10/4/54

ศัพท์ HA


 
3C – PDSA
หลักคิดพื้นฐานของการพัฒนาซึ่ง HA นำแนวคิดของ  MBNQA/TQA มาสร้างเป็น model ที่เข้าใจง่าย 3C เป็นเรื่องของการคิดและวางแผน PDSA เป็นเรื่องของการลงมือทำ  C ทั้งสามได้แก่ (1)  Core  values &  concepts  (2) criteria  (3) context  PDSA หมายถึง  plan-do-study-act
3P
แก่นของการพัฒนาง่าย ๆ ซึ่งสามารถใช้ได้กับการพัฒนาทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับงานประจำไปถึงการบริการองค์กร  P  ทั้งสามได้แก่  purpose – process – performance  เป็นการนำหลักคิด        3C – PDSA   มาใช้ให้ง่ายขึ้นโดยใช้  purpose  เป็นผลสรุปของ 3C  และ process  กับ performance  ก็คือ PDSA นั่นเอง
4 domains
พื้นที่ของการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ (1) หน่วยบริการหรือหน่วยงาน (2) กลุ่มผู้ป่วย (3) ระบบงาน (4) องค์กร  การแบ่งพื้นที่เช่นนี้ทำให้สามารถตรวจสอบความครอบคลุมของการพัฒนาได้ง่าย  วางแผนจัดการเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน  ใช้เครื่องมือและเส้นทางการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับพื้นที่แต่ละประเภท
ADE
Adverse  drug  events  ภาวะไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
Appreciation
การชื่นชมยกย่อง  การให้คุณค่า  การรับรู้สิ่งดีที่สุดในผู้คนหรือในโลกที่อยู่รอบตัวเรา  การยืนยันจุดแข็ง  ความสำเร็จ  และศักยภาพที่ผ่านมาและที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  การสำเหนียกในสิ่งต่าง ๆ ที่ให้ชีวิตชีวาแก่ระบบที่มีชีวิต  เป็นวิธีการที่มีความสำคัญมากทั้งในการทำงานร่วมกันและการประเมินโดยใช้พลังงานของการมองด้านบวกแทนที่จะเป็นการมองด้านลบหรือปัญหา
Build-in quality
คุณภาพที่ฝังอยู่ในระบบ  เป็นการออกแบบที่เอื้อให้ทุกคนสามารถทำงานได้โดยมีโอกาสผิดพลาดน้อยที่สุด
C3THER
เครื่องเตือนใจในการทบทวนดูแลที่ข้างเตียงผู้ป่วยว่าควรนึกถึงประเด็นอะไรบ้างประกอบด้วย        care,  communication,  continuity,  human  resource,  environment & equipment,  medical  record  ทั้งนี้ผู้ป่วยแต่ละรายอาจจะมีจุดเน้นของการทบทวนที่แตกต่างกัน
Clinical  tracer
การตามรอยทางคลินิก  เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  โดยมีการตามรอยหรือทบทวนในสี่ประเด็น  ได้แก่ (1) กระบวนการดูแลผู้ป่วย  (2) ผลงานที่เกิดขึ้น  (3) กระบวนการพัฒนาคุณภาพ  (4) การเชื่อมต่อกับระบบที่เกี่ยวข้อง  การตามรอยนี้จะทำให้เห็นวิธีการปฏิบัติที่ดีหรือโอกาสพัฒนา  เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทีมดูแลผู้ป่วย
Clinical  tracer
Highlight
สรุปประเด็นสำคัญจากการตามรอยทางคลินิก  เป็นการสรุปผลการตามรอยทางคลินิกในประเด็นที่มีความสำคัญสูง  ความยาวประมาณครึ่งหน้าถึงหนึ่งหน้า  เพื่อนำเสนอเป็นภาคผนวกประกอบรายงานการประเมินตนเองที่จะส่งให้ผู้เยี่ยมสำรวจและคณะกรรมการรับรองได้ศึกษา
CQI
Continuous  Quality  Improvement  การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  อาจจะหมายถึงโครงการพัฒนาแต่ละโครงการ หรือแนวคิดการพัฒนาที่พยายามหาโอกาสพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่มีปัญหาก็ตาม  ซึ่งจะส่งผลให้มีการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายขึ้นเป็นลำดับ ไม่ใช่เป้าหมายที่คงที่
Gap  analysis
การวิเคราะห์ความแตกต่าง  หมายถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อแนะนำทางวิชาการกับสิ่งที่ปฏิบัติจริง  ซึ่งจะนำมาสู่การลดความแตกต่างดังกล่าว  เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการส่งเสริมการนำข้อมูลวิชาการมาสู่การปฏิบัติ
HA
Hospital/healthcare  accreditation  การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล/สถานพยาบาล เป็นการรับรองว่าโรงพยาบาล/สถานพยาบาลได้ปฏิบัติตามมาตรฐานเชิงระบบซึ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  ซึ่งโรงพยาบาล/สถานพยาบาลจะต้องมีการเตรียมตัวด้วยการประเมินและพัฒนาตนเอง รวมทั้งยินดีที่จะให้มีการเยี่ยมสำรวจจากภายนอก
HPH
Health  promoting  hospital  โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ  หมายถึง โรงพยาบาลที่นำแนวคิดและมาตรฐานเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพมาสู่การปฏิบัติ ในความหมายเฉพาะ  อาจหมายถึงโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
Humanized
Healthcare
บริการสุขภาพที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์  บริการที่เคารพในคุณค่า  ศักดิ์ศรีและศักยภาพของผู้ป่วย  ด้วยความรักในเพื่อนมนุษย์ นำไปสู่สุขภาวะของบุคคล  ครอบครัวชุมชน  เข้าถึงความจริง  ความดี  ความงาม ก้าวสู่อิสรภาพ เชื่อมโยงมนุษย์และสรรพสิ่ง
KM
Knowledge  management  การจัดการความรู้
Lean
ลีน  แนวคิดการบริหารงานที่มุ่งขจัดความสูญเปล่าทุกด้าน  เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ผู้รับผลงานต้องการ
Organization
โครงร่างองค์กร  ภาพรวมขององค์กร  เป็นสิ่งที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดำเนินการขององค์กร  รวมถึงความท้าทายสำคัญที่องค์กรเผชิญอยู่
R2R
Routine  to  Research  การวิจัยจากงานประจำ  เป็นการนำปัญหาจากการปฏิบัติงานประจำมาหาคำตอบด้วยกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพ  มีเป้าหมายเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงการทำงาน
Risk
ความเสี่ยง  โอกาสที่จะเกิดอันตราย ความสูญเสียหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
Service  profile
โครงร่างหน่วยงาน/หน่วยบริการ  เป็นข้อมูลสำคัญที่แสดงภาพรวมของหน่วยงาน/หน่วยบริการ  ครอบคลุมบริบท  เป้าหมาย  กระบวนการ  และผลการดำเนินการ
SIMPLE
เป็นหมวดหมู่ของ Patient  Safety  Goals  ซึ่งย่อมาจาก safe  surgery,  infection  control,  medication safety,  patient  care  process,  line/tubing/catheter,  emergency  response  การจัดหมวดหมู่ดังนี้ทำให้สามารถรองรับประเด็นใหม่ ๆ ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
SPA
Standards-Practice-Assessment  เป็นคู่มือการนำมาตรฐาน HA ไปสู่การปฏิบัติขยายความให้เห็นถึงขั้นตอนและวิธีการที่ควรปฏิบัติ และประเด็นบทเรียนสำคัญที่ควรสรุปในรายงานการประเมินตนเอง
Tracer
การตามรอย  เป็นการติดตามสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เคลื่อนไปในระบบ  เพื่อเรียนรู้คุณภาพของงานในจุดต่าง ๆ ที่สิ่งนั้นเคลื่อนไป
Trigger  tool
เครื่องมือส่งสัญญาณ  หมายถึง  เหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เราฉุกใจคิดว่าอาจจะมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น  นำมาใช้เพื่อการทบทวนเวชระเบียนหาเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
Spiritual
จิตวิญญาณ  เป็นเรื่องของความมีจิตใจสูง  ไม่เห็นแก่ตัว  ความเชื่อในสิ่งยึดเหนี่ยว  การสำนึกรู้ภายใน  คุณค่า  อุดมคติ  และพลังชีวิต
จิตปัญญา  การรู้จิตของตนเองแล้วเกิดปัญญา เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ  เรียนรู้ด้วยหัวใจ ใช้ใจเรียน  ใช้สติเรียน  เน้นการพัฒนาด้านใน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสรรพสิ่ง  ลดอคติ  เกิดความรัก  ความเมตตา  อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ มีจิตสำนึกต่อส่วนร่วม  สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างสมดุล  เข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวของทั้งหมด  เข้าถึงความจริง  ความดี ความงาม  เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวเอง
CAR เทคนิค
C =  CASE หรือ SITUATOIN ผู้ป่วย หรือ สถานการณ์ ที่เกิดขึ้น ที่ต้องมีการทบทวน หรือชื่น    ชมยินดี
A = ACTION คือ เราได้กระทำการใดๆต่อสถานการณ์ หรือในรายผู้ป่วยนั้นๆได้รับการดูแลอย่างไร
R= RESPONS คือ ผลลัพธ์ หรือผลกระทบจากการกระทำ หรือ การดูแลผู้ป่วยรายนั้น จากเราหรือจากทีม
SBAR
S = Situation สถานการณ์การของผู้ป่วย ณ. เวลานั้นๆ( อาการสำคัญ, V/S , N/S )
B = Background ประวัติของผู้ป่วย โรคที่เป็นอยู่ ยาที่ใช้อยู่ ประวัติครอบครัว ครอบคลุมแบบองค์รวม
A = Assessment การประเมิน หลังให้การรักษา หรือการพยาบาล
R  = Recommendation การบันทึกเพิ่มเติม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม