3/7/58

ระบบเวชระเบียน มีรูปธรรมการปรับปรุงที่ชัดเจน

3.3 ระบบงานสำคัญ ได้รับการปรับปรุงตามหลักฐานทางวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ มากกว่าเมื่อ 5 ปีก่อน
ระบบเวชระเบียน มีรูปธรรมการปรับปรุงที่ชัดเจน
ประสิทธิภาพในด้านการเก็บและการยืมเวชระเบียน ได้มีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาความล่าช้าของการค้นเวชระเบียน หาต้นเหตุของปัญหา นำผลลัพท์ที่ได้มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

สรุปผลการเยี่ยมสำรวจฯ ปี 2555http://192.168.1.4/home/images/stories/document/HA/6HA_%20check.pdf