4/2/59

RCA

RCA ย่อมาจาก Root Cause Analysis หมายถึง การวิเคราะห์หารากเหง้าของปัญหา (Root Cause Analysis : RCA) เป็นกิจกรรมการทบทวนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นรากเหง้าหรือสาเหตุพื้นฐาน ที่ทำให้เกิดความแปรปรวนหรือปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน หลังจากที่พบปัญหาหรือเกิดข้อผิดพลาดอย่างรุนแรง โดยผลการวิเคราะห์ที่ได้จะนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน กระบวนการปฏิบัติ เพื่อลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดหรือเกิดปัญหาแบบเดิมขึ้นอีก

 http://www.xn--12c0ecxsex2q.com/rca/