19/6/58

ประชุม 8 กรกฎาคม 2558

  • ข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมสำรวจ เพื่อขอรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Mock Servey)    6 กรกฎาคม 2558
  1. บัตร ประชาชน ..ให้ดูรูปผู้ป่วยด้วย
  2. การถ่ายรูปผู้รับบริการ กรณี ไม่มีบัตรประชาชน มาแสดง...ให้ระวังเรื่องการสวมสิทธิ
  3. ระบบ ยืม-คืนเวชระเบียน ..หาอัตราการส่งคืน ณ วันที่ 2 หลังจากผู้ป่วยมารับบริการ
  4. ปก OPD Card ....ถ้าไม่มี ...แนะนำใช้กระดาษสีติดหลังใบสุดท้าย
  5. การถือเวชระเบียน ของผู้ป่วย ไปยังจุดบริการต่างๆ เช่น lab,x-ray
  6. การจัดเก็บ...สติกเกอร์สี
  7. ไฟดับ ค้นเวชระเบียนได้อย่างไร....Notebook
  8. ระบบไฟสำรอง..ตรวจสภาพการพร้อมใช้
  9. ถึงดับเพลิง ควรเป็นแบบคาร์บอนด์ CO2