7/4/54

หน่วยทะเบียน Refer เริ่มดำเนินการ 1 เมษายน 2554

ขั้นตอนดำเนินงาน(เฉพาะ Refer In เวลา07.30-16.30 น.)
1.ผู้ป่วย รับบัตรคิวพร้อมนำบัตรประชาชน และใบ Refer  ติดต่อที่เคาน์เตอร์ห้องบัตรช่อง 1-6 เพื่อทำบัตรใหม่ ,ค้นบัตรเก่า ,ตรวจสอบสิทธิการรักษาจาก Website, พิมพ์ใบสั่งยา
2.Scan ใบ Refer และลงทะเบียนรับ Refer ในโปรแกรม HOSxP ที่หน่วยทะเบียน Refer (เคาน์เตอร์ห้องบัตร ช่องบริการที่ 7)
3.ส่งผู้ป่วยไปที่จุดคัดกรองต่างๆ พร้อม ใบสั่งยา ,สำเนาใบ Refer,สำเนาบัตรประชาชน ,ใบพิมพ์สิทธิ์จาก Website และ ใบ Refer