3/7/58

ระบบเวชระเบียน มีรูปธรรมการปรับปรุงที่ชัดเจน

3.3 ระบบงานสำคัญ ได้รับการปรับปรุงตามหลักฐานทางวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ มากกว่าเมื่อ 5 ปีก่อน
ระบบเวชระเบียน มีรูปธรรมการปรับปรุงที่ชัดเจน
ประสิทธิภาพในด้านการเก็บและการยืมเวชระเบียน ได้มีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาความล่าช้าของการค้นเวชระเบียน หาต้นเหตุของปัญหา นำผลลัพท์ที่ได้มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการ