiratory Infection DX J 22
ARM Artificial Rupture Of Membrane OP 7309
ARM Artificial Rupture Of Membrane DX P011
ARM Artificial Rupture of Membrane DX O 755
ARMD Age-related Macula Degeneration DX H 353
ARN (Eye) ตามัว -
AS Aortic stenosis (nonrheumatic) DX I 35.0
AS Aortic Stenosis with Insufficiency DX I 350
AS with AR Aortic stenosis with aortic regurgitation DX I 35.2
AS (ortho) Ankylosing Spondylitis DX M 456
AS Congenital Aortic Stenosis Congenital Q 230
AS&MS Aortic and Mitral Stenosis DX I 08.0
ASA Acetysalicylic acid DR
ASA Aminosalicylic DR
ASCVD Aterio sclerosis cardiovascular disease DX I 516
ASCVD Arteriosclerotic Cardiovascular Disease DX I 25.0
ASCVD Arteriosclerotic Cerebrovascular Disease DX I 672
ASD Atrial Septal Defect DX Q 21.1
ASD Atrial Septal Defect DX I510,Q211
ASDP Atrial Septal Defct-primum DX I 51.0
ASDP Atrial Septal Defect-Primum DX Q 212
ASHD Arteriosclerotic Heart Disease DX I 25.1
ASL Aortic and Mitral Stenosis DX I 08.0
ASL Absent Lid Fold DX Q 103
ASMI Acute Stenosis mitral insufficiency DX I 05.2
ASO Arteriosclerosis (occlusive) DX I 70.9
ASO Arteriosclerotic (Occlusive) DX I 729
ASVD Arterioscerotic vacular disease DX I 70.9
ATL Adult T-cells Leukemia/lymphoma DX C 91.8
ATL Adult T-cells Leukemia/Lymphoma C 915
ATN Acute Tubular Necrosis DX N 17.0
ATR Trans Abdominal Tubal Resection OP 6651
AUB Abnormal Uterine Bleeding OP N 93.9
AV Arteriovenous Fistula DX I 77.0
AV Block Arterioventricular Block DX I 443
AV Fistula Arteriovenous Fistula DX I 770
AVF Ateriovenous fistula OP *39.27
AVF Arteriovenous Fistula DX I 77.0
AVH Acute Viral Hepatitis DX B199
AVM Arteriovenous Malformation DX Q 27.3
AVM Arteriovenous Malformation DX Q 282
AVN Avascular necrosis of bone DX M 87.9
AVN Avascular Necrosis DX M 87.8
AVN Avascular Necrosis of Bone DX M 879
AVR Aortic Valve Replacement OP 3522
BA&FACH Breech Assisting with Forceps After coming Head OP 7253
BB Both Bone OR
BBA Born Before Admission DX
BCC Basal Cell Carcinoma DX
BCC Basal Cell Carcinoma -
BDR Background diabetic retinopathy E14.3+,H36.0*
BDR Background Diabetic Retinopathy DX E 14.3
BDR Backgrund Diabetic Retinopathy H 360
BE Bacterial endocarditis I 33.0
BE Both Eyes OR
BE Bacteria Endocarditis I 330
BEC Biofilm Elimenating Concentration DR
BFF Banking Fold Flap OP
BFF Banking Fold Flap -
BG Bone Graft OP 78
BG Bone Graft 7800
BGND Bilateral Groin Node Dissection OP
BGND Bilateral Groin Node Dissection 4054
BI,BII Billroth I,Billroth II(Partial Gastrectomy) OP 43.89
B-I,B-II Billroth I,Billroth II (Partail Gastrectomy) 436,437
BIH Benign intracranial hypertention G 93.2
BILAT Bilateral OR
Bilat,SO Bilateral Salpingo-Oophorectomy 6561
BILAT.SO Bilateral Salpingo-oophorectomy OP
BK Bullosa keratitis H 16.8
BK Below Knee OR
BK AMPUTATION Below Knee Amputation OP
BK Amputation Below – Knee Amputation 8415
BL Borderline lepromatous leprosy A 30.4
BL TX Blood Transfusion OP
BL Tx Blood Transfusion 9903
BLL Bilateral Lower Lid OR
BLS Basic Life Support OR
BLS Basic Life Support -
BM Bone Marrow OR
BMRR Bilateral Muscle Rectus Recession OP
BMRR Bilateral Muscle Rectus Recession 8372
BNLD Block nasal lacrimal duct H 04.5
BOH Bad obstetric history Z 87.5
BOT Base of toung -
BP Bullous Pemphigoid L 120
BPD Bronchopulmonary disease J 98.4
BPD Bronchopulmonary Dysplasia DX P 27.1
BPD Bronchopulmonary Dysplasia P 271
BPF Broncho pelural fistula J 86.0
BPH Benign prostate hypertrophy N 40
BPH Benig Prostate Hypertrophy DX N 40
BPH Benign Prostate Hypertrophy N 40
BPI Brachial plexus injury S 14.3
BPI Brachial Plexus Injury DX S 14.3
BPI Branchial Plexus Injury S 143
BPPV Benign paronysmal H 811
BPPV Benign Paroxysmal Vertigo H 811
BPT Brackial Plexus Trauma DX
BPT Branch Plexus Trauma S 143
BRUFEN Ibuprofen -
BRVO Branch retinal vein occlusion H 34.8
BRVO Branch Retinal Vein Occlusion DX H 34.8
BRVO Branch Retinal Vein Occlusion H 348
BSI Brain Stem Infarction DX
BSI Brain Stem Infarction (เปิดที่ Thrombosis Brain Stem) I 669
BSO Bilateral Salpingo-oophorectomy OP 65.61
BSO Bilateral Salpingo – Oophorectomy 6561
BSO Bilateral Simple Orchiectomy 6241
BSSO Bilateral saggital oplit osleotomy -
B-T SHUNT Blalock-taussig Shunt OP
B-T Shunt Blalock –Taussing Shunt -
BTL Borderline tuberculoid leprosy A 30.2
BUN Blood urea nitrogen -
BUOCOPAN Hyoscine -
BUTC Both Upper Tarsal Conjunctiva OR
BVC Bird’s volume control -
BVO Branch Vein Occlusion DX
BVO Branch Vein Occlusion I 829
BX Biopsy OP
BZPS Benzodiazepines DR
C/S Cesarean section 741
C/S Culture and Sensitivity -
C/S (OBS) Caesarean Section OP 74.99
CA Cancer,Carcinoma DX
CA Aneursyn Carotid Artery Aneutsyn I 720
Ca. CBD Carcinama common bile duct C 24.0
CABG Coronary Artery Bypass Graft OP
CABG Aneurysmectomy Coronary Artery Bypass Graft Aneurysmectomy 3732
CACG Chronic angleclosure glaucoma H 40.2
CAD K 047
CAD Coronary artery disease I 251
CAD Cardiovascular Arteriosclerotic Disease DX I 25.0
Cafagot ชื่อสามัญทางยา Ergotamine
CAH Chronic active hepatitis K 73.2
CAH Chronic Active Hr(syoyod) DX L 73.2
CAH Chronic Active Heptitis K 732
CAHD Coronary (Artery) Heart Disease -
CAO Carotic Artery Occlusion DX I 65.2
CAPD ล้างไต
CAPD Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Z492,5498
CB Ciliary Body OR
CBD Common Bile Buct OR
CBD STONE Common bile duct stone K 80.5
CBI
CBN Contraction of Bladder Neck DX N 32.0
CC Common cold J 00
CC FISTULA Corotid Cavernous Fistula DX
CC fistula Carotid Cavenous Fistula I 770
CCF Carotid-cavenous fistula H 05.2
CCHD Cyanotic congenital heart disease Q 249
CCHD Congenital Cyanotic Heart Disease Q 249
CCL Complete Cleft Lip DX Q 36.9
CCM Congestive cardiomyopathy I 42.9
CCP Complete Cleft Palate DX Q 359
CCT Cyclocryotherapy OP 1272
CDC Conjunctivo-dacryo-cystostomy OP
CDC Conjunctivo –Dacryo – Cystostomy O 982
CDCR Conjunctivo-dacryo-cystorhinostomy OP
CDCR Conjunctivo – Dacryo – Cystorhinostomy O 982
CDH Conginital dislocation hip Q 65.2
CDH Congenital Dislocation of Hip DX Q 65.2
CDH Congenital Dislocation of Hip Q 652
CGN Chronic glomerulonephritis N 03.9
CGN Chronic Glomerulonephritis DX N 03
CGN Chronic Glomerulonephritis N 03
CH.CA. Cholangiole carcinoma C 22.1
CHA Chronic Hepatitis Active DX K 73.2
CHA Chronic Hepatitis Active K 732
CHB Complete heart block -
CHD Congenital heart disease Q 24.9
CHD Coronary heart disease I 251
CHD Congenital Heart disease DX Q 24.9
CHD Congenital Heart Disease Q 249
CHD Congestive Heart Disease I 500
CHD (ortho) Congenital Hip Dislocation Q 652
CHD (ORTHOPEDICS) Congenital Hip Dislocation DX Q 65.2
CHDL Congenital Heart Disease of Left Q 249
Chemg=Methrotrenate
CHF Congestive heart failure I 50.0
CHF Congestive Heart Failure DX I 50.0
CHF Congestive Heart Failure I 500
CHL Conductive hearing loss H 91.9
CHL Conductive Hearing Lost DX
CHL Chronic Hear Loss H 902
CHR Chronic DX
CHS Chronic Habitual Snorers DX
CHS Chronic Habitual Snorers R 065
CHT Chronic hypertropic of tonsillitis J 35.1
CHT (ENT) Chronic Hypertrophic Tonsillitis DX I 35.0
CHT (ENT) Chronic Hypertrophic Tonsillitis J 350
CHT (OBS) Chronic Hypertension DX
CHT (OBS) Chronic Hypertention of Pregnancy O 16
CICA Clean Intermitten Catheterization of Bladder (Assisatant) OP 5794
CICS Clean Intermitten Catheterization of Bladder(Self) OP 5794
CIDP Chronic inflamating demyelinatase polyneutopathy DX G 618
CIDP Chronic Inflammation Demyelinated Polyneuropathy G629,D898
CIN Cervical intrarmthelial neoplasia DX N 87
CIN Grade II Cervical Intraepithelial Neoplasia Grade II D 069
CIS Carcinoma in Situ (of Cervix) DX D 06.9
CKC Cervix Knife Conization 672
CL FIT Contact Lens Fit OP 9532
CLL Collateral Ligament OR
CLL Chronic Lymphocytic Leukemia DX C 91.1
CLN (DEFORMITY) Cleft Lip & Nose Deformity DX
CLN (deformity) Cleft Lip & Nose Deformity Q380,Q309
Closure Stump เปิด Revision of Amputation Stump 843
CMA Closed Mitral Valvotomy OP
CMC Closed Mitral Commissurotomy OP
CMC Closed Mitral Commissurotomy 3502
CME Central macular edema H 35.5
CME Cyst Macular Edema DX
CME Cyst Macular Edema H 358
CML Chronic myeloid leukemia C 92.1
CML Chronic Myelocytic Leukemia DX C 92.1
CML Chronic Myelocytic Leukemia C 921
CMV Closed Mitral Valvotomy 3502
CMVR Cytomegalovirus retinopathy H 35.7
CNAG Chronic narrow angle glaucoma H 40.2
CNS Central Nervoous System OR
CNS INFECT Central nervous system infect G 98
CO ARREST Cardiac pulmonary Arrest DX
COAG Chronic open angle glaucoma H 40.1
COLD Chronic obstuction lung disease J 44.9
Cold well lucoperation 2239
COM Chronic otitis media H 66.9
COM Chronic Otitis Media DX H 66.9
COM Chronic Otitis Media H 669
COM Chronic Osteomyelitis M 866
Combined Operation Combined ECCE (1359) & Trabeculectomy (1264) -
COPD Chronic obstructed pulmonary disease J 44.9
COPD Chronic Opstrcutive Pulmonary Disease DX J 44.9
COPD Chronic Obstructive pulmonary Disease J 449
CP Cerebral palsy G 80.9
CP Clef Palate DX
CP Cerebral Palsy DX G 80.9
CP Cleft palate Q 359
CP Cerebral palsy G 809
CP ANGLE Cerebello Pontine Angle OR
CP Arrest Cardio-Pulmonary Arrest I 469
CPA Cerebello pontine angle G 93.8
CPB Cardiopulmonary Bypass OP
CPB Cardio – Pulmonary Bypass -
CPD Cephalopelvic disproportion O 33.9,O654
CPD Cephalo-pelvic Disproportion DX O 33.9
CPD Cephalo-Pelvic Disproportion O 339
CPE Cardio Pulmonary Edema DX
CPE Cardio-Pulmonary Edema I 500
CPH Chronic Persistant Hepatitis DX K 73.0
CPH Chronic Persistant Hepatitis K 730
CPM Central Pontine Myelitis DX G 37.2
CPM Central Pontine Myelitis G 373
CPM (ออร์โธ) 9365
CPPD M 119
CPR Cardio pulmonary arrest I 46.9
CPR Cardiopulmonary Resuscitate OP 98.6
CPR Cardia Pulmonary regurgitation I 371
CPR Cardio-Pulmonary Resuscitate 9960
CR Conjunctivo-rhinostomy DX 9.82
CR Conjunctivo-Rhinostomy O 982
CRA Cardiorespiratory arrest I 46.9
CRA Cardio Respiratory Arrest DX J 46.9
CRA Cardio Respiratory Arrest I 469
CRA (EYE) Central Retinal Artery OR
CRA OCCLUSION Central Retinal Artery Occlusion DX H 34.1
CRA Occlusion Central Retinal Artery Occlusion H 342
CRAO Central retinal artery occlusion H 34.1
CRAO Central Retinal Artery Occlusion DX H 34.1
CRAO Central Retinal Artery Occlusion H 342
CRD Conjunctivo-rhino-ductoplasty OP
CRD Conjunctivo-Rhino-Ductoplasty 1049
CRF Chronic renal failure N 18.9
CRF Chronic Renal Failure OR N 18.9
CRF Chronic Retinal Failure N 189
CRV (EYE) Central Retinal Vein DX
CRV (eye),CRVO Central Retinal vein Occlusion H 348
CRVO Central retinal vein occlusion H 34.8
CRVO Central Retinal Vein Occlusion OP
Cryo PPT.Tx Cryoprecipitate Transfusion 9906
CRYOPPT.TX Cryoprecipitate Transfusion OP
CryoRx ,CryoTx Cryotherapy -
CRYORX,CRYOTX Cryotherapy OP
CS Caesarean Section 7499
CSC Central serous corio retinopathy H 35.7
CSF Cerebro-spinal Fluid OR
CSM Cerebrospinal meningitis หรือ spinal cerebral meningitis G 03.9,A 03.9+,G01*
CSM C-spondylosis with myelopathy M 47.1
CSM Cervicalopondylolic myopathy
CSMR Central Serous Retinopathy -
CSOM Chronic suppurative otitis media H 66.3
CSR Central serous retinopathy H 35.7
CSR Central Serous Retinopathy DX H 35.7
CSR Central Serous Retinopathy H 357
CSTN Cystic Single Thyroid Nodule E 041
CT Computer Tomography OP
CT Computer Tomography 8838
CT. Computerized termography *88.38
CTS Carpal tunnel syndrome G 56.0
CTS Carpal Tunnel Syndrome DX G 56.0
CTS Carpal Tunnel Syndrome G 560
CTVF Computeruzed timography visaul file 8882
Currettage *6902
CVA Cerebrovascular accident I 64
CVA Cerebro Bascular Accident DX I 64
CVA Cerebrovascular Accident I 64
CVA-MCA Middle Cerebral Artery Accident DX
CVA-MCA Middle Cerebral Artery Accident I 679
CVD Cerebrovascular disease I 67.9
CVD Cardio Vascular Disease DX I 51.6
CVD Cardiovascular Disease I 516
CVI Cerebrovascular insufficiency I 67.8
CVP Central venous pressure 187.8
CVS Cardiovascular System DX
CVS Cardiovascular System I 516
CVT Cerebral vertebra trantsient I 82.9
CWL Cul-Wel-Luc -
CX Cervix OR
CXR Chest X-ray OP
CXR Chest X-ray 8744
CycloCryo Tx Cyclo-Cryotherapy 1272
CYCLOCRYOTX Cyclocryotherapy OP
D&C Dilatation and Curettage (Uterus) OP 69.09
D&C Dilatation+curettage uterine *69.09
D&C Dilatation and Curetage (Uterus) 6905
D/L Direct Laryngoscopy OP
D/L Direct Laryngoscopy 3142
D/L MICRO Direct Laryngoscopy with Microsurgery OP
D/L Micro Direct Laryngoscopy with Microsurgical 903
DAS Diacetoxyscirpenol OP 4.02
DASP Disseminated Actinic Superficial Porakeatosis L 110
DCL Decompressive laminectory *03.09
DCM Dilated cardiomyopathy I 42.0
DCP Dynamic Compression Plate DR
DCP Dynamic Compression plate -
DCR Dacryocystitis (chronic H 04.4) H 04.3
DCR Dacryo-cystorhinostomy OP
DCR Dacryo-Cysto-Rhinostomy O 981
DCX Dacryo-cystorhinostom OP
Dcx Dacryo-Cystectomy -
DDX Differential Diagnosis OP
DDX Differential Diagnosis -
DFIU Dead fetus inteauterine (rate),ให้ดูอายุครรภ์ด้วย O 36.4,O021
DFIU,DFU Dead Fetus in Utero DX O 36.4
DFIU,DFU Dead Fetus in Utero O 364
DH Dermatitis herpetiformis L 13.0
DHF Dendue hemorrage fever A 91
DHF Dengue Hemorrhagic Fever DX A 91
DHF Dengue Hemorrhagic Fever A 91
DHS Dynamic hip serew *7935
DHS Dynamic Hip Screw DX
DHS Dynamic Hip Screw -
DI Diabetic insipidus E 23.2
DI Diabetes Insipidus OP E 23.2
DI Diabetes Insipidus E 232
DIC Disseminated intravascular coagulation D 65
DIC Disseminated Intravascular Coagulation DX D 65
DIC Disseminated Intravascular Coagulation D 65
DIC (fetus) Disseminated intravascular coagulatin(fetus) P 60
Digitalis(หัวใจ) T 460,Y 520
DIH Direct Inguinal Hernia DX K 40.9
DIH Direct Inquinal Hernia K 409
Dilentn Phenytoin
DIP Digitorum Interphalangeal Joint DX
DISH Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis M 481
DJ Stent Double J Stent 9762
DJ Stent Remove Double J Stent Remove 598
DJD Degenerration joint disease (multiple) M 15.9
DJD Degeneration Joint Disease M 241
DKA Diabetic ketoacidosis E 14.1
DKA Diabetic Ketoacidosis OR
DKA Diabetic Ketoacidosis E 141
DLE Discoid iupus erythematosus L 93.0
DLE Discoid Lupus Erythematosus DX L 93.0
DLE Discoid Lupus Erythematosus L 930
DLS (ZIELKE) Dorso Lateral Spondylodesis (Zielke) DX
DLS (Zielke) Dorso Lateral Spondylodesis (Zielke) -
DM Diabetic mellitus E 14.9
DM Diabetes Mellitus OP E 14
DM Diabetic Mellitus E 149
DMPA Depot Medroxy Progesterone Acetate DR
DMS Disseminated meloidosis A 24.4
DN Diabeitc Nephopathy DX E 11.2
DNS Deviation nasal septum J 34.2
DNS Deflected (deviated) Nasal Septum DX J 34.2
DNS Deflected (Deviated) Nasal Septum J 342
DOA Dead on Arrival DX
DOA Dead on Arrival ,Dead on Admit -
DOE Dyuspnea on Exertion DX
DOE Dyspnea on Exertion -
DOE ใน Pul TB อาการของคนไข้ TB
DOT Dead on Table DX
DOT Dead on Table -
DP Distal plalang -
DP Distal Phalanx OR
DP FLAP Deltopectoral Flap (Ear) OP
DP Flap Deltopectoral Flap (Ear) -
DPL Diagnotic peritoneal Lavage 5499
DPT. Diptheria A 36.9
DR Diabetic retinopathy H 14.3+,H 36.0*
DR Diabetic retinopathy E 14.4
DR Diabetic Retinopathy DX E 11.3,H 36.0
DR Diabetic Retinopathy H 360
DR.DS. Disease of respirotory system -
Dramanine effect Dimenhydrinote T 450,Y 430
DROV Double right outlet vintricle Q 201
DRUJ dislocation Distal radioulnar joint S 630
DSA Digital Substraction Angiogram OP
DSA Digital Substraction Angiogram -
DSR Dysthrophy sympathic reflex M 89.0
DSS Dengue shock syndrome A 91
DSS Dengue Shock Syndrome DX
DSS Dengue Shock Syndrome -
DT Delirium Tremens DX F 10.4
DT Delirium Tremens F 104
DTA Deep Transverse Arrest of Head DX O 64.0
DTA Deep Transverse Arrest of Head -
DU Duodenal ulcer K 26.9
DU Duodenal Ulcer (Bleeding K 26.4) DX K 26.9
DU Duodenal Ulcer K 269
DUB Dysfunctional uterine bleeding N 93.8
DUB Dysfunction Uterine Bleeding DX N 93.8
DUB Dysfunction Uterine Bleeding N 938
DUP Duodenal ulcer perforation K 26.5
DVT Deep vein thrombosis I 80.2
DVT Deep Vein Thrombosis DX I 80.2
DVT Deep Vein Thrombosis I 802
EAC External auditory canal -
EAC External Auditory Canal OR
EAM External Auditory Meatus DX
EAM External Auditory Meatus -
Early with retention D.F.I.U. Early with retention dead fetus intrauterine O 02.1
EBL Estimated Blood Loss DX
EBL Estimated Blood Loss R 58
EBV Estimated Blood Volume DX
EC Electric cu -
ECCE Extracapsular Cataract Extraction OP 13.59
ECCE Extracapsular cataract extraction *13.59
ECCE Extracapsular Cataract Extraction 1359
ECCE WITH IOL Extracapsular cataract extraction *13.71,*13.59
ECCE WITH PI Extracapsular cataract extraction *13.59
ECD Endocardial cushion defect Q 21.2
ECG Electroculogram -
ECLE Extracapsular Lens Extraction OP 13.19
ECLE Extracapsular Lens Extraction -
ECT Electro Convulsive Therapy 9427
ED Erectile Disorder (Male) F 522
EDC Extensor digitalis comminuated -
EDC Extensot Digitorum Communis (Muscle) OR
EDH Epidural hemorrhage (traumatic) S 06.4
EDM Extensor Digiti Minimi (Muscle) OR
EEA End to End Anastomosis OP
EEA End to End Anastomosis -
EEC External Ear Canal OR
EED Erythema Elevatum Diutinum DX
EED Erythema Elevatum Diutinum L 951
EF External fixtation -
EG Esophagogastric OR
EGD -
EHL Extenoor hollusis longus S 961
EHL Extensor Hallucis Longus (Muscle) OR
EIC Multiple Epidermal Inclusion Cyst (Multiple) -
EKC Epidermic keratoconjunctivitis B 30.0+,H 19.2*
EKC Epidermo Kerato Conjunctivitis DX
EKC Epidermo-Kerato Conjunctivitis B300,H192
EKG Electrocardiography *89.52
EM Erythema multifonne L 51.9
EMF Endomyocardial fibrosis I 42.3
EMF Endomyocardial Fibrosis DX I 42.3
EMF Endomyocardial Fibrosis I 423
EMG Electromyography OP
EMG Electromyography -
EN Erythema Nodosum L 52
En Bloc Resection Alveolar Process and Palate (En Bloc) resection 2732
ENL Erythema nodusum leprosy A 30.5
ENL Erythema Nodular Leprosy A 305
EOG Electroculogram OP
EP Esophoria DX H 50.5
EPL Extensor Pollices Longus (Muscle) OR
EPS Extrapyramidal cushion defect G 25.9
EPV Estimated Blood Volume -
ERCP Endoscopic retrogade cholangiopancretography OP 5110
ERCP Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (Annulation of Pancreatic Duct)
ERD Exudative Retinal Detachment DX
ERD Exudative Retinal Detachment H 332
ERG Electro Retinography OP
ERG Electro – Retinography -
ERM Eye Rapid Movement -
ESRD End-stage renal disease N 18.0
ESRD End Stage Renal Disease DX N 18.0
ESRD End Stage Renal Disease N 180
ESS Endoscopic Sinus Surgery OP
ESS Endoscopic Sinus Surgery -
EST ElectroShock Therapy 9427
EST ElectroShock Therapy (Subconvulsive) 9426
ESWL Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy 9851 , 9852
ET Ectropion (congenital Q 10.1) H 02.1
ET Essential Throbosis , Thrombocytosis D 752
ET (ENT) Eustachian Tybe OR
ET (EYE) Esotropia DX H 50.0
ET (EYE) Esotropia H 500
ET TUBE Endotrachal Tube IN 96.04
Et.dysfuntion Eustachian dyafunction H 69.3
ETA Elongtion of Tendon of Achilles OP
ETA Elongation of Tendon of Achilles -
ETP Extensor Tendon Phalanx OR
ETP Examination Under Anesthesis -
ETT Electrotonic Therapy 9427
EUA Examination under Anesthesia OP
EUG Examination under General Anesthesia OP
EUG Examination Under Generation Anesthesia -
EUI Endoscopic urethral incision *58.0
Euthyroid Nontonic goitre E 049
Euthyroid (Sick) Euthyroid Syndrome E 078
EV Esophagus Varix I 859
EWSL Extracorporeal shockwave lithotripsy 9851
F/C Funtional Curet OR 69.59
F/E Forcepsextraction OP
F/E Forceps Extraction -
F/S Frozen Section OP
F/S Frozen Section -
FACH Forceps Application TP Aftercoming Head OP
FACH Forcep Application to Aftercoming Head -
Failure to thrive ถ้าไม่ใช่จาก HTV R 628
FB Foreign body -
FB Foreign Body DX
FB Foreign Body -
FBA Fibroadenoma DX
FC Febrile convulsion R 56.0
FCD Fibrocystic Disease DX E 84.9
FCD Fibrocystic Disease E 849
FCU Flexors Carpi Ulnaris (Muscle) OR
FDP Flexors Delayed Profundus (Muscle) OR 83.29
FDS Flexors Digiitorum Sublimis (Muscle) OR 82.42
FE Forceps extraction -
FEM Frontoethmoidal Meningocele DX
FEM Frontoethmoidal Meningocele Q 059
FEME Frontoethmoidal Meningoencephalocele DX
FEME Frontoethmoidal Meningoencepphalocele Q 019
FESS Frontal sinuscatomy 2242
FESS Functional endoscopic sinus surgery -
FESS Fenestration of Senicirculars Canals with Graft Skin 2061
FFA Fund Fluorescein Angiography OP
FFA Fundus Fluorescein Angiography -
FFP Frest forger plasma 9907
FFP Fresh Frozen Plasma DX
FFP Fresh Frozen plasma -
FGX,FGXC Fluid Gas Exchange OP
FGX,FGXC Fluid Gas Exchange -
FIA Fistula in Ano DX
FIA Fistula in Anus K 603
FIV Feline Immunodeficiency Virus DX
FIV Feline Immunodeficiency Virus -
Flu Influenza J 11
FM Fetal Movement (Decreased) DX
FM Fetal Movement (Decreased) -
FML Fetal movement loss O 36.8
FNA Fine niddle aspiration -
FNA Fine Needle Aspiration OP
FNA Fine Needle Aspiration -
FNB Fine Needle Aspiration Biopsy OP
FNB Fine Needle Aspiration Biopsy -
FND Funtional Neck Dissection OP
FND Functional Neck dissection -
FOB Fiberroptic Bronchoscope OP
FOB Fiberoptic Bronchoscope -
FOL Fiber optic laryugoscope -
FOL Fiberoptic Laryngoscope OP
FOL Fiberoptic Laryngoscope -
FPD Fetopelvic Disproportion DX
FPD Fetopelvic Disproportion O 335
FPL Flexor Phalanx Lengthening OP
FPL Flexor Pollicis Longus (Muscle) OR
FPL Flexor Phalang Lengthening -
FSGC Focal Segment Glomerulosclerosis Progression to
FSS Frontal Sinusectomy 2242
FTS Fetal Tranfusion Syndrome DX
FTS Fetal Transfusion Syndrome (Mather) O 430
FTSG Full Thickness Skin Graft OP
FTT Failure to thrive R 62.8
FTX Full Thickness Procedure (Filtery Operation) OP
FTX Full Thickness Procedure (Filtery Operation) -
FULL Full Thickness Skin Graft -
FUO Fever unknown origin R 50.9
FUO Fever of Unknown Origin DX R 50.9
FUO+A8 Fever of Unknown origin R 509
FX Fracture DX
FX,# Fracture -
FX. Fracture -
G1P0 Gravity one and parality zero -
G6PD Deficiency glucose-6-phosphate dehydrogenase D 55.0
GA Genekal Anesthesia OP
GA Gout Arthritis M 100
GA General Anesthesis -
GA (OBS) Gestation Age DX
GA (OBS) Gestation Age -
GAD Generlized anxiety disorder F 41.1
Galearji’s Fx distal Raduis and dislocation of Distal
GB Gall Bladder OR
GBS Guillain barre syndrome G 61.0
GC Gonorrhea DX A 54.9
GC Gonorrhea A 549
GC(unspecified) Gonococcus A 54.9
GCI Giant Cell Tumor DX
GCT Giant Cell Tmor -
GDM Gestational Diabetis Mellitus O 24.9
GDM Gestation Diabetes Mellitus DX O 24.4
GDM Gestational Diabetes Mellitus O 249
GER Gastroesophageal Reflux DX K 21.9
GER Gastro-esophageal Reflex K 219
GERD Gastroesophageal relflex disease with oesophagitis K 21.0
GERD Gastroesophageal relflex disease w/o oesophagitis K 21.9
GERD Gastro-esophageal reflun disease K 219
GI Gastro Intestinal (Tract) OR
GI. Bleed Gastrointestinal bleeding K 92.2
GI. Hemorrhage Gastrointestinal hemarrhage K 92.2
GID Gender identity disorder F 64.2
GID Gastrointestinal disease K 92.9
GIFT Gamete Inter Follopain Tube Transfer OP
GIFT Gamate Inter Follopial Tube Transfer -
GIH Gastro-tntestinal Hemorrhage DX K 92.2
GIH Gastro-intestinal Hemorrhage K 922
GISM Gastrointestinal Single Meal -
GMG Generlized Myasthenia Gravis DX
GMG Generlized Myasthenia Gravis G 700
GMT Geometric Mean Titers DX
GMT Geometric Mean Tites -
GN Glomerulonephritis N 05.9
GN Glomerulonepheritis DX N 05
GN Glomerulonephritis N 05
GO Gnathostomiasis B 83.1
GPC Giant papillary conjunctivitis H 10.9
GPC Goniophotocoagulation OP
GPC Goniophotocoagulation -
GPI General Paresis of Insane DX A 52.1
GPI General Paresis of Insane A 521
GS Gall stone K 80.2
GS Gall Stone DX
GS Gallstone K 802
GSW Gun shot wound -
GSW Gun Shot Wound DX
GSW Gun Shot Wound -
GTD Gestational trophoblastic disease O 01.9
GTN Gestational trophoblastic neoplasia O 01.9
GTT ABNORMAL Abnormal Glucose Tolerance Test DX
GTT Abnormal Abnormal Glucose Tolerance Test -
GU Genito-Urinary-Tract -
GU Gastric ulcer (ไม่ระบุ acute,chronic,hemorrhage) K 25.9
GU Gastric Ulcer DX
GU Gastric Ulcer -
GU INFECTION Genito-Urinary Tract Infection DX
GU Infection Genito-Urinary Tract Infection -
GVH Graft-Versus-Host Disease T 860
H/T Homologous Blood Transefusion DX
H/T Hemologous Blood Transfusion -
HAS Hemolytic uremic syndrome D 593
Hb E Hemoglobin E. D 58.2
Hb H Hemoglobin H D 56.0
Hb. H diseases
HBV Hepatitis B Virus DX B 18.1
HBV Hepatitis B Virus -
HCC Hepatocellular Carcinoma DX
HCC Hepatocellular Carcinoma C 220
HCL Hairy Cell Leukemia C 914
HCM Hypertrophic Cardiomyopathy I 422
HCVD Hypertensive Cardio Vascular Disease DX
HCVD Hypertensive Cardio Vascular Disease -
HD Heart disease I 51.9
HDP Hypertensive Disorder in Pregnancy DX
HDP Hypertensive Disorder in pregnancy -
HF Heart failure I 50.9
HFMD Hand foot and mouth disease B 084
HG High Glycemic DX
HG High Glycemic -
HIS Hypertonic Saline Injection OP
HIS Hypertonic Saline Injection -
HIV Human immunodeficiency virus B 24
HIV Human Immunodeficiency Virus DX
HIV Human Immunodeficiency Virus B 24
HIV with other disease Human immunodeficiency virus B 23.8
HL Histrocytic lymphoma C 83.3
HL Hearing loss -
HLP Hyperlipidemia E 78.5
HMD Hyaline membrane disease P 22.0
HMD Hyaline Membrane Disease DX
HMD Hyaline Membrane Disease -
HMR Hystiocytic Medullary Reticulosis DX
HMR Hystiocytic Medullary Reticulosis -
HND Herniated Disc (Intervetebral Disc) DX
HND Herniated Disc (Intervetebral Disc) -
HNL M 512
HNP Herniated nucleus pulposus M 511
HNP Herniated Nucleus Pulposus DX M 51.2
HNP Hernia Nucleus Pulposus (displace Intervetebral Disk) M 512
HPL Hyperlipidemia DX E 78.5
HR Hemorrhagic Retinopathy DX
HPV Human papilloma virus DX B977
HSH Disease -
HSK Herpes simplex keratitis B 00.5+,
HSP Henoch-Schonlein Purpura D 69.0
HSV Herpes simplex visceral B 00.8
HSV Herpes Simplex Virus DX
HSV Highly Selective Vagotomy OP
HSV Highly Selective Vagotomy -
HT Hypertension I 10
HT Hypertension DX I 10
HTLV.III Human T-lymphotropic Virus Type III DX
HTN Hypertension Nephritis N 12
HTO High Tibial Osteotomy OP
HTO High Tibial Osteotomy -
HUS Hemolytic uremic syndrome D 59.3
HW Hookworm B 76.9
HX History of… DX
HZO Herpes zoster ophthalamic B 02.3+,H 19.1*
I&C Incision and Curettage OP
I&C Incision and Curettage -
I&D Incision&drainage *86.04
I&D , I/D Incision and Drain -
I&D.I/D Incision and Crain OP 86.04
IA Intra Arteriaal Chemotherapy OP
IA Intra-Arterial Chemotherapy -
IAC Interna Auditory Canal OR
IAHS Infection-Associated Hemophagocytic Syndrome D 762
IBS Irritable bowel syndrome K 58.9
IBS Irritable bowel syndrome K 589
IBS Irritable Bowel Syndrome DX K 58.9
IBS Irritable Bowel Syndrome K 589
ICA Incomplete abortion O 06.4
ICA Internal Carotid Artery OR
ICBG Illiac creast bone graft -
ICCE Intracapsular Cataract Extraction OP 13.19
ICCE Intracapsular Cataract Extraction 1359
ICCL Incomplete cleft lip Q 36.9
ICCP Incomplete cleft palate Q 35.9
ICD Incision chest drainage *34.01
ICD Intercostal Drainage OP 34.09,34.04
ICD Insertion of Intercostal Catheter for Drianage 3404
ICH Intracranial (nontraumatic) hemorrhage I 62.9
ICH Intracearebral Hemorrhage DX I 61.9
ICH Intercerebral Hemorrhage -
ICL Incomplete Cleft Lip Q 379
ICLE Incomplete Cleft Lip DX
ICLE Intracapsular Lens Extraction -
ICP Intracranial pressure G 93.2
ICP Increase intracranial pressure G 932
ICP Intracapsular Lens Extraction OP 13.19
ICP Incomplete Cleft Palate DX
ICP Incomplete Cleft Palate Q 359
ICP Increased Intracranial Pressure -
ID Increased Intracranial Pressure DX G 93.2
ID abscess Incision drainage abscess *86.04
IDA Iron deficiency anemia D 50.9
IDDM Insulin dependent diabetes mellitus E 10.9
IDDM Insulin Dependent Diabetes Mellitus OR E 10
IDDM Insulin Dependent Diabetes Mellitus E 109
IDL Indirect Laryngoscopy DX
IDL Infat of Diabetic Mother OP
IDL Indirect Laryngoscope -
IDM Infant of Diabetes Mother -
IE Infectious Endocarditis I 33.0
IFG Impaired Fasting Glucose R 730
IH Infection hepatitis B 15.9
IH Infectious Hepatitis DX B 15.9
IH Infectious Hepatitis B 159
IHD Ischemic heart disease I 25.9
IHD Ischemic Heart Disease DX I 25.9
IHD Ischemic Heart Disease I 259
IHSS Idiopathic hypertrophic subaortic stenosis I 42.1
IHSS Idiopathic Hypertrophic Subaortic Stenosis I 421
IICP Increase intracranial pressure G 93.2
IIH Indirect inquinal hernia K 40.9
IIH Indirect Inguinal Hernia DX K 40.9,50.02
IIH Indirect Inguinal Hernia K 409
IJV Internal Jugular Vien OR
IK Interstitial keratitis H 16.3
IM Infectious Mononeucleosis (NEC) B 27.9
IMA Inferoir Mesenteric Artery OR
IMF Intermaxillary (Mandible) Fixation OP 76.73
IMF Intermaxillary (Mandible) Fixation (Close) 7673
INR Internormalized Ratio -
IO (EYE) Inferior Oblique Muscle OR
IOC Intra operative cholangiogram 8753
IOFB Intraocular Foreign Body DX S 05.5
IOFB Intraocular Foreign Body -
IOL Insertion of intraoccular lens *13.71
IOL Intraocular Len (Implantation) OP 16.61
IOL Intraocular Lens (Implantation) 1371
IOP Intraocular Pressure DX H 40.0
IOP Intraocular Pressure -
IP Iridoplasty OP
IP Iridoplast -
IPPB Intermittent Positive Pressure Breathing OP
IPPB Intermittent Postive Pressure Breathing 9391
IR ล้างรากฟัน -
IR Inferior Rectus OR
IRDS Idiopathic cardiorespiratory distress,
IRDS Idiopathic Respiratory Distress Syndrome DX
IRDS Idiopathic Respiratory Disease Syndrome -
ITP Idiopathic thrombocytopenia purpura D 69.3
ITP Idiopathic thrombocytopenia Purpura DX D 69.3
ITP Idiopathic Thrombocytopenia Purpura D 693
ITR ทำหมันเปียก+แห้ง OP M 63.70,
IUCD Intrauterine contraceptive device Z 97.5
IUCD,IUD Intra-Uterine Contraceptive Device -
IUCD.IUD Intra Utering Contraceptive Device OP
IUGR Intrauterine growth retardation P 05.9, 0365
IUGR Intrauterine Growth Retardation DX
IUGR Intrauterine Growth Retardation O 365
IVC Inferior vena cava -
IVO Inferior vena cava obstruction I 87.1
IVP Intravenous pyelogram *87.73
IVP Intravenous Pyelography OP 55.81
IVP Intraveneous Pyelography -
J.R.A. Juvenile rheumatoid arthritis M 08.0
JOAG Juvenile Open Angle Glaucoma DX 87.73
JOAG Juvenile Open Angle Glaucoma -
JRA Juvenile Riumatoid Arthritis DX
JRA Juvenile Rheumation Arthritis M 069
K (EYE) Keratitis DX
K (EYE) Keratitis H 169
KCS Kerato conjunctivitis sicca M 35.0+,
KCS Keratoconjunctivitis Sicca DX
KCS Keratoconjunctivitits Sicca -
KLP Krypton Red Laser Photocoagulation OP
KLP Klypion Red Laser Photocoagulation -
KM SYNDROME Kimmelstiel-wilson Syndrome DX
KP Keratosis Pilaris -
KUB Kidney ureter bladder -
KW Syndrome Kimmistiel-Wilson Syndrome -
LA Local Anesihsia OP
LA Local Anesthesia -
LAD Left Axis Deviation DX
LAE Left atrial enlargement -
LAE Left Atrial Enlargement DX
LAE Left Atrial Enlargement -
LAFB Left anterior fascicular block I 444
LAHB Left anterior hemiblock I 44.4
LASER Ligt Amplification By Stimulated Emission of Radiation OP
LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation -
LAT Lateral OR
LAV Lymphadenopathy-associated Virus DX
LAV Lymphadenopathy-Associated Virus -
LAVH 6851
LBBB Left bundle branch block I 44.7
LBP Low back pain M 54.5
LBW Low birth weight P 07.1
LC Laparoscopy Cholecystomy 5122
LCA Left Carotid Artery Angiography OP
LCA Left Corotid Artery Angiography -
LCV Leukocyto Clostic Vasculits OR L 95.9
LCV Leukocytoclastic Vasculitis -
LD FLAP Latissimus Dorsi Flap OP
LD Flap Latissimus Dorsi Flap -
LDH Lumbar disc hernia M 51.2
LE Lupus erythematosus -
L-FRP Laser Panretinal Photocoagulation OP
LG Low Glycemic DX
LG Low Glycemic -
LGA Light gestational age P 05.0
LGV Lymphogranuloma venereum A 55
L-H.N.P. Lumbar herniated nucleus pulposus M 51.2
LHT Left Hypertropia DX
LHT Left Hypertropia -
LIO (EYE) Left Inferior Oblique OR
LIP Lupus idiopathic purpura D 69.3
LIP Laser Iridoplasty OP
LIP Laser Iridoplasty 1241
LIT Laser Iridotomy or Iridectomy OP
LIT Laser Iridotomy or Iriectomy 1241
LL Leprosy lepromatous A 30.5
LLC Long Leg Cast OP 79.06
LLC Long Leg Cast 7933
LLD Leg Llength Discrepancy DX Tibia 78.37,Femur 78.35
LLD Leg Length Discrepancy -
LLF Left Little Finger OR
LLL (EYE) Left Lower Lid OR
LLL (LUNG) Left Lower Lobe (Lung) OR
LMF Left Middle Finger DX
LMF Left Middle Finger -
LMG Lethal Midline Granuloma M 312
LN Lymph Node OR
LOP Left occiput position O 32.4
LP Labor false pain O 47.9
LP Lumbar Puncture OP 3.31
LP Lumbar Puncture -
LPI Laser Peripheral Iridectomy or Iridotomy OP
LPI Laser Peripheral Iridectomy or Iridotomy -
L-PRF Laser Panretinal Photocoagulation -
LR (EYE) Lateral Rectus OR
LRD Living Related Related Donor (Renal Transplant) DX
LRD Living Related Donor (Renal Transplant) -
LRTI Lower respiratory tract infection J 22
LS&A Lichen Sclerosis eb Atrophic L 900
LSC Lichen simplex chronicus L 28.0
LSC Lichen Simplex Chronicus DX
LSC Lichen Simplex Chronicus L 280
L-spondylolisthesis Lumbar spondylolisthesis M 43.1
L-spondylosis Lumbar spondylosis M 47.8
LTC Lower Tarsal Conjunctival OR
LTP Laser Trabeculoplasty OP
LTP Laser Trabeculoplasty -
LTP (คนไข้ H.I.V.) Lymphoid Interstitial P B 221
LTR Laparoscopic Tubal Resection OP
LTR Laparoscopic Tubal Resection -
LTS Lower Urinary Tract Stone DX
LTS Lower Urinary Tract Stone -
LUL (EYE) Left Upper Lid OR
LUL (LUNG) Left Upper Lobe (Lung) OR
LUTC Left Upper Tarsal Conjunctival OR
LVA Left Ventricular Artery OR
LVF Left ventricular failure I 50.1
LVH Left ventricular hypertrophy I 51.7
LVH Left Ventricular Hypertrophy DX I 51.7
LVH Left Ventricular Hypertrophy I 517
MARSA Methicillin and Aminoglycosids Resistant Staph Aureus DX
MARSA Methicillin and Aminoglycoside Resistant Staph Aureus
MAS Meconium aspiration syndromes P 24.0
MAS Meconium Aspiration Symdrome DX P 24.0
MAS Meconium Aspiration Syndrome -
MB Mass Breast DX
MB Mass Breast N 63
MBB Mass Both Breast DX
MBB Mass Both Breast N 63
MC Mild conjunctivitis H 10.9
MC Metacarpal (Bone) OR
MC (EYE) Mature Cataract DX
MC (EYE) Mature Cataract H 269
MCA Mycolacterial avum complex -
MCA Middle Cerebral Artery OR
MCL Medial collateral ligament -
MCL Medial Colljateral Ligament OR 83.4
MCLS Mucocutaneous Lymph Node Syndrome M 303
MCN Musculocutaneous OR
MCP Metearpophalangeal -
MCP Metacarpal Phalanx OR
MCTD Mixed connective tissue disease M 35.1
MCTD Mixed Connective Tissue Disease DX M 35.9
MCTD Mixed Connective Tissue Disease M 368
MCTS Medial carpal tunnel syndrome G 56.0
MDR Multiple drug resistant -
MDS Medulary dysplastic syndrome D 759
MDS Myelodysplastic Syndrome DX D 46.9
MDS Myelodysplastic Syndrome D 469
ME Middle Ear OR
MEF Medial OR
MEF Middle Ear Fistula DX
MEF Middle Ear Fistula -
MEH Malignant Fibrous Histiocytoma DX
MEN Multiple Enocrine Neoplasia DX
MEN Multiple Endocrine Neoplasia -
MFH Malignant Fibrous Histiocytoma -
MG Myasthenia gravis G 70.0
MG Myasthenia Gravis DX G 70.0
MG Myasthenia Gravis G 700
MH Malignant Hyperthermia DX
MH Malignant Hypertherma -
MI Myocardial infarction (acute) I 21.9
MI Mitral Insufficiency DX I 34.0
MI Myocardial Infarction DX I 21.9
MI Mitral Insufficiency I 340
MI Myocarial Infarction -
ML Malignant lymphoma (NOS) C 85.9
MLB Mass Left Breast DX
MLB Mass Left Breast N 63
MM Multiple myeloma (=Kahler’s disease) C 90.0
MM Multiple Myeloma DX
MM Multiple Myeloma C 900
MND Modified Neck Dissection OP
MND Medial Nerve Disorder G 561
MND Modified Neck Dissection -
MNG Multi nodular goiter E 04.2
MNG Multinodular Goiter E 042
MODS Multiple Organ Dysfunction Syndrome -
MPA Main Pulmonary Arterry OR
MPS Myofacial pain Syndrome M609,M791
MR Mitral regurgitation I 05.1
MR Mitral Regurgitaion DX I 34.0
MR Menstrual Regulation OP
MR Muscle Rectus OR
MR Mittral Regurition I 340
MR Menstrual Regulation -
MRB Mass Right Breast DX
MRB Mass Right Breast N 63
MRD Modified Robbins Device IN
MRM Modified Radical Mastectomy OP 85.43
MRM Modified Radial Mastectomy -
MRSA Methicillin Resistant Staph Aureus DX B 956
MRSA Methicllin Resistant Staph Aureus -
MS Mitral stenosis I 05.0
MS Multiple Sclerosis DX
MS Mitral Stenosis DX
MS Multiple Sclerosis
MS Mitral Stenosis
MS+MR Mital stenosis C regurgitation I 05.2
MSC Mature Senile Cataract DX I 05.0
MSC Mature Senile Cataract
MSUD Maple Syrup Urine Disease DX
MSUD Maple Syrup Urine Disease -
MTD Mandibular temporal disorder M 25.9
MTD Metastatic Trophoblastic Disease DX
MTD Metastatic Trophoblastic Disease -
MTP Metatarsal Phalanx OR
MVP Mitral Valve Prolapse
MVR Mitral Valve Replacement OP
MVR Mitral Valve Replacement -
NAD Non abnormority defect R 78.9
NAM Nocturnal Apnea Monitoring OP
NAM Nocturnal Apnea Monitoring -
NCA Neurocirculatory asthenia F 45.3
NCA Neurocirculatory Asthenia F 453
NCD Neurocirculatory disorder F 45.3
NEC Necrotizing Enterocolitis DX
newborn syndrome P 22.0
NFL Nerve Fiber Layer OR
NGU Non Gonococcal Urethritis N 34.1
NH Nocturnal Hypoxia DX
NH Nocturnal Hypoxia
NHL Non-hodgkin’s Lymphoma DX C 85.9
NIDDM Non insulin dependence diabetes mellitus E 11.9
NL Nasolacrimal OR
NL Normal Labor -
NLD Nasolacrimal Duct OR
NLDO Naso-Lacrimal Duct Obstruction H 045
NLF Nasolabial Fold OR
NP Narrow Plate -
NPC Nasopharynx Carcinoma DX
NPH Normal Pressure Hydrocephalus DX
NPO Noctunal Pulse Oximetry OP
NPO Nothing by Mouth DX
NPO Nocturnal Pulse Oximetry -
NS Nephritic syndrome DX N 05.9
NS (ตา) Nuclear senile sclerosis H 25.1
NSD Non specific dermatitis L 30.9
NST Nonstress test 7535
NTG Normal tension glaucoma H 40.9
NTM TB Non tuberculin mycobacterial -
NUD Non ulcer dyspepsia K 30
NVD Neovascularization of the Disc (Retina) -
NVE Neovascularization Elsewhere DX
NVE Neovascularization Elsewhere -
NVG Neovascular senile sclerosis H 40.9
NVG Neovascularization Glaucoma DX
NVG Neovascularization Glaucoma H 164
NVVD Neovascularization of The Disc (Retina) DX
O Oophorectomy OP 65.3
O Oolporectomy -
O&D Open and Drain OP
O&D Open and Drain -
OA Osteoarthritis M 19.9
OA Occiput Anterior OR
OA Osteoarthrosis,Osteoarthritis DX M 19.9
OA Osteoarthrosis , Osteoarthrisis M 199
OA (knee)(primary) Osteoarthritis knee (คนไทยใช้ M 170) M 17.9(M170)
OA of Knee Osteoarthrosis ,Osteoarthrisis of Knee M 179
OAC Oro-Antral Communication (เกิดโพรงหลังถอนฟัน) T818,Y836
OBS Organic brain syndrome F 06.9
OC ในคนไข้ HIV ใช้ Oral candidiasis B204
OCT การตรวจสภาพเด็กหลังจากให้ ออกซีโตซิน -
OD (Durg) Overdose DX
OD Oculus Dexter (Right Eye) OR
OD Overdose (drug) -
ODM Oculodermal Melanocytosis DX
ODM Oculodermal Melanocytosis -
OE Otitis Externa DX
OE Otitis Externa H 609
OI Opportunistic infectin(การติดเชื้อฉวยโอกาส) -
old M.I. Old myocardial infarction I 25.2
OLT Orthotopic Liver Transplant OP
OLT Orthotopic Liver Transplant -
OM Otitis media H 66.9
OM Otitis Media DX
OM Otitis Media -
OME
ONF Oronasal Fistula DX
ONF Oronasal Fistula -
OPLL Ossified Positerior Longitudinal Ligament DX
OPLL Ossified Posterior Longitudinal Ligament -
OPP
OPP
OPP Occipitoposterior persistent DX O 64.0
OPP Occipitoposterior Persistant -
ORIF Open reduction and internal fixation 79.1
ORIF Open Reduction with Internal Fixation OP 79.3
ORIF Open Reduction with Internal Fixation -
ORN Osteo-Radionecrosis of Mandible K 102
OS Oculus Sinister (Lee Eye) OR
OSAS Obstruction Sinus Accessory Syndrome J 348
OVT Ovarian tumer D 39.1
P Alba Pityriasis Alba L 305
PA Pityriasis alba L 30.5
PA BANDING Pulmonary Artery Bandig OP
PA Banding Pulmonary Artery Banding -
PAC Premature atrium contraction I 49.1
PAC Premature Atrial Contractions DX I 49.1
PAC Premature Atrial Contraction I 491
PACG Primary angle closure glaucoma H 40.2
PAT Paroxysmal atrial tachycardia I 47.1
PAT Paroxysmal Atrial Tachycardia DX
PAT Paroxysmal Atrail Tachycardia -
PBD Prolong Bladder Distension -
PBO prolong Bladder Distension DX
PC Posterior Chamber OR
PCL Posterior Cruciate Ligament OR 81.45
PCM Protein caloric malnutrition E 46
PCM Protein Calorie Malnutriton DX E 46
PCM Protein Calorie Malnutrition -
PCN Percutaneous Nephrostomy *5503
PCN Percutaneous Nephrostomy OP
PCN Percutaneous Nephrostomy -
PCNL Percutaneous Nephrolithotomy OP
PCNL Percutaneous Nephrolithotomy -
PCO Posterior capsular opaque H 26.9
PCO Posterior Capsular Opacity H 179
PCOA Posterior Communicate Artery Hemorrhage I 603
PCOD Polycystic ovarian disease E 28.2
PCP Pneumocystic carinii pneumonia B 20.6
PCR Polymerase Chain Reaction DX
PCR Polymerase Chain Reaction -
PD Peritoneal dialysis 5498
PDA Patent ductus arteriosus Q 25.0
PDA Patent Ductus Arteriosus DX Q 25.0
PDA Patent Dustus Arteriosus Q 250
PDR Proliferative diabetic retinopathy H 36.0
PDR Proliferative Diabtic Retinapathy DX
PDR Proliferative Diabetes Retinopathy H 360
PDR Photocoagulation Destruction Retinal 1425
PDR Laser Photocoagulation Destruction Retinal Laser 1424
PE
PE Polyethelene IN
PE Physical Exam OP
PE Physical Examination -
PE TUBE Pressure Equalizing Tube IN
PEC Persistent Fetal Circulation DX
PEK Punctate epidermic keratitis H 16.9
PEK. Parenchymatous Keratitis H 16.3
PEM Protein energy malnutrition E 46
PEM Protein Energy Malnutrition DX
PEM Protein Energy Malnutrition E 46
PERCUT Percutaneous OR
Permanent Colostomy
PET Pre-eclamptic toxaemia of pregnancy O 14.9
PET Pre-eclampsia Toxemia of Pregnancy DX
PET Pre-Eclampsia Toxemia of Pregnancy -
PFC Persistant Fetal Circution -
PFO Patent Foramen Ovele DX
PFO Patent Foramen Ovale -
PFT Pulmonary Function Test 9215
PGA Polyglandular Autoimmune -
PGL Persistent Generalized Lymphadenopathy DX
PGL Persistant Generalized Lymphadenopathy -
PGS Penicilling Sodium DR
PGV Proximal Gastic Vagotomy OP
PGV Proximal Gastric Vagotomy -
Phenobarbital
PHG Perforate Hemorrhage Gastric K 259
PHT Portal hypertension K 76.6
PHT Pulmonary Hypertension DX
PHT Pulmonary Hypertension -
PI Peripheral Iridotomy or Iridectomy OP 12.14
PI Peripheral Iridotomy or Iridectomy -
PI ,PPI Propylaris peripheral iridectomy 1214
PID Pelvic inflammation disease N 73.9
PID Pelvic Inflammatory Disease DX N 73.9(Female)
PID Pelvic Inflammation Disease N 739
PID (Ortho) Prolapsed Interventebral Disc -
PID (ORTHO.) Prolappsed Intervertebral Disc DX
PIH Prolapse internal hemorrhoid I 84.1
PIH Pregnancy Induced Hypertension DX 16
PIH Pregnancy Induced Hypertension -
PIN Posterior Interosseous Nerve OR
PIP Proximal Inter Phalangeal OR
PKP Penetrating Keratoplasty OP
PKP Penetrating Keratoplasty -
PL (ORTHOPEDICS) Palmaris Longug (Muscle) OR
PL FUSION Posterior Lateral (Spinal) Fusion OP
PL Fusion Posterior Lateral (Spinal) Fusion -
Plasil ชื่อยา Metoclopramide
PLC Pityriasis lichenoides chronic L 41.1
PLC Pityriasis Lichenoides Chronica L 411
PLD Prematube Labour Pain DX O 60
PLDI Prolapsed Inter Vertebral Disc DX
PLF Posterior Lumbar Fusion -
PLID Prolapsed Interventebral Disc -
PLP Premature Labour Pain -
PM RELEASE Posterior Media Release OP
PM Release Posterior Medial Release -
PMF Pan-macular Photocoagulation OP
PML Pan-macular Laser OP
PML Pan-Macular Laser -
PMLE Polymorphous Light (sun) Eruption L 564
PMP Pan-Macular Photocoagulation -
PMR Posterior Medial Release OP
PMR Physical Medicine and Rehabilitation OP
PMR Physical Medicine and Rehabilitation -
PMS Premature Menopause Syndrome E 283
PMV Prolapse mitral valve syndrome I 34.1
PND Paroxysmal Nocturnal Dyspnea DX
PND Paroxysmal Nocturnal Dyspnea R 060
PNH Paroxymal nucturmal haemogolbinuria D 595
PNH Paroxysmal noctural haemohlobinevia D 595
PNH Paroxysmal Nocturnal Hemoglobonuria DX
PNH Paroxymal Noctunal Hemoglobinuria D 595
PNH Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria -
PNS Pansinusitis J 32.4
PO Post Operative (Status) DX
PO,S/P Post Operation (status) -
POAG Primary open angle glaucoma H 401
POAG Primary Open Angle Glaucoma DX H 40.1
POAG Primary Open Angle Glaucoma H 401
PostoperationTAH,BSC Chemo Hormone Postoperation TAH $ BSO Z 907
PPE Perpuric puritic eruption B 20.8
PPH Postpartum Hemorrhage DX O 72.1
PPH Postpartum Hemorrhage -
PPHN Peristent pulmonary Hypertension of Neworn DX
PPHN Persistant Pulmonary Hypertension of Newborn -
PPI Post partum infection O 85
PPI Prophylactic Peripheral Iridectomy OP
PPI Prophylactic Peripheral Iridectomy -
PPL Pars Plana Lensectomy OP
PPL Pars Planna Lensectomy -
PPN Perifheral Parenteral Nutrition 9915
PPS Plaster of Paris Splint OP
PPS Plaster of Paris Splint -
PPV Pheripheral vertigo H 81.3
PPV Pars Plana Vitrectomy OP
PPV Pars Planna Vitrectomy -
PR Pityriasis rosea L 42
PR Perrectum Examination OP
PR Perrectum Examination -
PR (SKIN) Pityriasis Rosea DX
PR (Skin) Pityriasis Rosea -
PRC Packd Red Cell (Whole Blood Transfusion) OP 99.04
PRC Packed Red Cell (Whole Blood Transfusion) -
PRC (EYE) Panretinal Cryopexy OP
PRC (Eye) Panretinal Cryopexy -
PROM Premature rupture of membrane O 42.9
PROM Premature Rupture of Membrane DX O 429
PROM Premature Rupture of Menbrane -
PRP Pityriasis rubra pilaris L 44.0
PRP Panretinal Photocoagulation OP
PRP Panretinal Photocoagulation -
PS Pulmonary stenosis Q 25.6
PS Pulmonary Vulvular Stenosis DX
PS Pulmonary Vulvular Stenosis I 370
PSA Polyglandular Autoimmune DX
PSA Prostatic Specific Ag -
PSC Posterior subcapsular cataract H 250
PSC Posterior Subcapsular Cataract DX
PSC Posterior Subcapsular Cataract -
PSD Psychosomatic disorder F 459
PSS Progressive systemic sclerosis M 34.0
PSS Progressive Systemic Sclerosis DX M 34.0
PSS Progressive Systemic Sclerosis M 340
PSVT Paroxysmal supraventricular tachycardia I 47.1
PT Physical therapy 93.39
PTB Pulmonary Tuberculosis DX
PTB Pulmonary Tuberculosis A 162
PTBD Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage OP
PTBD Percutaneous Transhepatic Billary Drainage -
PTC Percutaneous Transhepatic Cholangiogram OP
PTC Percutaneous Transhepatic Cholaniogram -
PTCA Angioplasty
PTCD Percutaneous Transhepatic Cholangiogram
PTCD Percutaneous Transhepatic Cholangiogram and Drainage
PTMC
PU Peptic ulcer K 27.9
PU Peptic Ulcer DX
PU Polyurethane IN
PU Peptic Ulcer K 279
PUD Peptic Ulcer Disease K 279
PUO Pyrexia of unknown origin R 50.9
PUP Peptic Ulcer with Perforate -
PUPPP Pruritic Urticarial Papules and Plazae of
PUPPP Prueitic Urticarial Papules and Plazae of Pregnancy -
PUV Posterior Urethra Valve DX
PUV Posterior Urethra Valve -
PV Per Vagina (Examination) OP
PV Per Vaginal (Examination) -
PVC
PVC Premature ventricular contaction I 493
PVC Prematube Ventricular Contraction DX I 49.3
PVC Premature Ventricular Contraction I 493
PVD Posterior vitreous detachement H 43.9
PVR Proliferative vitero retinopathy H 35.2
PVR Proliferative Vitreoretinopathy DX
PVR Proliferative Vitreo-Retinopathy -
PVT Paroxysmal Ventricular Tachyca DX
PVT Paroxysmal Ventricular Tachycardia -
PZA
R/O Rule Out DX
R/O Rule Out -
RA Rheumatoid arthritis M 06.9
RA Rhematoid Arthritis DX
RA Rotation Advancement (Flap,Graft) OP
RA Rheumatoid Arthritis M 069
RA Rotation Advancement (Flap,Graft) -
RAD Reaction Airway Disease J 989
RBA Fibroadenoma -
RBBB Right bundle branch block I 45.1
RBBB Right Bunble Branch Block DX I 48.4
RBBB Right Bundle Branch Block I 451
RC Renal calculi N 20.0
RC Renal Calculus DX N 20.0
RC Renal Calculus N 200
RCCA Right Common Carotid Artery OR
RD Retinal detachment H 33.2
RD Retinal Detachment DX H 33.2
RD Radivac Drain IN
RD Retinal Detachment H 332
RDS -
RET Right esotropia H 50.0
RFFF Radial Forearm Free Flap OP
RFFF Radial Forearm Free Flap -
RHD Rheumatic heart disease I 09.9
RHD Rheumatic Heart Disease -
RHD Rheumatic Heart Disease DX I 09.9
RHT Right Hypertropia DX
RHT Right Hypertropia -
RICA Right Internal Carotid Artery OR
RIF Right Index Finger OR
RIND Reversible ischemic neurological deficiency I 67.8
RIND Rosrisible neurocopcol defficiency I 64
RIO Right Inferior Obligue OR
RIO Rectus Inter Ocular OR
RLF Right Little Finger OR
RLF Retrolental Fibroplasia DX
RLF Retrolental Fibroplasia -
RLL (EYE) Right Lower Lid OR
RLL (LUNG) Right Lower Lobe (Lung) OR
RLR Right Lateral Rectus OR
RLT Right Little Toe OR
RMC Right Middle Capal OR
RMF Right Middle Finger OR
RMR (EYE) Right Medial Rectus (Muscle) OR
RMT Right Middle Toe OR
RND Radical Neck Dissection OP
RND Radial Neck Dissection -
ROMG Restricted ocular My Asthenia Graavis DX
ROMG Restricted Ocular Myasthenia Gravis -
ROP Retinopathy distress syndrome H 35.1
ROP Retinopathy of Prematurity DX H 35.1
ROP Retinopathy of Prematurity H 351
RP Retinitis pigmentosa H 35.5
RP Retrograds Pyelography OP 87.74
RP Retrograde Pyelography -
RP (EYE) Retinitis Pigmentosa DX
RP (EYE) Retinitis Pigmentosa -
RPA Right Prlmonary Artery OR
RPED Retinal Pigment Epithelium Detachment DX
RPED Retinal Pigment Epithelium Detachment H 357
RPGN Rapidly progressive glomorular nephritis N 01.9
RPGN Rapidly Progressive Glomerulonephritis DX N 01.9
RPGN Rapidly Progressive Glomerulonephritis N 019
RPLND Retroperitoneal LN Direction 5500
RRD Retina rhegmatogenous detachment H 33.0
RRD Rhegmatogenous Retinal Detachment DX
RRD Retinal Rhegmatogenous Detachment H 330
RRD Rhegmatogenous Retinal Detachment H 330
RRF Right Ring Finger OR
RS/RC Resection and Recession (Eye Muscle) OP
RS/RC Resection and Recession (Eye Muscle) -
RSD -
RSO Right Superior Oblinque (Muscle) OR
RTA Renal tubolar acidosis N 25.8
RTA Renal Tubular Acidosis DX
RTA Renal Tubular Acidosis N 258
RU JOINT Radio Ulnar Joint OR
RUL Right Upper Lobe (Lung) OR
RUL (EYE) Right Upper Lid (Eyelid) OR
RUQ Right Upper Quadrant OR
RUTC Right Upper Tarsal Conjunctiva OR
RV Right Ventricle OR
RV FISTULA Recto-vaginal Fistula DX
RV Fistular Rectovaginal Fistular N 823
RVHD Rheumatic vault heart disease I 09.9
RVO Relaxation of vaginal orific N 81.8
RVO Relaxation of Vaginal Outlet DX
RVO Retinal Vein Occlusion DX
RVO Relaxation of Vaginal Outlet N 818
RVO Retinal Vein Occlusion H 348
RVOT Right ventricular outflour tach
RVOT Right Ventricular Outflow Tract OR
RVR Right valvular regurgitation I 38
RVR Rapid Ventricular Response R 000
RX Treatment OP
RX Treatment -
S/P Status Post DX
S/P Status Postoperation -
SAC Short Arm Cast OP 93.53
SAC Short Arm Cast -
SAH Subarachnoidal haemorrhage I 60.9
SAH Subarachnoid Hemorrhage DX
SAH Subarachnoid Hemorrhage I609,S066
SB Scleral Buckiling OP
SB Scleral Bucking -
SBE Subacute Bacterial Endocardits DX I 33.0
SBP Spontaneous bactorial peritonitis K 65.9
SBP Subacute Bacterial Peritonits DX K 65.9
SBP Subacute Bacterial Peritonitis K 650
SC Senile cataract H 25.9
SC Subcutaneous OR
SC Sunile Cataract DX
SC Senile Cataract H 259
SCBE Senile Cataract Both Eyes DX
SCBE Senile Cataract Both Eye H 259
SCC Squamous Cell Carcinoma DX
SCC Squamous Cell Carcinoma M 80703
SCM (ORTHO) Sternocleidomastoid OR
Scrubing burn 8628
SCS Sacrococcygeal Spondylosis M 478
SCS Spinal canal stenosis M 4806
SDH Subdural hematoma S 06.6
SDPE Serous Detachent of (Retinal) Pigment Epithelium DX
SDRD Serous Detachment of Sensory Retina DX
SF6 Sulfur Hexafluoride DX
SGA Small for gestational age P 05.1
SH VIRUS Serum Hepatitis Virus DX B 169
SHL Sensorineural Hearing Loss DX
SI Stress Incontinence DX N 393
SIADH Syndrome of inappropriate antidiuratic hormone E 22.2
SIADH Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone DX
SIADH Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone E 222
SIDS Sudden Infant Dead Syndrome DX
SIDS Sudden Infant Dead Syndrome -
SIV Siminan Immunodeficiency Virus DX
SIV Simian Imunodefficiency Virus -
SJS Steven johnson syndrome L 51.1
SLE Systemic lupus erythematosus M 32.9
SLE Systemmic Lupus Erythematosus DX M 32.9
SLE Systemic Lupus Erythematosus M 329
SLK Superior Limbic Keratoconjuntivitis DX
SLK Superior Limbic Keratoconjunctivitis H 162
SLS Short Long Slab -
SMA (OCCLUSION) Superior Mesenteric Artery (Cocclusion) DX
SMA (occlusion) Superior Mesenteric Artery (Occlusion) K 550
SMD Senile Macular Degeneration DX
SMD Senile Maccular Degeneration H 353
SMDA Sublabial Midfacial Degloving Approach OP
SMDA Sublabial Midfacial Degloving Approach -
SMR Submucosal Resection OP
SMR Submucosal Resection -
SNHL Sensorineural hearing loss H 90.5
SNHL Shnsorineural Hearing Loss DX
SNHL,SNL Sensorineural Hearing Loss H 905
SNSA Sero negative spondyloarthropathy M 12.8
SNSA Seronegative Spondyloarthropathy DX
SNSA Seronegative Spondyloarthopathy M 479
SO
SO (EYE) Superior Oblique (Eye) OR
SO (GYN) Salpingo-oophoretomy OP 65.4
SO (Gyn) Salpingo-Oophorectomy 654
SO. Bilateral salpingo-oophorectomy *65.61
SOL Space Occupied Lesion DX
SOL Space Occupied Lesion -
SOM Supperative otitis media H 66.4
SOM Serous Otitis Media DX
SOM Serous Otitis Medial H 659
SPC Suprapubic Cystostomy OP
SPC Suprapubic Cystostomy -
SPDE Serous Detachment of (retnal) Pigment Epithelium H 357
SPK Superficial punctate keratitis H 16.1
SPK Superficial Punctate Keratitis H 161
SPL Suprapubic Catheterization 5719
SPPE Subacute Sclerosing Panencephalitis -
SPRD Serous Detachment of Sensory Retinal H 332
SPSA Sulphasalazine DR
SRD Serous Retinal Detachment DX H 33.2
SRD Serous Retina Detachment -
SRF Subretinal Fluid OR
SRM Spontaneous Rupture of Membrane DX
SRM Spontaneous Rupture of Menbrane -
SRN Subretinal Neovascularization DX
SRN Subretinal Neovascularization -
SRNVM Subretinal neovascularization membrane H 35.0
SSB Tube Sengstaken – Blakemore Tube 9606
SSPE Subacute Sclerosing Panencephalitis DX
SSS Sick sinus syndrome I 49.5
SSS Sick Sinus Syndrome DX
SSS Sick Sinus Syndrome -
ST Esotropia DX
ST Estropia -
STA Superficial Temporal Artery OR
STAH Subtotal Abdominal Hysterectomy OP
STAH Subtotal Abdominal Hysterectomy -
STD Sexual transmitted disease (=V.D.) A 64
STN Single Thyroid Nodule E 041
Stone Dislodge Stone Dislodge 560
STR Soft tissue release 83,138,319
STSG 86,668,663
STSG Split Thickness Skin Graft OP 86.69
STSG Split Thickness Skin Graft 8669
SUBCUT Subcutaneous OR
SUDS Sudden Unexplained Death Syndrome DX
SUDS Sudden Unexplain Death Syndrome -
SUI Stress Urinary Incontinence DX
SUI Stress Urinary Incontinence -
SUP Superficial DX
SVC Superior vena cava compression I 87.1
SVC Superior Vena Cave OR
SVD Spontaneous Vaginal Delivery OP
SVD Spontaneous Vaginal Hysterectomy -
SVT Supraventricular tachycardia I 47.1
SVT Supraventricular Tachycardia DX I 47.1
SVT Supraventricular Tachycardia I 472
T Effluvium Telogen Effluvium L 650
T/P Tympanoplasty 194
TA Tricuspid Atresia -
TA Tricuspid Atresia DX
TA Tricuspid Atresia -
TA (ENT) Tonsillectomy with Adeoidectomy OP
TA (ENT) Tonsillectomy and Adenoidectomy -
TA (ORTHO) Tendo Achilles OR
TA (Ortho) Tendo Achilles -
TAE Transarterial (Chmo) Emboliztion OP
TAE Transarterial (Chemo) Embolization -
TAH Total abdominal hysterectomy *684
TAH Total Abdominal Hysterectomy OP 68.4
TAH Total Abdominal Hysterectomy 684
TAL Tendo Achilles Lengthening OR
TAL Tendo Achilles Lengthening 7830
TALC Transpupillary Argon Laser
TALC Transpupillary Argon Laser Cryclophotocoagulation -
TAO Thromboangitis obliterans I 731
TAO Thrombo-angiitis Obliterans DX I 70.2
TAO Thrombo-Angitis Obliterans I 731
TAPVR Toat Anomalous Pulmonary Vein Return DX
TAPVR Total Anomalous Pulmonary Vein Rectum -
TB Tuberculosis (Pulmonary) A 162
TB , TBC Tuberculosis DX
TB,Tbc Tuberculosis -
TBB Tracheo brushing biopsy 3144
TBB Tracheo brushing biopsy -
TBW Tension Band Wiring OP
TBW Tension Band Wiring -
TCAS Tricyclic Antidepressants DR
TCI Transient cerebral ischemia G 459
TE Teflon IN
TE FISTULA Tracheo-esophageal Fistula DX
TE Fistula Tracheo-Esophageal Fistula -
TE INSERTION Tissue Expander Insertion OP
TE Insertion Tissue Expander Insertion -
TE PLACEMENT Tissue Expander Placement OP
TE Placement Tissue Expander Placement -
TEN Toxic epidemal necrolysis L 512
TEN Toxic Epidermal Necrolysis DX L 51.2
TEN Toxic Epidermal Necrolysis -
TEV Talipes equinovarus Q 660
TEV Talipes Equiovarus DX Q 66.0
TEV Talipes Equinovarus -
TFL Tensor Fascia Lata (Muscle) OR
TGV Transposition of great vessels Q 203
TGV Transposition of Great Vessels DX Q 20.3
TGV Transposition of Great Vessels -
THA Total hip arthroplasty -
THA Tension Headache DX G 44.2
THA Total Hip Arthroplasty OP
THA Total Hip Arthroplast 8159
THA,TH Tension Headach G 442
THF Thal Himorrhagic Fever DX A 91
THF Thai Hemorrhage -
THR Total Hip Replacement OP 81.59
THR Total Hip Replacement -
TI Tricuspid insufficienay I 071
TI Tricuspid Insufficiency DX I 07.1
TI Tricuspid Insufficiency I 071
TIA Transient ischaemic attack G 459
TIA Transient Ischemic Attack DX G45.9
TIA Transient Ischemic Attack G 459
TIB COLL LIG Tibial Collateral Ligament OR
TIB Coll Lig Tibial Cpllateral Ligament -
TKA Total Knee Arthroplasty OP
TKA Total Knee Arthroplasty -
TKR Total Knee Replacement OP
TKR Total Knee Replacement -
TL Tinea lepiothrix A 488
TL Tubal Ligation (Female Sterilization) OP
TL Tubal Ligament (Female Sterilization) -
TLE Temperal Lobe Epilepsy G 402
TLL Translimbal Lenectomy OP
TLL Translimbal Lensectomy -
TM Temporomandibular -
T-Mastoidectomy Tympanoplasty and Mastoidectomy -
T-MASTOIDECTOOMY Tympanoplasty and Mastoidectomy OP
TMED Telangiectasia maculasis eruptiva pustule I 781
TMJ Tempero-mandibular Joint OR
TMJ Tempero – Mandibular Joint -
TO ABSCESS Tubo-ovarian Abscess DX N 70.9
TOA Tubo ovarian abscess N 709
TOA Tubo-Ovarian Abscess -
TOCE Transhepatic only chemotherapy embolization -
TOCE Transarterial Oily Chemo Embolization OP
TOCE Transarterial Oily Chemo Embolization -
TOF Tetralogy of fallot Q 213
TOF Tetralogy of Follot DX Q 21.3
TOF Tubal-ovarian Abscess DX N 70.9
TOF Tetralogy of Follot Q 213
TOF CORRECTION Tetralogy of Fallot (Total) Correction OP
TOF Correction Tetralogy of Fallot (total) Correction -
TOP Termination of Pregnancy OP
TOP Terminal of Pregnancy -
TORP Total Ossicular Chain Replacement Prosthesis OP
TORP Total Ossicular Chain Replacement Prosthesis -
TP Tibialis Posterior OR
T-PLASTY Tym Panoplasty OP 19.4
T-Plasty Tympanoplasty 194
TPN Total Parenteral Nutrition OP
TPN Total Parenteral Nutrition -
TR Total tubal sterization lubes *66.32
TR Tricuspid Regurgitation DX I 07.1
TR Tubal Resection, Tubal Ligation Z 30.2 OP 66.39
TR Tricuspid Regurgitation I 071
TR Tubal Resection -
TRD Tractional Retinal Detachment DX H 33.4
TRD Trational Retinal Detachment H 334
Tripathy ในคนไข้เบาหวาน คือ มี Comjlicatia 3 อย่าง 1. ไต 2. ตา 3. Nerve
Triple Operation ECCE(1359)&IOL(1371)&Trabeculotomy(1264) -
TSP Tropical Spastic Paraparesis DX G 04.1
TSP Tropical Spastic Paraparesis -
TTA Tenotomy Tendo Achilles OP
TTH,TTNB Transitory Tachypnea of newborn DX P 22.1
TTN,TTNB Transitory Tachypnea of Newborn -
TTNA/B Transthoracic Needle Aspiration and Biopsy 3326
TTNB Transistory tachypnea of newbron P 221
TUF Trans-urethral Fulguration (Bladder) OP
TUF Trans-Urethral Fulguration (Bladder) -
TUI BN Transurethral Incision Bladder Neck OP
TUI BN Trans-Urethral Incision Bladder Neck -
TUL Transurethra Lithotripsy OP
TUL Trans-Urethral Lithotripsy -
TUR Trans-urethral Resection (of Prostate Gland) OP 60.2
TUR Trans-Urethral Resection (of Prostate Gland) -
TUR Trans-Urethral Resection Posterior Urethral Valve -
TURB Transurethral Resection of Bladder OP
TUR-B Transurethral resection of bladder *5749
TUR-B Trans-Urethral Resection of Bladder -
TUR-BT Trans-Urethral Bladder Tissue 5749
TUR-Bx Trans-Urethral Biopsy of Bladder 5733
TUR-P Trans-urethral Resection of Prostate Gland OP 60.29
TUR-PUV Transurethral Resection Posterior Urethra Valve OP
TV Trichomoniasis vagina N 771
TV Tinea versicolor B 360
TV Truncal Vagotomy OP 44.01
TVA Tricuspid Valve Annuloplasty OP
TVC Trans Vocal Cord OP
TVP Tricuspid Valvuloplasty OP
TVP Tricuspid Valvuloplasty -
TVR Tricuspid Valve Replacement OP
TVR Tricuspid Valve Replacement -
TX Transfusion OP
TX Trabeculectomy OP
Tx Transfusion -
TX Trabeculectomy -
U/S Ultrasound,Ultrasonic Scan OP
U/S Ultrasound , Ultrasound Scan -
UC Ureteric calculi N 201
UC Ureter Calculus DX N 20.1
UC Ureter Calculus N 201
UCL Ulnar collateral ligament -
UE Upper Extremity OR
UGI Upper Gastrointestinal Trct OR
UGIH Upper gastro-intestional hemorrhage K 922
UPJ Ureteropelvic jonction -
UPJ Uretero Pelvic Juntion OR
UPJO Ureteropelvis Junction Occlusion N 135
UPP Uvulopalatopharyngoplasty OP
UPP Urethral Pressure Profile 8925
UPP Uvulopalapharyngoplasty -
URI Upper respiratory tract infection J 069
URI Upper Respiratory Tract Infection DX J 06.9
URI Upper Respiratory Tract Infection J 069
URS Ureterorenoscopy OR 5504
USI Urine Stress Incontinence DX N 39.3
UTC Upper Tarsal Conjunctiva OR
UTC CAUTERY Upper Trasal Conjunctiva Cautery OP
UTC Cautery Upper Tarsal Conjunctiva Cautery -
UTI Urinary Tract Infection DX N 39.0
UTS (Upper) Urinary Tract Stone DX
UV keratitis Uveokeratitis H 209
UV FISTULA Urethro-vaginal Fistula DX
UV Fistula Urethro-Vaginal Fistula -
UVJ (STONE) Ureterovesical Junction (Stone) DX
UVJ (stone) Ureterovesical Junction (Stone) -
UVPP Uvulopharyngopalatoplasty OP
UVPP Uvulophayngopalatoplasty -
V – P Shunt Ventriculo – Peritoneal Shunt O 231
V LOSS Vitreous Loss DX
V Loss Vitreous Loss -
V/E Vacuum Extraction OP
V/E Vacuum Extraction -
VAG.HYST Vaginal Hysterectomy OP
VBAC Vagina ; Birth after Cesarean Section -
VBI Vertebro Basilar Insufficiency DX I 87.2
VBI Vertebro Basilar Insufficiency G 450
VBS Vertebro-basilar artery syndrome G 450
VC Vesical calculi N 210
VC Vesicsl Calculus DX N 21.0
VC Vesical Calculus N 210
VCG Reflex Vesicouretheric Reflex +B344 -
VD Veneral disease A 64
VD Venerela Diseases DX A 64
VD Venereal Disease -
VDS Ventral Derotational Spondylosis DX
VDS Ventral Derotation Spondylosis -
VE Vacuum Extraction -
VEAC Vaginal Birth After Cesarean Section DX
VF Ventricular fibrillation I 490
VF Vacuum Extraction OP
VF Ventricular Fibrillation DX I 49.0
VF Ventricular Fibrillation I 490
VFA Visual Field Anakysis OP
VFA Visual Field Analysis -
VH Vitreous hemorrhage H 431
VH Ventricular Hypertrophy DX I 51.7
VH Ventricular Hypertrophy -
VH (EYE) Vitreors Hemorrhage DX H 43.1
VH (Eye) Vitreous Hemorrhage -
VHD Valvular heart disease I 38
V-Hyst Vaginal Hysterectomy -
Vit,HE Vitreous Hemorrhage -
VIT.HE. Vitreous Hemorrhage DX H 43.1
V-K-H SYNDROME Vogt-koyanaki-Harada Syndrome DX
V-K-H Syndrome Vogt-Koyanaki-Harada Syndrome (Eye) -
VMR Vasomotor rhinitis J 300
Voltaren Diclofenac -
V-P SHUNT Ventraicculo-peritoneal Shunt OP
VSD Ventricular septal defect Q 210
VSD Ventricular Septal Defect DX Q 21.0
VSD Ventricular Septal Defect -
VSR Venous Stasis Type (Crov) DX I 87.8
VSR Venous Stasis Type (CRVO) -
VT Ventricular tachycardia I 472
VT Vagotomy Truncal OP
VT Ventricular Tachycardia DX I 47.2
VT Ventricular Tachycardia -
VT Vagotomy Truncal -
VUR Vesicoureteral reflux N 137
VV Varicose Veins DX I 83.9
VV Varicose Vein -
VV FISTULA Vesixo-vaginal Fistula DX
VV Fistula Vesico-Vaginal Fistula -
VV-fistula Vesicovaginal fistula N 820
WARI Wheezing associated respiratory infection -
WC whooping cough A 379
Wound Gape Wound Gape (Dehiscence) ผ่าตัด 1152 T 813
WPW Walff-parkinson-white (syndrome) I 456
WPW Wolff-parkinson-white Syndrome DX G 20
WPW Wolff-Parkinson-White Syndrome I 456
XP Exophoria DX H 50.5
XT Exotropia DX H 50.1
COW MILK ALLERGY K522
ขอบคุณ: นักศึกษาฝึกงานเวชระเบียน